Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 30 май 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 30 май 2014 г.

Печат
Петък, 30 май 2014 г., 09:50
Размер на буквите

Информационен бюлетин Ciela Norma - май 2014 г.Акценти от Държавен вестник, бр. 44 от 2014 г. С Постановление № 118 от 20 май 2014 г. правителството предвижда мерки за повишаване на ефективността, ефикасността и постигане на икономичност при разходване на средствата от ЕС при избора на изпълнител от страна на бенефициентите по проекти, съфинансирани от Европейските фондове.

Основен акцент е намаляването на административната тежест върху бенефициентите, което ще окаже положителен ефект върху ефективното изпълнение на проектите.

С Постановление № 119 от 20 май 2014 г. правителството прие и национални правила за допустимост за разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на ЕС, за финансовата рамка 2014-2020 г. Това е един от основните актове, необходими за стартиране на изпълнението на оперативните програми. В постановлението са обхванати приложимите към тези програми правила за допустимост на разходите. Отчетен е и подходът на ЕК по отношение на определянето на допустимостта на разходите и разширените възможности за прилагане на опростени разходи през периода 2014-2020 г.

С Постановление № 120 от 20 май 2014 г. правителството одобри допълнителни разходи и трансфери за 2014 г. в размер на 35 млн. лв. Средствата са предвидени за финансово осигуряване на мерките, заложени в Плана за повишаване на готовността за реагиране при засилен миграционен натиск по границите на България. Те се разпределят по бюджетите на МВР, Министерството на здравеопазването, БЧК и община Болярово.

С Постановление № 121 от 20 май 2014 г. правителството отпусна допълнителни 1 825 000 лв. по бюджета на съдебната власт. Средствата са за оборудване на новата сграда на Софийския районен съд с компютърна и звукозаписна техника, автоматизирани точки за достъп и комуникационно оборудване.

С Постановление № 122 от 20 май 2014 г. правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г. в размер на 78 000 лв. Средствата са предназначени за изпълнение на проекта "Софийски форум по конкуренция", насочен към страните от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Република Македония, Косово, Сърбия, Черна гора). Целта му е да се създаде постоянно действаща платформа за техническа помощ, обмяна на опит и консултиране в областта на правото и правоприлагането по конкуренция за държавите от региона.

С Постановление № 123 от 20 май 2014 г. правителството одобри допълнителни разходи в размер на 400 000 лв. по бюджета на Министерство на културата, с които да бъдат финансирани национални фестивали и събития и за наградни фондове за международни конкурси, провеждани в страната ни.

С Постановление № 124 от 20 май 2014 г. правителството увеличи трансферите за общините за 2014 г. със 166 919 лв. Средствата се осигуряват за сметка на предвидените по централния бюджет. Част от тях се разпределят за пътни разходи на правоимащите болни. Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата, както и прогнозният брой на правоимащите пациенти, са определени от министъра на здравеопазването.

С постановлението се разпределят и средства за командироване на експертите от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) от една община в друга за освидетелстване на лица.

С Постановление № 125 от 20 май 2014 г. правителството предостави по бюджетите на общините допълнителни 1 689 474 лв. за приоритетните ремонтни дейности в общинските училища.

Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави. С направените промени признаването на завършени от І до VІ клас, включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си. За завършен от VІІ до последен гимназиален клас остава признаването от специалната комисия в РИО. Дава се възможност лицето да посещава училище с разрешение на директора или началника на РИО докато трае процедурата по признаване, както и право то само да избере в кое РИО да подаде документи за признаване. Предвижда се и промяна, която да позволи, в случай че остават по-малко от три месеца до приключването на учебната година, на ученика да се разреши да положи приравнителни изпити до края на следващата учебна. Въвежда се и специална регистрационна книга в РИО за издадените от комисиите към РИО документи – оригинали и дубликати.

Изменена и допълнена е Наредба № 7 от 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.

Направените промени са във връзка с изпълнението на Решение № 635 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на Втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. Намалява срока за разглеждане на документите, необходими за даване на съгласие за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества; отпада изискването за подаване на сертификати за преминато обучение на екипите на програмата, при подаване на документи за съгласие за продължаване на дейността на програмата.

С този акт се изменя и Наредба № 8/2011г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества. Отново се намалява срока за разглеждане на документите, необходими за даване на съгласие за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, и отпада изискването при подаване на документи в НЦН за съгласие за осъществяване на програма да се предостави сертификат за преминат курс на обучение за ръководители на програми за психосоциална рехабилитация, тъй като курса се провежда от центъра. Въвежда се изискване за срок на действие на съгласието за три години.

Изменена и допълнена е Наредба № 26 от 2009 г. за финансовите институции. С направените изменения Наредбата се привежда в съответствие с промените на Закона за кредитните институции, както и с най-новите международни стандарти за борбата с изпирането на пари. Определят се критериите за съществена дейност, от която ще зависи регистрацията на финансовите институции в БНБ. Установява се нов минимален размер на капитал от 1 000 000 лв., който може да бъде набран само със собствени парични средства на съдружниците и акционерите. Въвежда се задължение за обявяване на действителните собственици. Повишават се изискванията към управителите на финансовите институции, като се отчита и тяхната репутация. Детайлно е уреден редът, по който заварените финансови институции да изпълнят задължението си за пререгистрация в установения от закона срок, за да продължат да извършват дейност.

Министерството на отбраната прие Наредба № Н-5 от 13 май 2014 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи. С тази наредба се уреждат: условията и редът за подбор на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия (БА) за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи.

МО прави изменения и допълнения още и в Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и Наредба № Н-12 от 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Министерството на културата прие Правилник за устройството и дейността на Национален музей на българското изобразително изкуство, който се урежда устройството и дейността на НМБИИ.

Акценти от Държавен вестник, бр. 45 от 2014 година

Обнародвано е и Решение № 562-ЕП от 28 май 2014 г. на Централната избирателна комисия, с което тя обявява окончателните резултати от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.

С Постановление № 126 от 21 май 2014 г. правителството направи промени в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. Целта на тези изменения е да се оптимизират таксите за предоставяните от агенцията административни услуги, което ще доведе до намаляване на административната тежест за бизнеса и е във връзка с изпълнението на една от мерките, предвидени в Програмата за по-добро регулиране. Намалява се размерът на таксата за издаване на лиценз на Общността; за издаване на дубликати за лиценз на Общността и на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници; за еднократните разрешителни за международен превоз на товари; за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата годност на ППС, за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност и др. Отменят се такси с отпаднало правно основание за извършваните услуги и се въвеждат нови, свързани с възложените на ИА "Автомобилна администрация" функции по администрирането на режима, свързан с регистрацията на лицата, които организират и провеждат психологически изследвания по Закона за движението по пътищата.

С Постановление № 127 от 22 май 2014 г. правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 42 427 132 лв. за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училищата за 2014 г. Допълнителните средства се предоставят за закупуване на учебни помагала за децата от подготвителна група, на учебници и учебни помагала за учениците от I до IV клас, учебници за учениците от V до VII клас, както и за отпечатване на брайлов шрифт на учебници за учениците с нарушено зрение.

С Постановление № 128 от 20 май 2014 г. правителството одобри допълнителни разходи в размер на 20 млн. лв. по бюджета на Министерството на отбраната. Средствата са предвидени в бюджета за 2014 г. и са предназначени за бойна подготовка и бойна готовност на видовете въоръжени сили. С допълнителните средства се обезпечава осигуряването на летателна годност на самолети РС-9М и РС-12/45, на техническото обслужване, поддържането и ремонта на кораби и корабно оборудване, закупуването на горива, инвестиционни проекти, финансирането на програмата за съюзно земно наблюдение, участието в мисии и операции на Българската армия извън страната.

С Постановление № 129 от 20 май 2014 г. правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 3 859 840 лв. Със средствата ще се финансират социално значими обекти, важни за поддържане и осигуряване на инфраструктурата и подобряване на бизнес средата в общините. Предлаганото финансиране е свързано с ремонт и реконструкция на обекти и дейности, в т. ч. на пътища, обезопасяване на свлачища, рехабилитация на улична мрежа, изграждане на водоем.

Министерският съвет прие и Постановление № 130 от 20 май 2014 г. за изменение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.

С Постановление № 131 от 23 май 2014 г. правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2014 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Сърбия и на Босна и Херцеговина. Общата сума е 132 100 лв., като 92 300 лв. са за Българския Червен кръст. Хуманитарната помощ е предоставена под формата на имущество - палатки, одеяла, спално бельо, походни легла, ботуши, якета, минерална вода и др.

Изменена и допълнена е Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. С направените изменения се цели прецизиране на текстовете на отделни разпоредби от наредбата, създаване на облекчен режим при възстановяване на прекратена регистрация на моторните превозни средства, регламентиране на предоставянето на информация за регистрираните превозни средства на Националния статистически институт.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

ВКС постанови: Решение № 485 от 26.05.2014 г. по н. д. № 1740/2013 г., Н. К., ІІІ н. о. на ВКС (делото на Лечков), с което оправда Йордан Лечков за сключена неизгодна сделка като кмет на Сливен.

АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Министерство на земеделието и храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота

Предстоящо обнародване

Бр. 46

Министерство на земеделието и храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход

Предстоящо обнародване

Бр. 46

Министерство на образованието и науката

Наредба № 1 от 23 май 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

Предстоящо обнародване

Бр. 46

Министерство на правосъдието

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители

Предстоящо обнародване

 

ИНТЕРЕСНО

30 май
Международен ден на предизвикателството

31 май
Международен ден за борба против тютюнопушенето
Международен ден на блондинките (отбелязва се от 2006 г.)

1 юни
Международен ден на детето

2 юни
България отбелязва Деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

4 юни
ООН отбелязва Международен ден за защита на децата - жертви на агресия (от 1983 г.)

5 юни
ООН отбелязва Световен ден на околната среда (от 1973 г.)

ЗАБАВНО

Надзирател в затвора казва на шефа си:
– Затворникът от 58 килия силно ме тревожи. Вече трета нощ не спи в килията си…

* * *
Съдията:
– Напомням ви да говорите истината, цялата истина и само истината! Е, какво имате да ни кажете?
– Ами какво да ви кажа при такива ограничения?

* * *
Прокурорът:
– Престъплението е извършено със замах, професионализъм, прецизност…
Обвиняемият се обажда:
– Колкото и комплименти да ми правите, пак няма да си призная!

 

Актим оторизиран партньор Сиела

Можете да потърсите услугите на
Актим ООД - Стара Загора
, оторизиран партньор на Сиела

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |