Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 16 май 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 16 май 2014 г.

Печат
Понеделник, 19 май 2014 г., 16:15
Размер на буквите

Информационен бюлетин Ciela Norma - май 2014 г.Акценти от Държавен вестник, бр.40 от 13.05.2014 г. Изменен и допълнен е Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 01.07.2014 г. Целта на измененията е по отношение на следните мерки:

І. Мерки за намаляване на бюрократичната и административна тежест

ІІ. Мерки за облекчаване на малките, средните и новосъздадените предприятия при достъпа им до обществени поръчки

ІІІ. Прецизиране на дефиниции и процедурни правила, включително с цел насърчаване на конкуренцията и намаляване на административната тежест

ІV. Повишаване нивото на административната експертиза

V. Контрол по изпълнението на договорите

VІ. Публичност и прозрачност

VІІ. Закрила на труда и създаване на реални възможности за изпълнение на обществени поръчки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

Изменен и допълнен е Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители.

С прилагането на измененията и допълненията на Закона за подпомагане на земеделските производители се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

1. Ликвидиране на практиката за заявяване за подпомагане с директни плащания на земеделски площи, които кандидатите за подпомагане ползват без знанието или съгласието на техните собственици.

2. Свеждане до минимум случаите на застъпвания на заявени за подпомагане земеделски площи и създаване на надеждна информационна база данни за ползвателите на земеделските парцели, включени в Интегрираната система за администриране и контрол, което ще повиши качеството на администрирането и контрола на схемите за подпомагане.

3. Свеждане до минимум случаите на преобразуване и разораване на постоянни пасища, от там и спазване на изискванията на европейското законодателство за поддържане на постоянно съотношение между заявените земеделски площи и постоянните пасища.

4. Максимално усвояване на финансовия пакет на страната за директни плащания.

Изменен и допълнен е Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на черноморското крайбрежие.

Някои от по-важните промени:

1. Концесия за услуга при условията и по реда на закона от 15 се променя за срок до 20 години

2. Решението на МС по чл. 8д, дефинира се съдаржанието му

3. Правят се промени в чл. 10 относно Зона "А" Обнародвани са следните наредби:

· Наредба № 1 от 8 май 2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности

· Наредба № 2 от 8 май 2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения

· Наредба № 7 от 24 април 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките

· Наредба № 8 от 24 април 2014 г. за капиталовите буфери на банките

Изменят се и следните документи:

· Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

· Закон за държавната собственост

· Закон за електронното управление

· Закон за интеграция на хората с увреждания

· Закон за сметната палата

· Закон за туризма

· Закон за търговския регистър

· Наредба № 2 от 22 декември 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по закона за кредитните институции

· Наредба № 4 от 21 декември 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките

· Наредба № 11 от 1 март 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките

· Наредба № 20 от 2009 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции

· Наредба № 46 от 11 април 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от фонда за компенсиране на инвеститорите

· Наредба № н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура"

· Постановление № 234 от 1 август 2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие

· Правилник за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите

· Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

· Указ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания и отменяне на Указ № 168 от 2009 г. за утвърждава...

Отменят се следните документи:

· Наредба № 7 от 22 декември 2006 г. за големите експозиции на банките

· Наредба № 8 от 14 декември 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции

· Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск

· Наредба № 12 от 7 декември 2007 г. за надзор на консолидирана основа

· Наредба № 17 за установяване размера на вложенията на банките по чл. 47 от Закона за кредитните институции

· Наредба № Н-1 от 8 февруари 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 41 от 16.05.2014 година

Обнародвано е Постановление № 104 от 8 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер 18 000 лв. за реализиране на проект с Грузия по линия на международното сътрудничество за развитие.

С Постановление № 105 от 9 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на регионалното развитие за 2014 г. МС одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. в размер 9 000 000 лв., необходими за поддържане на инфраструктурни обекти от републиканската пътна мрежа.

Обнародвани са:

· Наредба № 8 от 8 май 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

· Наредба № н-11 от 30 април 2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България

· Спогодба между правителството на Република България и правителството на китайската народна република за морски транспорт

· Споразумение между агенцията за ядрено регулиране на Република България и федералната служба по екологичен, технологичен и атомен надзор на Руската Федерация за сътрудничество в областта на регулирането на ядрената и радиационната безопасност при изпол...

Изменят се:

· Наредба № 1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища

· Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

· Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация

· Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в република българия

· Национален рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2014 г.

Отменя се:

· Наредба № 5 от 22 юни 2004 г. за условията и реда за участие на лечебни заведения в международен обмен на тъкани и клетки


СЪДЕБНА ПРАКТИКА


Съдиите от ВАС и ВКС подготвят общо тълкувателно решение
http://www.sac.government.bg/news/bg/201459-0 Приемане на съвместно тълкувателно постановление във връзка с приложението на Закона за административните нарушения и наказания обсъдиха заместник председателите на двете върховни съдилища съдия Павлина Панова и съдия Боян Магдалинчев.
Върховните съдии трябва да съобразят дали сроковете по Чл.34 от този закон са давностни или преклузивни. С подобен въпрос магистратите от ВАС бяха сезирани от Омбудсмана и това беше предмет на Тълкувателно решение № 2 от 2013 година на ВАС.

На следващо място следва да се отговори и на въпроса – приложим ли е Наказателния кодекс при определяне сроковете за погасяване по давност на административнонаказателното преследване.

Съд на ЕС: правото да бъдеш забравен

Предистория: Възникна спор между испанския орган за защита на личните данни Agencia Española de Protección de Datos и Google Spain. Според органа, Google трябва да заличи определени данни по искане на граждани, но компанията отказва. Испанският орган се обръща към Съда на ЕС с преюдициално запитване.

За да се запознаете с решенито на съда, следвайте линка http://curia.europa.eu


ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Министерски съвет Постановление № 107 от 10 май 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите Предстоящо обнародване
Бр. 42
Министерски съвет Постановление № 108 от 10 май 2014 г. за изменение на Постановление № 313 на МС от 2004 г. Предстоящо обнародване
Бр. 42
Министерски съвет Постановление № 109 от 10 май 2014 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2014/2015 г. Предстоящо обнародване
Бр. 42
Министерски съвет Постановление № 117 от 15 май 2014 г. за приемане на Наредба за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г. Предстоящо обнародване
Бр. 42
Министерски съвет Постановление № 116 от 15 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи Предстоящо обнародване
Бр. 43
Министерски съвет Постановление № 115 от 13 май 2014 г. за допълнение на Наредбата за устройството и безопасносната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ Предстоящо обнародване
Бр. 43
Министерски съвет Постановление № 114 от 13 май 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г. Предстоящо обнародване
Бр. 43
Министерски съвет Постановление № 113 от 13 май 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета Предстоящо обнародване
Бр. 43
Министерски съвет Постановление № 112 от 13 май 2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация Предстоящо обнародване
Бр. 42
Министерски съвет Постановление № 111 от 13 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2014 г. Предстоящо обнародване
Бр. 42
Министерство на земеделието и храните Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. Предстоящо обнародване
Бр. 43
Министерство на образованието и науката Програма за сътрудничество между Министерство на образованието и науката на Република България и Министерство на науката, образованието и спорта на Република Хървания Предстоящо обнародване
Бр. 42
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Правилник за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на МТИТС за технически надзор на съоръженията с повишена опасност Предстоящо обнародване
Бр. 42
Комисия за регулиране на съобщенията Решение № 215 от 9 май 2014 г. Предстоящо обнародване
Бр. 42
Комисия за регулиране на съобщенията Решение № 189 от 24 април 2014 г. Предстоящо обнародване
Бр. 42

ИНТЕРЕСНО

21 май
Св. равноапостолни Константин и Елена
Празнуват: Константин и Елена, още Динко, Ели, Елин, Елка, Илона, Койчо, Коста, Костадин, Костадинка, Костадинко, Констанса, Констанца, Кунчо, Ленко


ЗАБАВНО

Младеж, току-що завършил право, си търси работа в прочута адвокатска кантора. Главният мениджър провежда интервю. В него - предлага му да реши един психологически тест и казва: "Разгледайте тази картинка. На нея са изобразени трима души, плуващи в море, пълно с акули. Виждате, че в ръцете на единия няма нищо, значи той не се бои от акули. В ръцете си вторият държи огромен нож - значи той е готов да се бие за своя живот на всяка цена. Третият е взел със себе си мощна пушка, тип "базуки", с която ще се брани и той на всяка цена. С какво и с кого от тази картинка вие се отъждествявате?". "С третия човек с пушката, разбира се" - отговорил кандидатът. "За съжаление, млади господине, вие сте неподходящ за работата. Ние имаме нужда от сътрудници, които се отъждествяват с акулите".

 

Актим оторизиран партньор Сиела

Можете да потърсите услугите на
Актим ООД - Стара Загора
, оторизиран партньор на Сиела

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |