Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 9 май 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 9 май 2014 г.

Печат
Петък, 09 май 2014 г., 13:09
Размер на буквите

Информационен бюлетин Ciela Norma - май 2014 г.Акценти от Държавен вестник, брой 37 от 2014 г. Правителството обнародва Постановление № 94 от 24 април 2014 г., с което прие следните методики за остойностяване и за заплащане на отделните видове медицинска помощ. - Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ ;

Методика за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ ; Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ ; Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ; Методика за остойностяване на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожно-венерически и психични заболявания ;Методика за заплащане на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически и психични заболявания ;Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ ;Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ .Методиките са разработени при спазване на разпоредбите на Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г. и се отнасят за медицинските дейности, включени в основния пакет, гарантиран на задължително здравноосигурените лица, който се заплаща от НЗОК, а именно – за дейностите в извънболничната и болничната медицинска помощ, в извънболничната дентална помощ и на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожно-венерически и психични заболявания. Въвежданите правила се основават на отчетените и заплатени дейности през предходните години и на изчисляване на реимбурсни стойности на база прогнозни обеми в зависимост от спецификата на съответните видове медицинска дейност.

С Постановление № 93 от 24 април 2014 г. е приета Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г. Тя предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби, заели призови класирания през тази година, чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв. и едногодишни стипендии в размер на 135 лв. месечно. В Програмата са включени конкурси, олимпиади и състезания, които са с доказан висок критерий при излъчване на победителите и мотивират активно учениците за високи творчески, научни и спортни постижения. Подборът е съобразен със спецификата на изява и проява на дарованието в детската и ученическата възраст в областта на изкуствата, науката и спорта.Предвидено е подпомагане на деца от държавните и общинските училища, които се финансират от министерствата на културата, на образованието и науката, на земеделието и храните и на младежта и спорта, както и от бюджетите на общините. Общият брой на децата, които ще бъдат стимулирани финансово, е 990. Необходимите средства за това възлизат на 1,8 млн. лв. и се осигуряват от централния бюджет за 2014 г.

С Постановление № 99 от 25 април 2014 г. Министерският съвет направи промени в план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. С тях се увеличават разходите за Главната дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, Българската национална телевизия и Министерството на външните работи и се намаляват разходите за Българската телеграфна агенция. Увеличението на разходите за трите институции е за сметка на средствата, редвидени за медийните пакети по бюджета на Централната избирателна комисия. Общият размер на разходите по план-сметката остава непроменен.

С Постановление № 98 от 25 април 2014 г. е допълнен Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили, като се създава възможност за извършване на оптимален избор на офицери, които да заемат длъжности, изискващи висше офицерско звание. Допълнението предвижда на съответните висши длъжности да може да бъдат назначавани офицери със звание, което е с една степен по-ниско от изискващото се. Условията за това са да е изтекъл минималният срок за престояване на офицера в длъжност и в звание, той да притежава необходимото образование, образователно-квалификационна степен и квалификация и да не изтърпява дисциплинарно наказание. Новата разпоредба на практика разширява кръга на военнослужещите, които могат да заемат длъжността „Началник на отбраната”. За нея се изисква висшето офицерско звание генерал/адмирал, а длъжностите, от които е целесъобразно да бъдат кандидатите (командирите на видовете въоръжени сили), изискват звание генерал-майор/контраадмирал. Тъй като е с две степени по-ниско, това звание не е достатъчно, за да бъде направен оптимален избор на най-старшия офицер във въоръжените сили. Допълнително ограничение е и определената в ЗОВС пределна възраст за офицерските звания.

България ще организира ново шестседмично обучение на специалисти в сферата на гражданската защита, реакцията при бедствия и пожарната безопасност от силите за сигурност на Косово. За целта Министерският съвет с Постановление № 97 от 25 април 2014 г. отпусна допълнителни 62 000 лв. по бюджета на МВР.

С Постановление № 96 от 25 април 2014 г. правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката в размер на 4 350 000 лв. Средствата са предвидени за финансово осигуряване на две приоритетни области от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. С тях ще бъдат обезпечени дейности, свързани изключително с насърчаване иновационната дейност на предприятията. Това са членството на България в Европейската космическа асоциация (ЕКА), създаването на Акселератор България в Силициевата долина, реализацията на проектите „Финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятията – ваучерна схема“ и „Техностарт – насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“.

С Постановление № 95 от 24 април 2014 г. е изменена и допълнена Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване. С промените страната ни изпълнява препоръка на Европейската агенция по морска безопасност, направена при допълнителна проверка в началото на годината, за въвеждане в българското право на изискванията на Директива 2011/15/ЕС. Директивата е свързана със системата на Общността за контрол на движението на корабите и за информация. Измененията прецизират уредбата относно задълженията за даване на сведения за пристигащите в български пристанища и напускащите ги кораби. Формата и съдържанието на предварителните уведомления за предаване на отпадъци в пристанищни приемни съоръжения, подавани за пристигащи кораби, ще бъдат приведени в съответствие с най-новите изисквания на Международната морска организация.

Изменена и допълнена е Наредба № Із-2727 от 16 ноември 2010 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България. Излагат се следните съображения наложили промените- От 14.06.2013 г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ дейността на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерство на вътрешните работи премина в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и структурата в МВР бе закрита. Като част от МВР ГДБОП имаше пряк достъп до данни в Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II). Този достъп бе регламентиран в чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба № Із-2727 от 16 ноември 2010 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България (Обн. ДВ. бр.94 от 2010г., изм. ДВ. бр.14 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 2013г.).Правото на достъп до данни в ШИС II се регламентира в Регламент (ЕО) №1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) и Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II). Съгласно чл. 27, пар. 2 и 3 от Регламент № 1987/2006 г. право на достъп до сигнали в ШИС II, издадени по отношение на граждани на трети страни с цел отказ от влизане и пребиваване имат органите, които отговарят за разследване и органи, които отговарят за проверка на молбите за издаване на виза. Съгласно чл. 40 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета право на достъп до сигнали в ШИС II имат органите, които отговарят за разследване. Държавна агенция „Национална сигурност“ отговаря на посочените две изисквания на нормативната уредба, регламентираща ШИС II, тъй като извършва разследване на престъпления, свързани с дейностите по чл. 4, ал. 1 от ЗДАНС и съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗДАНС дава становища по молби за издаване на разрешения за продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване и на визи по Закона за чужденците в Република България.

Акценти от Държавен вестник, бр.38 (извънреден) от 2014 година

Изменен и допълнен е Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Регламентира се изискване собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване да придобиват лица, които са пребивавали в страната за определен период от време. Не могат да придобиват и да притежават право на собственост върху земеделски земи: търговски дружества, в които съдружниците или акционерите са пряко или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; търговски дружества, в които съдружници или акционери са чужденци, извън физическите лица по ал. 4 и 5, на чл. 3 от ЗСПЗЗ или чуждестранни юридически лица, извън тези по ал. 4 и 6 на чл. 3 от ЗСПЗЗ, както и еднолични търговски дружества, учредени от такива физически или юридически лица; акционерни дружества, които са издали акции на приносител. Право на собственост върху земеделски земи могат да придобиват физически или юридически лица, които са пребивавали или са установени в Република България повече от 5 години. Юридическите лица, с регистрация по българското законодателство по-малко от 5 години, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи, когато съдружниците в дружеството, членовете на сдружението или учредителите на акционерното дружество отговарят на тези изискванията. При сключване на сделката за придобиване на право на собственост върху земеделска земя купувачите - физически лица, представят пред нотариуса декларация за произхода на средствата, а юридическите лица - документ, доказващ произхода на средствата. Не се прилага изискването за пребиваването в Република България за повече от 5 години при придобиване на право на собственост върху земеделски земи при наследяване по закон.

Предвиждат се изменения в реда и условията за отдаване под наем на пасищата и ливадите от държавния и от общинския поземлени фондове. С изменения на закона от 2009 г. е въведен общ режим за ползването на държавните мери и пасища, като често от тях могат да се предоставят от министъра на земеделието и храните на общините (по тяхно искане - при необходимост). Тези земи, както и общинските мери и пасища се отдават под наем или аренда чрез търг или конкурс само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, а когато не са необходими за техните нужди, могат да се отдават под наем или аренда на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Мерите и пасищата от държавния поземлен фонд, които не са предоставени за управление на общините, се отдават от министъра на земеделието и храните за ползване само по предназначение под наем или аренда - чрез търг, на лица, които са собственици на пасищни животни и/или на лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Право на участие в търга имат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители и отговарят на изисквания, определени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Като резултат от въведената процедура, голяма част от пасищата се печелят от лица, които не са собственици на регистрирани животни, но поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, както и от лица, които притежават регистрирани животни, чиито брой не съответства на наетите от тях площи. Предоставянето на мерите и пасищата по установения ред - чрез търг на предложилия най-висока цена участник, в много от случаите води до невъзможност местните животновъди, особено тези с малки и средни земеделски стопанства, да получат необходимите им пасища, респективно да ги ползват по предназначение за паша на животни. Изменението в закона цели пасищата и ливадите от държавния и общинския поземлени фондове да се отдават без търг на собственици или собственици или ползватели на животновъдни обекти регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, пропорционално на техния брой и съобразно вида и местообитанието им. За да не се счита отдаването на пасищата и ливадите без търг и конкурс за държавна помощ, в закона е предвидено то да се извършва по пазарни цени. Пасищата и ливадите от Държавния поземлен фонд и Общинския поземлен фонд, които не са отдадени на животновъдите, ще могат да се предоставят чрез търг и на лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Разширява се дефиницията, определяща обхвата на масивите за ползване на земеделските земи, като отпаднат действащите към момента ограничения, т.е. в споразумения за ползване да могат да се включват всички земеделски земи, независимо от това дали са възстановени в съществуващи стари или в нови граници.

Народното събрание избра с Решение Лидия Петкова Руменова за председател на Сметната палата на Република България.

С Постановление № 100 от 28 април 2014 г. правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. в размер на 7,2 млн. лв. Средствата ще бъдат насочени към осигуряване на субсидирана заетост през тази година по Националния план за действие по заетостта. От тях ще се възползват 5000 безработни от групите в неравностойно положение на пазара на труда, вкл. лица на социално подпомагане, продължително безработни и др. Те ще бъдат включени за срок от 6 месеца при четиричасов работен ден в дейности, свързани с ремонт и поддръжка на извънселищна второкласна и третокласна пътна мрежа, поддържане на гробищни паркове, на общински градини и паркове, охрана на общински сгради и училища. Работодатели по Програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост” са общинските администрации.

С Постановление № 101 от 28 април 2014 г. МС одобри допълнителни разходи в размер 393 000 лв. по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. за участие във военната операция на Европейския съюз в Централноафриканската република (EUFOR CAR) в състава на Оперативния щаб на операцията в гр. Лариса, Република Гърция.

Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри.

Акценти от Държавен вестник, бр. 39 от 2014 година

Изменена и допълнена е Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните, с оглед въвеждането на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1321/2013.

Министерството на финансите обнародва нова Наредба № 4 от 23 април 2014 г. за реда и начина за предоставяне и отчитане на средствата за финансиране на дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на води, както и всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от проучването, добива и преработката на уранова суровина. С тази наредба се определят редът и начинът за предоставяне и отчитане на средствата от държавния бюджет за финансиране на дейностите по техническата ликвидация, техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на води, както и всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от проучването, добива и преработката на уранова суровина в обектите и засегнатите райони съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 74 на Министерския съвет от 1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина.

Изменен е Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж.

Министерството на труда и социалната политика обнародва Административна спогодба между правителството на Република България и правителството на Канада и Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

С Решение № 16747 от 14 декември 2013 г. по административно дело № 10123 от 2013 г обнародвано в бр. 37 от 2014 г. на Държавен вестник Върховният административен съд обявява за нищожно приложение № 3 към чл. 20, ал. 3 от Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 83 от 2010 г.), в следната част: "Наясно съм, че следва да заплатя всички извършени медицински действия/процедури/изследвания и други в случай, че с напускането си създавам пречка за заплащане от страна на Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването и други финансиращи институции на осъществената ми до момента от болницата медицинска помощ."

С ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 8 ОТ 07.05.2014 Г. ВКС прие, че при образувано тълкувателно дело пред Върховния касационен съд по обуславящ правен въпрос производството по висящо дело може да се спира само в касационната инстанция на основание чл. 292 ГПК, а не и във въззивната и първата инстанция. Определенията на състави на Върховния касационен съд за спиране на касационното производство поради образувано тълкувателно дело пред ВКС по въпрос от обуславящо за спора значение не подлежат на обжалване.

АКТУАЛНО

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме проект на закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. С него се изпълнява мярка от краткосрочните мерки за оптимизиране функционирането и подобрение на контрола на здравната система. Създава се законова база за изграждането и поддържането от министъра на здравеопазването на Национална здравна информационна система и въвеждането на електронна здравна карта за пациента.Информационната система включва електронните здравни досиета на гражданите и всички публични регистри, информационни бази от данни и системи, за които е предвидено в нормативен акт, че се водят от МЗ и неговите второстепенни разпоредители с бюджет, от лечебни и здравни заведения, НЗОК и от лицензираните застрахователни дружества. Пациентите ще имат безвъзмезден достъп до електронните си здравни досиета. Всички български граждани ще притежават електронни здравни карти, издавани от Националния център за обществено здраве. Друга група промени, които се предлагат, са свързани с дейността на здравните кабинети в детските градини, училищата, домовете за деца, социалните учебно-професионални центрове и приюти за деца. Създава се възможност в тях да се извършват дейности, свързани с подпомагане процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания. За първи път се предлага въвеждането на правила за създаването и функционирането на структури, които да предоставят интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда. С проекта се създава необходимата нормативна база за реализация на приетата Национална стратегия за дългосрочна грижа, която насърчава взаимодействието между здравните и социални услуги по отношение на определени групи от населението на страната. Приема се също така удължаване с още 5 години на срока, в който общопрактикуващите лекари, които не са придобили специалност по обща медицина, могат да продължат да работят като такива. Предвижда се да се даде възможност на тези от тях, които не са се зачислили за придобиване на специалност обща медицина, да се зачислят в едногодишен срок от влизане в сила на закона. Одобряват се промени в нормативния механизъм за създаването и актуализирането на Националната здравна карта, чрез която да се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. С измененията в Закона за здравното осигуряване се предлагат промени, необходими за реализиране на краткосрочните мерки за оптимизиране функционирането и подобрение на контрола на здравната система. Връща се договорното начало при определянето на методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности, обемите и цените на медицинските дейности, условията и реда за контрол по изпълнението на договорите между НЗОК и изпълнителните на медицинска помощ. Възстановяват се и арбитражните комисии, които ще разглеждат становищата на проверените лица в случай на констатирани нарушения на НРД. Предлага се арбитражните комисии да се състоят от представители на съответните РЗОК и районни колегии на съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина.

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Предстоящо обнародване

Бр. 40

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Предстоящо обнародване

Бр. 40

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Предстоящо обнародване

Бр. 40

Комисия за финансов надзор

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите

Предстоящо обнародване

Бр. 40

Комисия за финансов надзор

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонд за компенсиране на инвеститорите

Предстоящо обнародване

Бр. 40

Министерство на здравеопазването

Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г.

Предстоящо обнародване

Министерство на културата

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд Култура

Предстоящо обнародване

Бр. 40

Българска народна банка

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките

Предстоящо обнародване

Бр. 40

Българска народна банка

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2009 г. за издаване на одобрения

Предстоящо обнародване

Бр. 40

Българска народна банка

Наредба за отменяне на Наредба № 9 от 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките

Предстоящо обнародване

Бр. 40

Българска народна банка

Наредба за отменяне на Наредба № 12 от 2007 г. за надзор на консолидирана основа

Предстоящо обнародване

Бр. 40

Българска народна банка

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките

Предстоящо обнародване

Бр. 40

Българска народна банка

Наредба за отменяне на Наредба № 8 от 2006 г. за капиталовата адекватност и кредитните институции

Предстоящо обнародване

Бр. 40

Българска народна банка

Наредба за отменяне на Наредба № 7 от 2006 г. за големите експозиции на банките

Предстоящо обнародване

Бр. 40

Българска народна банка

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българска народна банка

Предстоящо обнародване

Бр. 40

Българска народна банка

Наредба за отменяне на Наредба № 17 от 2001 г. за установяване размера на вложенията на банките

Предстоящо обнародване

Бр. 40

Българска народна банка

Наредба № 8 за капиталовите буфери на банките

Предстоящо обнародване

Бр. 40

Българска народна банка

Наредба № 7 за организацията и управлението на рисковете в банките

Предстоящо обнародване

Бр. 40

ИНТЕРЕСНО

9 май
Св. прор. Исаия. Св. мчк Христофор. Пренасяне мощите на св. Николай Мирликийски чудотворец. Празнуват: Христофор.
Страните от Европейския съюз честват Деня на Европа

11 май

Св. равноапостолни Методий и Кирил. Св. свщмчк Мокий. Празнуват: Кирил и Методий, Методия, още Киро, Кирчо, Кирилка, Методи.

Ден на библиотекаря

ЗАБАВНО

Адвокатът:
- Позволявам си да припомня на уважаемия господин съдия, че човека, когото съди днес, преди два месеца спаси жена му от удавяне…
Съдията:
- Други престъпления против мира и човечеството?

Клиент се оплаква на адвоката си:
- Големи проблеми имам - казва клиентът - дължа пари на много хора и не знам как да се скрия.
- Ами пусни си брада - казва адвокатът.
- А с брада пък колко дължа

 

Актим оторизиран партньор Сиела

Можете да потърсите услугите на
Актим ООД - Стара Загора
, оторизиран партньор на Сиела

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |