Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 11 април 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 11 април 2014 г.

Печат
Петък, 11 април 2014 г., 10:13
Размер на буквите

Информационен бюлетин Ciela Norma - март 2014 г.Акценти от Държавен вестник, бр.32 от 2014 година. Изменено и допълнено е Постановление № 334 на Министерския съвет от 2011 г. за българските неделни училища в чужбина.

Министерският съвет разшири кръга на субектите, които могат да организират български неделни училища в чужбина, както и списъка на дейностите на неделните училища, които ще се финансират и подпомагат методически от Министерството на образованието и науката. Според досегашния ред, български неделни училища в чужбина се разкриват само към организации на българи, живеещи извън страната, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност. Това вече ще може да става и към дипломатическите представителства на България в чужбина, български православни църковни общини, както и при славянобългарския манастир „Св. Вмчк. Георги Зограф” в Атон. Целта е да се улесни максимално достъпът на българските деца и младежи в чужбина до българското образование и култура и да се съхранят връзките им с родината. С промените в постановлението се разширява и списъкът на дейностите, извършвани от неделните училища, които могат да се финансират и подпомагат методически от МОН. Освен обучение по предмети от училищната програма, те ще могат да предлагат подготовка по български език за децата от предучилищна възраст, както и подготовка на кандидат-студенти за прием в български висши училища по български език и литература, по история и по география на България. Във връзка с популяризиране на българския език и предвид отдалечеността на населените места, българските неделни училища ще могат да организират и дистанционна форма на обучение при условия и ред, определени със заповед на министъра на образованието и науката. За по-голяма прозрачност и систематичност с оглед засиления обществен интерес, се предвижда издадените удостоверения за проведено обучение да се въвеждат в специален регистър.

Изменена и допълнена е Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя. Промените отразяват разпоредбите на влязлата в сила за България Морска трудова конвенция и изискванията на Директива 2009/13/ЕО за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност и Европейската федерация на транспортните работници относно Морската трудова конвенция. С промените в Наредбата се създават два нови раздела – „Трудово възнаграждение“ и „Разглеждане на жалби на борда на кораб“, които въвеждат стандарти и правила от Конвенцията.

Националната здравноосигурителна каса измени и допълни Договор № РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз.

Министерството на външните работи обнародва Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт и пътна връзка между двете държави, свързваща град Златоград в Република България и град Ксанти в Република Гърция и Меморандум за сътрудничество в областта на европейската интеграция и в рамките на Комисията НАТО – Украйна между Министерството на външните работи на Република България и Министерството на външните работи на Украйна.
Изменен и допълнен е Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието.

Допълнена е Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи.

Изменена е Наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология“. С промените се позволява при липса на собствена микробиологична лаборатория болницата да сключва договор с друга такава , по собствен избор, без да се поставя ограничение за нейното териториално местоположение. С изменението се решава  дифинитивно проблема,  а не се отлага отново във времето изискването за собствена микробиологична лаборатория на болницата като условие за изпълнение на дейност по други клинични специалности.  Промените са съобразени и с други обстоятелства  например, че има населени места, които са по-близки до микробиологични лаборатории в съседна област, както и поради обстоятелството, че по-свободния режим ще препятства  „монополизма“ в случаите, когато няма избор на територията на населеното място. Тези нови положения доведоха до изменения в редица наредби на министерството на здравеопазването.

Изменена и допълнена е Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията съвместно с Министерство на регионалното развитие Наредба № 10 от 31 март 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт.

Държавна комисия по хазарта към Министерството на финансите обнародва Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати; Общи изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати; Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати.


Акценти от Държавен вестник, бр. 33 от 2014 година

Изменен и допълнен е Закона за енергията от възобновяеми източници. С изменението на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) се премахва регулаторният режим за вписване в регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти по чл. 24, т. 1 и 2 от ЗЕВИ. По своя характер дейностите по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти по чл. 24, т. 1 и 2 от ЗЕВИ не се характеризират с наличието на висок риск. Безопасността при извършването на тези дейности се осигурява чрез предвиденото в чл. 21 от ЗЕВИ изискване за притежание на специална професионална квалификация за физическите лица, които извършват монтиране и поддръжка на съоръжения в обхвата на закона (вкл. тези по чл. 24, т. 1 и 2 от ЗЕВИ). Изискването за тази професионална квалификация е в съответствие с Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, както и с чл. 21, ал. 5 от ЗЕВИ и с издадените на негово основание Наредба № 40 на министъра на образованието, младежта и науката от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации” (обн., ДВ, бр. 17 от 2012 г.; изм., бр. 62 от 2012 г.) и Наредба № 41 на министъра на образованието, младежта и науката от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации” (обн., ДВ, бр. 17 от 2012 г.; изм., бр. 62 от 2012 г.). По този начин регулирането на дейностите със съоръжения в енергийните обекти по чл. 24, т. 1 и 2 от ЗЕВИ е в синхрон със законодателството на ЕС и изискването за нарочна професионална квалификация гарантира в достатъчна степен, че те ще се изпълняват компетентно и професионално, поради което наличието на допълнителен национален регулаторен режим представлява излишна тежест върху стопанските субекти, заети в тези дейности. Правят промени и в Закона за енергийната ефективност. Чрез тях ще се намали броят на изискуемите документи, необходими при подаване на заявление за вписване в публичните регистри на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) на лицата, извършващи дейности по обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания, и този на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, като проверката за изпълнението на изискванията на закона ще се извършва служебно въз основа на наличните в АУЕР данни.

Народното събрание обнародва Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2014 г. Великденската ваканция на Народното събрание за 2014 г. ще бъде от 17 април 2014 г. до 26 април 2014 г. включително.

Президентът обнародва Указ № 70 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за Сметната палата. Изложени са следните съображения- законът съдържа противоречие кога възниква задължението за председателя и членовете на Сметната палата да освободят друга платена длъжност или да прекратят друга платена дейност - преди встъпване в длъжност или в 14-дневен срок от встъпването им в длъжност (чл. 6, ал. 4 и ал. 7); различен подход относно невъзможността за заемане на длъжност от служителите и членовете на Сметната палата при лишаване от право да заемат определена длъжност или да упражняват определена професия - в единия случай лишавани по съответния ред, а в другия - само по съдебен ред (чл. 5, ал. 2, т. 3 и чл. 24, ал. 1); - в административнонаказателните разпоредби на закона е предвидено, че на виновно лице се налага имуществена санкция (чл. 63, ал. 3). По своята същност отговорността на юридическите лица или на едноличните търговци е безвиновна и обективна и се налага за неизпълнение на задължение към държавата. Никое юридическо лице не може да прояви вина в поведението си, защото това е присъщо само за физическите лица, притежаващи съответната правоспособност и дееспособност. Предвиденото в нормата налагане на имуществена санкция, но на виновно лице, ще доведе до невъзможност за ангажиране на отговорността на юридическите лица и едноличните търговци.

Министерският съвет обнародва Постановление № 76 от 4 април 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа. С постановлението се създава координационен механизъм на национално ниво за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“, които ще бъдат подадени за предоставяне на финансова помощ по реда на Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и са включени в Споразумението за партньорство. Предвижда се Координационният механизъм да се прилага за проектите в сектор „Транспорт“, отговарящи на условията за финансиране от Кохезионния фонд съгласно чл. 11 от Регламента за създаване на Механизъм за свързване на Европа, като приоритизирането на проектите се извършва с оглед подаването им за финансиране по реда на чл. 9 от Регламента за създаване на Механизъм за свързване на Европа.

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта. Нормативно изискване е да има критерии за категоризацията на спортните клубове. С изменението е предвидено спортните федерации да извършват категоризация на спортните клубове - нейните членове по определени критерии, с максимален коефициент на тежест. Нормативно изискване е статутът на спортистите аматьори и професионалните спортисти да се определя от правилници на спортните федерациите. По отношение на държавните спортни училища промяната е свързана с възможността за преобразуване на общински спортни училища в държавни, както и с процедурата по преобразуването им от общински в държавни. С изменение и допълнение се цели да се постигне оптимизиране на изискванията за преобразуване на общински спортни училища в държавни, както и повишаване на качеството на организиране и провеждане на учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност в държавните спортни училища. Въведени са и изисквания за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри. Предвидени са и норми, чрез които да се подпомага реализирането на дейности, свързани с адаптираната двигателна активност и адаптирания спорт за децата с увреждания и превръщането на държавните спортни училища в центрове за подготовка на резерв за елитния спорт чрез концентрирането в тях на най-добрите състезатели от страната, по определени олимпийски видове спорт, в съответните възрастови групи.

Публикувани са Изменения от Манила на Кодекса към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW), 1978 г.

Централната избирателна комисия обнародва Решение № 96-ЕП от 8 април 2014 г. относно поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г. на ЦИК, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България.


АКТУАЛНО

Министерският съвет прие постановление за определяне на тарифата, по която партиите, коалициите от партии и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и неговите регионални центрове в кампанията за избиране на членове на Европейския парламент от Република България през месец май. Тарифата е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на БНТ и БНР, като цените са аналогични на тези от предизборната кампания през 2013 г. Кампанията ще се отразява чрез клипове, диспути и други форми, договорени с представители на партиите, коалициите и инициативните комитети по реда и при условията, регламентирани в Изборния кодекс.

Наказателните лихви за предсрочно погасяване на кредит по нови и вече сключени договори да отпаднат, реши на заседанието си на 9 април 2014 г. Народното събрание. Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за потребителския кредит. Измененията ще влязат в сила три месеца след обнародването им в "Държавен вестник".


ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи Предстоящо обнародване
Бр. 34
Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит Предстоящо обнародване
Народно събрание Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на РБ и правителството на Конфедерация Швейцария Предстоящо обнародване
Министерски съвет Постановление № 80 от 10 април 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите

Предстоящо обнародване
Бр. 34

Министерски съвет Постановление № 79 от 10 април 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на РБ и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове Предстоящо обнародване
Бр. 34
Министерски съвет Постановление № 78 от 10 април 2014 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР и техните регионални центрове Предстоящо обнародване
Бр. 34
Народно събрание Решение за удължаване срока на действие на временна анкетна комисия Предстоящо обнародване
Бр. 34
Министерство на здравеопазването Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2007 г. за дейността по асистерана репродукция Предстоящо обнародване
Бр. 34
Министерство на земеделието и храните Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 година Предстоящо обнародване
Бр. 34
Министерство на финансите Изменение на Споразумението за учредяване на Черноморска банка за търговия и развитие Предстоящо обнародване
Бр. 34


ИНТЕРЕСНО

12 април
Лазаровден. Преп. Василий изповедник, еп. Парийски. Празнуват Лазар, Лазарка, Лазарин.

13 април
6 Неделя на Великия пост. Връбница. Цветница. Св. свщмчк Артемон, презв. Лаодикийски. Празнуват Аглика, Божура, Вероника, Виола, Виолета, Върба, Върбан, Върбинка, Гергин(а), Гроздена, Далия, Дафина, Делян, Деляна, Дилян, Диляна, Детелина, Елица, Жасмина, Здравко, Здравка, Зюмбюла, Ива, Иглика, Калина, Камелия, Карамфил, Карамфила, Китка, Латин, Латинка, Лилия, Лиляна, Лила, Лили, Лоза, Люлина, Магнолия, Малина, Маргарит(а), Невен, Невена, Невян, Ненка, Орхидея, Ралица, Ренета, Роза, Росен, Росица, Ружа, Теменужка, Трендафил, Цено, Цвета, Цветелина, Цветан(ка), Цветелин(а), Цветомила, Цветомир (а), Цвятко, Явор, Ясен, Ясмина

14 април
Св. Мартин, папа Римски. Празнуват: Мартин, Мартина, Марта и др.


ЗАБАВНО

Теорията е когато се знае всичко, но нищо не работи. Практиката е когато всичко работи, но не се знае защо.
Ние съчетаваме теорията с практиката, при което нищо не работи и никои не знае защо!

 

Актим оторизиран партньор Сиела

Можете да потърсите услугите на
Актим ООД - Стара Загора
, оторизиран партньор на Сиела

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |