Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 25 април 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 25 април 2014 г.

Печат
Петък, 25 април 2014 г., 14:56
Размер на буквите

Информационен бюлетин Ciela Norma - март 2014 г.Акценти от Държавен вестник, бр. 34 от 2014 година. С Указ № 73 от 08.04.2014 г. президента върна за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.

Сред мотивите се излагат следните съображения- В разпоредбите на чл. 3в, ал. 1 и 2 ЗСПЗЗ законодателят не предвижда признака "гражданство" ("lex personalis", "lex societatis" - за юридическите лица") като предпоставка за придобиване на собственост върху земеделска земя. Конституцията обаче, в зависимост от гражданството на правния субект, урежда по различен начин правото на придобиване на собственост. Конституционният критерий "гражданство" е заменен с фактическия критерий "пребиваване" в Република България, респ. с изискването за "установеност" на физическите и юридическите лица за срок повече от 5 години като условие за придобиване на право на собственост върху земеделска земя. Българските граждани и юридически лица съгласно Конституцията могат да придобиват земя без ограничения. В противоречие с Конституцията настоящият текст въвежда забрана за българските граждани да си купят земеделска земя, ако не са пребивавали 5 години на територията на страната.

С Постановление № 84 от 10 април 2014 г. правителството прие нов устройствен правилник на Авиоотряд 28, който отразява направените изменения в Закона за гражданското въздухоплаване. С тях авиационният оператор бе преобразуван от първостепенен разпоредител с бюджет към Министерския съвет във второстепенен разпоредител към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който ще осъществява контрол върху дейността му. Устройственият правилник определя дейността, функциите и състава на Авиоотряд 28, реда за осъществяване на полети, финансирането му.

С Постановление № 84 от 10 април 2014 г. Министерският съвет одобри промени в Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, обусловени от Решение 2/2014 г. на Конституционния съд., което доведе до изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване за премахване на единната сметка. С промените в наредбата са оптимизирани процесите по внасяне, разпределяне, централизиране и превеждане на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” по сметките на НОИ и НЗОК. Възстановява се действащото до 31.12.2012 г. изискване за използване на отделни сметки от Териториалните дирекции на НАП за задължителни социалноосигурителни вноски към НОИ и здравноосигурителни вноски към НЗОК. Връща се и изискването за ежедневно превеждане към съответните сметки на НОИ и НЗОК на събраните от НАП задължителни осигурителни вноски. По отношение на събирането на вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване се запазва изискването за използване за тази цел на отделни сметки на НАП.

Министерският съвет обнародва Постановление № 78 от 10 април 2014 г. за приемане на тарифата, по която партиите, коалициите от партии и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и неговите регионални центрове в кампанията за избиране на членове на Европейския парламент от Република България през месец май. Тарифата е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на БНТ и БНР, като цените са аналогични на тези от предизборната кампания през 2013 г. Кампанията ще се отразява чрез клипове, диспути и други форми, договорени с представители на партиите, коалициите и инициативните комитети по реда и при условията, регламентирани в Изборния кодекс.

С три постановления правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на министерствата на финансите, на външните и на вътрешните работи, както и на Конституционния съд. Със средствата в размер на 36 050 000 лв. по бюджета на МФ ще се обезпечат плащанията, свързани с дължимите такси за наблюдение съгласно сключените споразумения между България и рейтинговите агенции Moody`s, Standard and Poor`s и Fitch. Осигурява се изплащането на жилищни компенсаторни записи на правоимащите лица съгласно чл. 6 от Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти. Обезпечават се дейности по поддържане, развитие и интеграция на информационните инфраструктури на министерството, както и поддържане, развитие и усъвършенстване на приложен софтуер. Осигурява се извънгаранционна поддръжка и ремонт на изключително критични за функционирането на министерството технически устройства и конфигурации. Предоставят се средства за дейности, свързани с повишаване събираемостта на публичните приходи, борба с данъчните измами, подобряване на контролната дейност, засилване на митническия надзор и контрол, повишаване ефикасността и ефективността на действията на приходните администрации. В отговор на специфичните препоръки на Съвета на ЕС се гарантират и средства за изпълнение на заложената нова мярка в Националната програма за реформи „Справяне със сенчестата икономика. Борба с ДДС измамите чрез осъществяване на ефективен фискален контрол на територията на Република България” с цел повишаване на бюджетните приходи от ДДС, ограничаване на нелоялната конкуренция и изкривяване на вътрешния пазар със стоки с висок фискален риск. По бюджета на Конституционния съд се предоставят 250 000 лв. като разходи за персонал. Допълнителните средства, които се предоставят по бюджета на МВнР, са в размер на 4 418 961 лв. и са за изплащане на дължимата годишна вноска на България за изграждане на новата главна квартира на НАТО. Строежът на сградата е ангажимент, свързан с членството ни в Алианса и с произтичащите съюзни ангажименти. За изплащане на дължими обезщетения по Закона за МВР и по КТ на служители с прекратени правоотношения по бюджета на вътрешното министерство ще бъдат преведени 28 млн. лв.

Изменена и допълнена е Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България.

Изменена и допълнена е Наредба № 16 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "Пилотни проекти" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г.

Министерството на земеделието и храните обнародва нова Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. (Националната програма) за следните мерки: 1. "Преструктуриране и конверсия на лозя"; 2. "Популяризиране на пазарите на трети държави"; 3. "Събиране на реколтата на зелено"; 4. "Инвестиции в предприятия". Финансова помощ за мерките по т. 1, 3 и 4 могат да получат гроздо- и винопроизводителите, вписани в лозарския регистър по чл. 27 от Закона за виното и спиртните напитки.

Изменена и допълнена е Наредба № 28 от 2007г. за дейности по асистирана репродукция. С оглед транспониране на всички текстове от Директива 2012/25/ЕС са направени изменения и допълнения и в Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките и Наредба № 21 от 3 май 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията.. В Наредба № 28 от 2007г. за дейности по асистирана репродукция се правят промени, необходими за транспониране на Директива 2012/39/ЕС от 26 ноември 2012г. за изменение на Директива 2006/17/ЕО по отношение на някои технически изисквания за изследването на човешки тъкани и клетки. В наредбата са включени изискванията за изследване за наличие на антитела срещу HTLV-I на донорите, чиито сексуални партньори или чиито родители, произхождат от такива области с висока болестност. Тези изисквания за към донорите на тъкани и клетки, както и при донорите на репродуктивни клетки. Също така е въведено изискване да се вземат кръвни проби при всеки акт на донорство, за тези актове на донорство, различни от донорство от партньор. При донорство от партньор (не при директна употреба) кръвните проби трябва да се вземат до три месеца преди първия акт на донорство. За всички следващи актове на донорство от същия партньор следва да се вземат кръвни проби, в срок не по-късно от 24 месеца от предходното вземане на пробата. С тези промени се въвеждат необходимите нормативни промени, необходими за транспониране на Директива 2012/39/ЕС от 26 ноември 2012г. за изменение на Директива 2006/17/ЕО по отношение на някои технически изисквания за изследването на човешки тъкани и клетки и Директива 2012/25/ЕС на Комисията от 09 октомври 2012г. за установяване на информационните процедури за обмен между държавите членки на човешки органи, предназначени за трансплантация.


Акценти от Държавен вестник, бр. 35 от 2014 година

Изменен и допълнен е Закона за потребителския кредит (ЗПК). Предвижда се да бъде разширен обхватът на ЗПК и по отношение на кредити под 400 лв. Това се налага, тъй като напоследък зачести практиката на отпускане на „бързи кредити“ до 399лв. при неизгодни и в много случаи неясни условия за кредитополучателите. По отношение на този тип кредити няма да се прилага правото на отказ от кредита, уредено в чл. 29, тъй като наличието на това право би обезсмислило и ограничило краткосрочните кредити. Едностранна промяна на общия разход по кредита за потребителя се допуска, когато са налице едновременно следните условия:.1. в договора за кредит изрично е предвидена възможност за увеличаване и за намаляване на общия разход по кредита; 2. обстоятелствата, приложими към промяната на общия разход по кредита, са описани в договора, обективно са обосновани и не зависят от волята на кредитора. Всяка уговорка, която противоречи на тези условията или ги заобикаля, е нищожна. Друг идентифициран проблем са редица такси, свързани с отпускане, обслужване и погасяване на кредита (такса за кандидатстване, такса за одобрение, такса за усвояване на кредита, такса за оценка на имота, годишна такса за управление на кредита, такса за разплащателна сметка, такса за предсрочно погасяване и др.) Целта на таксите е да се покрият административните разходи на банката при предоставяне на определена услуга. Със закона се забранява на банките да събират някои видове такси и комисионни, за които се приема, че са част от дейността на банката по предоставяне на кредита, а именно – такси и комисионни за действия, одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление. Освен това, кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и/или комисионна за едно и също действие. Въвежда се изискване вида, размера и действието, за което се събират таксите и комисионните да се описват ясно и точно в договора за кредит. В тази връзка по отношение на ипотечните жилищни кредити кредиторът се предвижда да няма право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на такъв кредит, когато кредитът е погасен след изтичане на 1 година от усвояването му. Във всички останали случаи кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, но не повече от 1 на сто върху сумата на предсрочно погасения кредит. С новото определение се предвижда референтния лихвен процент да бъде пазарно определян индекс LIBOR, EUROBOR, SOFIBOR или комбинация от тях и/или индикатори, публикувани от БНБ и Националния статистически институт. С изменението на чл. 33а ясно се разписват правилата за формиране на референтния лихвен процент, като при сключването на договора за кредит, в него ясно са разписани индексите и индикаторите, включени в референтния лихвен процент (в случаите, когато е повече от един индекс), тяхното съотношение и начин на изчисление, както и всички фактори и условия, обуславящи промени в референтния лихвен процент. Регламентира се задължение за кредитора да предостави на кредитополучателя право на избор при сключването на жилищен ипотечен кредит, а именно: дали да сключи договор за кредит, при който при принудително изпълнение банката се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението или при който при принудително изпълнение кредитополучателят носи отговорността по чл. 133 от Закона за задълженията и договорите, т.е отговаря с цялото си имущество. С оглед на предвидените промени е изменен и допълнен и Закона за кредитните институции.

Обнародван е нов Закон за Сметната палата. Основната новост, която се предвижда с е преустройството на Сметната палата в колегиален орган, така както е предвидено в Конституцията на Република България - чл. 91, ал. 1 от основния закон. Сметната палата е конституционен орган, поради което конституционния законодател е закрепил в Конституцията основите на нейния статут - колегиално начало, избор на състава й от Народното събрание и уредба на организацията, правомощията и реда за дейност на ниво закон. Регламентирана е и основната функция - контрол по изпълнението на бюджета. С настоящия закон се премахва Консултативния съвет на Сметната палата. Основен момент е премахването на функциите по административно наказване, които бяха възложени също през 2010 година с приемането на изменения в Закона за обществените поръчки. Закона цели да възстанови статута на Сметната палата като разпоредител със самостоятелен бюджет - част от държавния бюджет. Въвежда се модела - членовете на Сметната палата да ръководят одитни отделения. Тази структура създава условия за балансирано разпределение на одитите между звената в Сметната палата и премахва практиката за неравномерно натоварване на едни одитни отделения за сметка на други или прекомерна концентрация на одитни задачи само в едно отделение. Освен това се регламентират основните правомощия на членовете на Сметната палата като ръководители на отделения като изрично им се вменява отговорност за качеството на одитната дейност в ръководеното от тях отделение. С новият закон се правят изменения и в Закона за обществените поръчки; Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Изменен е Изборният кодекс. Централната избирателна комисия се предвижда да се състои от 18 членове, включително председател, заместник- председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции, както и по един член, предложен от партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. При назначаването на членовете на Централната избирателна комисия се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в комисията.
Изменена и допълнена е Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина. Въвежда се в националната нормативна уредба на Директива 2012/36/ЕС на Комисията от 19 ноември 2012 г. за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на превозни средства.


Акценти от Държавен вестник, бр. 36 от 2014 година

С Постановление № 91 от 17 април 2014 г. правителството прие промени в Устройствения правилник на Селскостопанската академия. Те предвиждат изменение на наименованията и функциите на отделите в централна администрация на академията. Целта е оптимизиране на човешкия ресурс, функционална разпределеност и ефективност при изпълнение на служебните задължения. Вътрешното преструктуриране ще гарантира по-добро функциониране на системата и ще осъществи по-тясна връзка между структурните и административни звена. Промените се отнасят до организацията на работа в областта на бюджета, финансите, човешките ресурси, административното и стопанско обслужване.

С Постановление № 92 от 23 април 2014 г. правителството обнародва промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, които се отнасят до получаване на едногодишна стипендия, за която ще да могат да кандидатстват само учениците от VІІІ до ХІІ клас. Децата в по-малка възраст ще бъдат стимулирани чрез еднократно финансово подпомагане за участие в обучителни курсове по изкуства, наука и спорт, в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. Преразгледани и прецизирани са процедурите за кандидатстване на учениците от държавни и общински училища за получаване на стипендии и еднократно финансово подпомагане, посочени са органите, до които подават исканията си, както и документите, които трябва да приложат, сроковете за разглеждането им и др. Предвидени са разпоредби, с които се регламентира ред за предоставяне на информация от общинските администрации относно броя на учениците от общински училища, на които е отпусната стипендия със заповед на кмета. Това ще позволи коректно изчисляване на бюджетните средства, необходими за изплащане на стипендиите и за еднократното финансово подпомагане. Посочени са видовете основания за получаване на стипендия, а именно – класиране на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно, европейско или първенство, първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри, на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството и науката.

С Постановление № 86 от 17 април 2014 г. правителството закри пет консултативни съвета, създадени по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията – Междуведомственият съвет за управление на изпълнението на Националната програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г., Националният съвет по миграционна политика, Съветът за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето в Република България, Съветът за икономически растеж, Междуведомственият консултативен съвет по устойчиво развитие.

С Постановление № 85 от 17 април 2014 г. Министерският съвет одобри изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ). Промените в ППЗНИ целят намаляване на административната тежест за инвеститори, кандидатстващи за получаване на сертификат за клас инвестиция или приоритетен проект, чрез облекчаване на изискванията към заявителите, инвестиционните проекти и документите за кандидатстване:

  • 1. Въвежда се единно заявление за кандидатстване, в което ще бъдат включени данни за инвеститора, инвестиционния проект и изискуемите към момента декларации.
  • 2. Въвежда се задължение за незабавно издаване на удостоверение от Българската агенция за инвестиции, което да послужи пред органите на изпълнителната власт за оказване на съдействие на инвеститора.
  • 3. Намаляват се праговете за инвестиция за приоритетни инвестиционни проекти в сферата на преработващата промишленост.
  • 4. Намаляват се праговете за приоритетни инвестиционни проекти за изграждане и развитие на индустриални зони и технологични паркове, облекчават се изискванията към заявителите за изграждане на индустриални зони.

С Постановление № 87 от 17 април 2014 г. правителството възложи на Държавната агенция „Национална сигурност” да осъществява функциите на точка за контакт по смисъла на чл. 5, §3 от Решение 1104/2011/ЕС относно правилата за достъп до публично регулираната услуга (PRS-услугата), предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програма „Галилео”.Според решението, всяка държава-членка следва да определи компетентен национален орган, който да отговаря за осъществяване на постоянно наблюдение за спазването на изискванията при ползване на PRS-услугата, или контактна точка, която да оказва необходимото съдействие за докладване на установени потенциално вредни електромагнитни смущения, засягащи PRS-услугата. За изпълнението на тази дейност по бюджета на ДАНС за одобрени допълнителни разходи за 2014 г. в размер на 2 575 000 лв.

С Постановление № 89 от 17 април 2014 г. правителството одобри допълнителни разходи в размер на 105 хил. лв. по бюджета на МВР за 2014 г. Това ще позволи увеличаване на персонала на Държавна агенция за бежанците с 10 служители, които да извършват дейности по изхранването на бежанците в приемателните центрове на територията на страната – в кварталите „Враждебна” и „Военна рампа” в София, в Харманли, в селата Пъстрогор, Ковачевци и Баня.

С Постановление № 90 от 17 април 2014 г. по бюджета на МВР беше осигурен допълнителен трансфер в размер на 5 305 072 лв. за изпълнение на годишните програми за 2012 г. и 2013 г. на Европейския бежански фонд (ЕБФ). Националното съфинансиране за дейностите по програмите е 3 123 964 млн. лв. и е предвидено в централния бюджет. Останалите ще бъдат възстановени по централния бюджет от полученото външно финансиране от ЕБФ, каквато е предвидената процедура по Закона за публичните финанси.
Министерството на финансите измени и допълни Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра.
Изменена и допълнена е Наредба№ Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност.


АКТУАЛНО

Правителството включи Държавна агенция „Технически операции” в кръга на органите, които имат право да провеждат процедурата по проучване и да издават удостоверение за сигурност по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Останалите органи са Държавната комисия по сигурността на информацията, Държавната агенция „Национална сигурност”, Служба „Военна информация” и Националната разузнавателна служба. Промяната в Решение №368 на Министерския съвет от 2003 г. се налага поради създаването на ДАТО като нова служба за сигурност с промените в ЗЗКИ от август 2013 г. Според разпоредбата на чл. 11 от ЗЗКИ, службите за сигурност извършват проучването на физически и юридически лица, които кандидатстват за сключване или изпълняват договор, свързан с достъп до класифицирана информация, и издават удостоверения по индустриална сигурност.


ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Министерски съвет

Постановление № 95 от 24 април 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспорт

Предстоящо обнародване
Бр. 37

Министерски съвет

Постановление № 94 от 24 април 2014 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ от Закона за здравното осигуряване

Предстоящо обнародване
Бр. 37

Министерски съвет

Постановление № 93 от 24 април 2014 г. за приемане на Програма за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.

Предстоящо обнародване
Бр. 37

Върховен административен съд

Решение № 16747 от 14 декември 2013 г. по административно дело № 10123 от 2013 г.

Предстоящо обнародване
Бр. 37

Министерство на вътрешните работи

Наредба № Iз-849 от 17 април 2014 г. за приемание на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2014/2015 г.

Предстоящо обнародване
Бр. 37

Министерство на труда и социалната политика

Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж

Предстоящо обнародване

Министерство на финансите

Наредба № 4 от 23 април 2014 г. за реда и начина за предоставяне и отчитане на средствата за финансиране на дейностите по техническата ликвидация

Предстоящо обнародване


ИНТЕРЕСНО


25 април
Св. ап и ев. Марк. Празнуват: Марк, Марко

1 май
Св. прор. Йеремия. Прпмчк Акакий Серски. Св. Тамара Грузинска. Празнуват: Мая
Международен ден на труда

2 май
Св. цар Борис-Михаил. Св. Атанасий Велики. Празнуват: Борис, Борислав, Борислава, Боряна, Борко, Борил


ЗАБАВНО

Изпит в юридическия факултет. Студент тегли билет "Влиянието на роднинските връзки върху корупцията".
- Не съм учил.
- Добре, дайте си книжката, шестица.
- Благодаря, тате.

Между студенти:
- Най-накрая си уговорих среща с умна и красива дама!
- Поздравления! И кога ще се видите?
- С умната във вторник, а с красивата в сряда.

 

Актим оторизиран партньор Сиела

Можете да потърсите услугите на
Актим ООД - Стара Загора
, оторизиран партньор на Сиела

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |