Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 6 юни 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 6 юни 2014 г.

Печат
Петък, 06 юни 2014 г., 10:37
Размер на буквите

Информационен бюлетин Ciela Norma - юни 2014 г.Акценти от Държавен вестник, бр. 46 от 2014 г. Изменя се и се допълва Правилникът за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация. Изменена е Наредба № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота. С промените се цели постигането на следните резултати:

  • 1. Синхронизиране на реда за одобряване на изкупвачите с отмененото изискване за учредяване на банкова гаранция в Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
  • 2. Адаптиране на условията за разпределяне на националния млечен резерв с изискванията за категоризация на фермите за добив на краве мляко и намаления брой млечни крави от 5 на 3 за категоризиране в първа група.
  • 3. Подобряване на условията, при които млекопроизводителите договарят доставка на своята суровина чрез отменяне на задължението да сключват договор само с един изкупвач за определен период от време.
  • 4. Премахва се евентуална втора сесия за покупко-продажба на млечни квоти за квотния период 2014/2015 г., тъй като квотната система се прекратява на 31 март 2015 г.

Изменя се и се допълва Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.
Завишени са количествата сурово овче, козе или биволско мляко, които могат да бъдат доставяни директно. За директни продажби се допуска:

  • 60% от месечния млеконадой (досега бяха 35%) за ферми с до 50 животни в период на лактация;
  • 50% от месечния млеконадой (досега бяха 30%) за ферми с брой животни между 50 и 100 в период на лактация;
  • 40% от месечния млеконадой (досега бяха 20%) за ферми с над 100 броя животни в период на лактация.

Фермерите, които се регистрират по Наредба № 26, ще могат да продават произведената в стопанството им продукция не само на територията на областта, в която е фермата, а и в още една съседна административна област.
Създадени са легални дефиниции на понятията: "Временен обект за търговия на дребно на млечни продукти" и "Мобилна хладилна витрина". Регламентирани са и изискванията към технологичните инсталации за производство или млекоматите, от които фермерите ще продават сурово мляко.

Обнародвана е Наредба № 1 от 23 май 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена. С наредбата се уреждат условията и редътза възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата им в друго населено място и обратно.
Важно е да се отбележи, че при условията и по реда на тази наредба не се възстановяват разходи за вътрешноградски превоз.
Педагогическият персонал включва лицата, заемащи длъжностите: директор, помощник-директори по учебната дейност, по учебно-производствената дейност и по спортна подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудово-политехническо обучение (МУЦТПО), учителските и възпитателските длъжности, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител.

Обнародвано е Решение № 575-ЕП от 30 май 2014 г. относно обявяване на избраните членове на Европейския парламент от Република България.

Акценти от Държавен вестник, бр. 47 от 2014 г.

Допълва се Законът за лечебните заведения.
Съгласно чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, индивидуална и групова практика за първична медицинска помощ се организира и осъществява от лекар с призната специалност по обща медицина, който се регистрира в съответната регионална здравна инспекция. Разпоредбата е приета в съответствие с чл. 29, пар. 1 от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации, уреждащ правото на упражняването на професионални дейности от общопрактикуващи лекари. Съгласно пар. 2 на чл. 29 от директивата "Държавите-членки могат да освобождават от изискването за придобита специалност по обща медицина лица, които в момента специализират обща медицина".
В съответствие с възможността, която дава чл. 29, пар. 2 от Директивата, е създаден нов чл. 14а ЗЛЗ, съгласно който "Право да организират и осъществяват индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, след регистрация по реда на чл. 40, имат и лекари, приети за обучение за придобиване на специалност по обща медицина, за срок не по-дълъг от определения по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето срок за обучение за придобиване на специалността."

Лекарите по § 94 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.), които до 2 юни 2014 г. не са придобили специалност по обща медицина, но са зачислени за придобиване на тази специалност, могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 години от влизането в сила на този закон. След изтичането на този срок регистрацията в съответната регионална здравна инспекция на лекарите, които не са придобили специалност по обща медицина, се заличава.

Общопрактикуващите лекари, включително лекарите по § 94 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.), които до 2 юни 2014 г. не са зачислени за придобиване на специалност по обща медицина, могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 години от влизането в сила на този закон, при условие че се зачислят за придобиване на специалност по обща медицина в срок до една година от влизането в сила на този закон.

§ 6. Разпоредбите на § 4 и 5 не се прилагат за лекарите, които осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ при условията на § 95 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).

Бригаден генерал Тодор Николаев Коджейков е освободен от длъжността началник на Националната служба за охрана. На посочената длъжност е назначен генерал-лейтенант Ангел Александров Антонов (вж. Указ № 138).

На длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана са назначени полковник Юлиан Василев Харалампиев и полковник Красимир Александров Станчев (вж. Указ № 139).

Изменено е Постановление № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища. От новата учебна година целодневно обучение ще бъде въведено и за децата от V клас на държавните и общинските училища.

Изменено и допълнено е Постановление № 157 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление. Правителството промени състава на Съвета по децентрализация на държавното управление като реши негов заместник-председател на бъде заместник-министър на финансите вместо заместник-министър на регионалното развитие. Член на Съвета ще бъде и съветник в политическия кабинет на министър-председателя.

Изменя се и се допълва Наредбата за Единната информацион­на система за противодействие на престъпността, приета с Постанов­ление № 262 на Министерския съвет от 2009 г. Правителството включи Държавната агенция „Национална сигурност” и Агенция „Митници” към органите, задължени да подават информация към системата за провеждано разследване по досъдебни производства.

Изменена и допълнена е Инструкция № 3261 от 2011 г. за достъпа на Държавна агенция "Национална сигурност" до информационните фондове на Министерството на вътрешните работи.

Обнародвано е Постановление № 136 от 31 май 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. Одобреният трансфер е в размер на 168 036 лв и е предназначен за разплащане на извършените разходи по предоставените дейности и услуги на правоимащите лица по чл. 4, т. 3 от Закона за ветераните от войните и по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Обнародвано е Постановление № 137 от 31 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. Одобрените допълнителни разходи/трансфери са в размер 950 015 лв.

За представителни организации на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания са признати:

  • сдружение "Център за психологически изследвания" (вж. Решение № 349 от 30 май 2014 г.);
  • сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" (вж. Решение № 350 от 30 май 2014 г.);
  • сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" (вж. Решение № 351 от 30 май 2014 г.).

Изменен и допълнен е Правилникът на Фонд "Научни изследвания". Целта на промените е постигане на прозрачност при провеждането на процедурите по конкурсните сесии и конституирането на органите на Фонда. Изменя се и процедурата за оценки и класиране на проектите. Част от промените се отнасят до функционирането на постоянните и временни научно експертни комисии.

Обнародвана е нова Наредба № 3 от 30 май 2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност.

Изменя се и се допълва Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители.

Заповедта на министъра за насрочване на конкурс за частни съдебни изпълнители ще се публикува в един централен ежедневник (чл. 2, ал. 1). Прецизира се съдържанието на заповедта като се вменява задължение, в нея да се посочва нормативната база и литературата за провеждането на писмената част на изпита.

Прецизират се условията за кандидатстване и допускане до конкурса, като се предоставя възможност на кандидатите да подават документи и чрез упълномощено от тях лице (чл. 6, ал. 1). Редуцира се срокът за подаване на документи от един месец на 20 дни от публикуването на заповедта. Прецизират се вида и формата, в която следва да се предоставят съответните документи (чл. 6, ал. 3 и 4). Дава се възможност на министъра на правосъдието да назначи комисия за проверка на редовността на подадените документи по собствена преценка. Определя се механизъм, по които министърът на правосъдието да одобри списъка на допуснатите и списъка на кандидатите с нередовни документи (чл. 6, ал. 6).

Прецизирани са условията за провеждането на писмения и устен изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители. Те целят да се преодолеят последиците от Решение № 3768 от 19.03.201З г. по адм. д. № 1828/2012 г. по описа на ВАС. Намалява се броят на вариантите на теста от три на два, с оглед на фиксирания броя на въпросите от теста - кандидатите ще трябва да отговорят на 50 въпроса (чл. 9, ал. 1). Оценките ще се определят съобразно броя на верните отговори от писмения изпит (чл. 10, ал. 3). Отпада възможността кандидатите за частни съдебни изпълнители да използват по време на изпита нормативни актове и съдебна практика (чл. 9, ал. 9). Кандидатът за частен съдебен изпълнител ще изписва по-малко данни в документацията от писмения изпит за да се избегне допускането на технически грешки, които водят до отстраняването му (чл. 9, ал. 11). Резултатите от писмения изпит ще се обявяват от комисията на интернет страниците на Министерството на правосъдието, а не на видно място в самото министерство (чл. 10, ал. 5). С цел да се оптимизират сроковете, устният изпит ще се провежда не по-рано от 10 дни след обявяване на резултатите от писмения изпит (чл. 11, ал. 2). Конкурсната комисия ще изготвя графика за устния изпит по азбучен ред, а не по входящите номера, за да се избегне възможността за манипулиране. Устният изпит ще се провежда от конкурсната комисия в присъствието на петима кандидати, предходни или следващи по график.

Изменят се Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.                                    


СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховният касационен съд върна делото на бившия кмет на Велико Търново за ново разглеждане. Вж. Решение № 138 от 05.06.2014 г. по н. д. № 219/2014 г., Н.К., ІІ н. о. на ВКС (делото на Румен Рашев).


АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Предстоящо обнародване

Закон за Министерството на вътрешните работи

Предстоящо обнародване в брой 48

Министерски съвет

Постановление № 138 от 2 юни 2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към МС

Предстоящо обнародване в брой 48

Постановление № 142 от 4 юни 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за плащане на вноската при превишение на националната млечна квота

Предстоящо обнародване

Министерство на околната среда и водите

Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Предстоящо обнародване

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Наредба № 83 от 30 май 2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг

Предстоящо обнародване

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2012 г. за летищата и летищното осигуряване

Предстоящо обнародване в брой 48

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване

Предстоящо обнародване в брой 48

Министерство на инвестиционното проектиране

Наредба № V-12-1720 от 13 май 2014 г. за едромащабната топографска карта

Предстоящо обнародване в брой 48

Министерство на здравеопазването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти

Предстоящо обнародване в брой 48

Държавна агенция "Национална сигурност" Държавна комисия по хазарта

Инструкция № I-1 от 24 април 2014 г. за взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" и Държавната комисия по хазарта

Предстоящо обнародване в брой 48

Върховен административен съд

Решение № 481 от 15 януари 2014 г. по административно дело № 2496 от 2013 г.

Предстоящо обнародване

 


ИНТЕРЕСНО

8 юни

Световен ден на океаните (Определен по време на срещата на високо равнище по проблемите на Земята през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия)

9 юни

Международен ден на приятелството

10 юни

Св. свщмчк Тимотей, еп. Брусенски. Празнуват: Антонина

11 юни

Празник на икономистите в България (обявен с Решение на Министерския съвет от 28 април 2005 г. по повод 110 г. от създаването през 1895 г. на първото българско икономическо дружество в България, преименувано през 1990 г. в Съюз на икономистите в България)

12 юни

Световен ден против детския труд - Отбелязва се от 2002 г. по инициатива на Международната организация на труда.


ЗАБАВНО

- Тате, решил съм да уча за адвокат.
- Правилно, че прокурор в нашето семейство има, а адвокат още няма.
- Кой в нашето семейство е прокурор?
- Как кой? Майка ти.

* * *
В съда:
- И така, когато се стигна до сбиването, ищецът държеше в ръце парче дъска, дълго метър и двадесет и пет. А вие какво държахте?
- Жена му.

 

Актим оторизиран партньор Сиела

Можете да потърсите услугите на
Актим ООД - Стара Загора
, оторизиран партньор на Сиела

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |