Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 28 март 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 28 март 2014 г.

Печат
Петък, 28 март 2014 г., 16:52
Размер на буквите

Информационен бюлетин Ciela Norma - март 2014 г.Акценти от Държавен вестник, бр. 27 от 2014 година
Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. Промените са продиктувани от приемането на 26 юни 2013 г. на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за осъществяването на дейност от кредитните институции

и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО.
На същата дата е приет и Регламент 575/2013/ЕС относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент № 648/2012/ЕС. Директивата и Регламентът са обнародвани в „Официален вестник” на Европейския съюз на 27 юни 2013 г.

С приемането на Регламента пруденциалните изисквания към кредитните институции (банките) и инвестиционните посредници относно капитала, ликвидността, управлението на рисковете и вътрешното корпоративно управление се обособяват в директно приложим правен акт на Европейския съюз (ЕС), което е прецедент спрямо текущата практика в областта на банковото регулиране. Това налага редица изменения в Закона за кредитните институции, включително нормативните актове по прилагането му. Регламентът е и първа крачка към въвеждането на т. нар. „Единен надзорен наръчник” (Single rulebook), водещ до максимална хармонизация на третирането на институциите в ЕС.
С приемането на Директивата и Регламента се въвеждат на ниво ЕС разпоредбите на новото Базелско споразумение за капитала, т. нар. „Базел 3”. Негова основна цел е подобряване на качеството и консервативността на надзорните стандарти на глобално, включително на европейско ниво.
С този закон се правят изменения и допълнения и в следните актове: Търговски закон, Кодекс за социално осигуряване, Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати.

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Направените промени са свързани с нормативното уреждане на:

 • 1. част от предложенията на правителството от втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, одобрен с Решение № 635 на Министерския съвет от 2013 г.;
 • 2. договора за стажуване като особен вид трудов договор, подпомагащ прехода от образование и обучение към устойчива и качествена заетост;
 • 3. възможност за контролните органи на Главна инспекция по труда да дават задължителни предписания на работодателите във връзка с изпращане или заличаване на уведомления за сключен трудов договор и регламентиране на случаите, в които Националната агенция за приходите да има право служебно да заличава изпратено уведомление за сключен трудов договор.

С този закон се правят изменения и в Кодекса за социално осигуряване.

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Целта на този закон е създаването на общата нормативна рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване, отчитайки новия подход на административните органи към реалностите в икономическия, обществения и личния живот в условията на новите технологии за комуникация.

Правят се и изменения в Закона за администрацията, с които се цели да се регламентира провеждането на студентски стажове в държавната администрация и се създава законова делегация Министерският съвет да уреди с наредба правилата за организирането и провеждането на стажовете.

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания. Направените изменения и допълнения на Закона за интеграция на хората с увреждания са във връзка с Решение № 368 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и за демократизиране на управлението, Решение № 456 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на Програма "Държавност, развитие, справедливост - икономически и социални приоритети на правителството на Република България" и с оглед съобразяване с мерки № 128 и 129, съответно № 229 и 230 от Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труда. В Република България разрешения за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи се издават от съответните дирекции "Инспекция по труда" на основание на Правилника по безопасност на труда при взривните работи. Установената практика противоречи на разпоредбите на чл. 4 на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, съгласно която всички лицензионни и регистрационни режими за извършване на стопанска дейност, както и изискванията за издаване на разрешение и удостоверение или за даване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие се установяват със закон. Една от целите на този закон е да създаде основание в специален закон за издаване на разрешение за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи. Определят се конкретни права, задължения и отговорности на заместник- председателя на комитета по условия на труд и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд.

Правят се и допълнения в Кодекса на труда.

Обнародвано е Решение № 4 от 11 март 2014 г. по конституционно дело № 12 от 2013 г. Конституционният съд отхвърля искането на Общото събрание на съдиите от Търговската    колегия    на    Върховния    касационен    съд    за    установяване    на противоконституционност на § 14, ал. 1 в частта "и искови производства за попълване масата на несъстоятелността" и изцяло на § 14, ал. 2 и § 15 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ, бр. 20 от 2013 г.). Решението в частта по § 15 е прието с единодушие от 12 съдии, а в частта по § 14 е подписано с особено мнение от съдиите Цанка Цанкова и Кети Маркова.

Обнародвано е Постановление № 58 от 14 март 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Правителството одобрява промени в три нормативни акта, с които се преструктурира и оптимизира администрацията в системата на Министерството на околната среда и водите.
С промените броят на служителите в МОСВ се намалява от 436 на 413. Функциите на дирекция "Европейски и международни проекти", която се закрива, се поемат от дирекциите "Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество" и "Управление на отпадъците и опазване на почвите". Преструктурирането на административни звена и на щатни бройки е обусловено от намалелите ангажименти по Програма ИСПА и подобряването на организацията на работа на администрацията.
Функциите на дирекциите "Кохезионна политика за околна среда" и дирекция " Фондове на Европейския съюз за околна среда" се обединяват в новосъздадената Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда". Главната дирекция е управляващ орган на ОПОС за настоящия и следващия програмен период.
В администрацията на Изпълнителната агенция по околна среда се осъществява преразпределение в щатната численост на персонала. Предвижда се изпълнителният директор да се подпомага от заместник изпълнителен директор. Урежда се възможност изпълнителният директор със заповед да създава дирекционен съвет и експертен екологичен съвет, които имат за цел да го подпомагат при изготвянето на проекти на нормативни актове и вземането на организационни решения. Измененията са свързани и с прецизиране на текстове и привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба по опазване на околната среда.

Обнародвано е Постановление № 61 от 17 март 2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения. С постановлението се одобряват промени в Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията. Намаляват се еднократните административни такси за ползване на радиочестотен спектър в следните обхвати: 3,6 GHz, 420 MHz, 460 MHz, 900 MHz, 2 GHz и лента 2500-2690 MHz.

Обнародвано е Постановление № 62 от 17 март 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. С направените промени се изпълнява Препоръка на Комисията за повишаване безопасността на съществуващите асансьори, която съдържа и 10 технически предложения за модернизирането им. Измененията и допълненията са насочени изцяло към асансьорите, пуснати на пазара в България преди влизането в сила през 2002 г. на Наредбата. С корекциите в документа се изисква през следващите 11 години техните ползватели да осигурят реализирането на няколко технически мероприятия, чрез които ще се повиши безопасността на пътниците, на работниците от поддържащите фирми и на инспекторите по техническия надзор.
Реализацията на тези мероприятия ще изисква известни финансови разходи от страна на ползвателите на асансьорите.

Обнародвана е Наредба № РД-16-301 от 10 март 2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите. Тя е разработена на основание чл. 23а, ал. 9 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) (ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г.) и е издадена от министъра на икономиката и енергетиката и министъра на регионалното развитие.
Целта и е привеждането й в съответствие с последните промени в ЗЕЕ от началото на 2013 г. Един от основните нови моменти, свързан с измененията в ЗЕЕ, който е залегнал в съдържанието на наредбата е професионалната квалификация на лицата, извършващи дейности по обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи, както и сертифициране на сгради, която се разделя на две нива.
Друг нов момент, произтичащ отново от промените в ЗЕЕ и е застъпен в този акт, е актуализиране на удостоверението на лицата, извършващи дейности по обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи и сертифициране на сгради за вписване в регистъра на АУЕР, което ще се извършва след успешно положен изпит.

Обнародвана е Наредба № 27 от 13 март 2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа. Наредбата има за цел да приведе нормативната уредба относно статистиката на външния сектор в съответствие с последните изменения на международните статистически стандарти и нормативни актове на Европейския съюз. Те са насочени и към намаляване на тежестта върху юридическите лица и едноличните търговци при подготовката и предоставянето на отчетите на БНБ.
В тази връзка с новата Наредба № 27 на БНБ се въвежда праг от 500 000 лв. за предоставяне на тримесечни статистически форми от фирмите при декларирани сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица. Тримесечно ще се отчитат само финансови кредити, чийто размер е равен на или по-голям от левовата равностойност на 500 000 лв. Финансовите кредити в размер на левова равностойност от 50
000 до 500 000 лв. ще се отчитат веднъж годишно. По този начин отпада необходимостта фирмите с кредити до 500 000 лева да се отчитат пред БНБ всяко тримесечие, което означава, че още през април тази година това задължение ще отпадне за около 6000 фирми.
Отново с цел намаляване на натоварването на отчетните лица се променят и праговете за отчитане на вземанията и задълженията по търговски кредити и други сделки. Те ще бъдат тримесечно отчитани само ако общата сума на тези вземания или задължения е равна на или надвишава 200 000 лв. (досега този праг беше 50 000 лв.).

Изменя се Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи.

Обнародвана е Женевска конвенция от 12 август 1949 г. относно закрила на цивилните лица във време на война - резервите оттеглени на 9 май 1994 г.


Акценти от Държавен вестник, бр. 28 от 2014 година

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за горите. Направените изменения и допълнения в Закона за горите (ЗГ) могат да бъдат обобщени в следните основни насоки:

 • І. Горскостопански дейности – напр. залесяването. С настоящите промени се дава възможност това да се прави и от учебно-опитните горски стопанства и от специализираните звена на Изпълнителната агенция по горите. Въвежда се промяна и по отношение на срока, предвиден за залесяване на пожарища и сечища – 3 години.
 • ІІ. Ползване на дървесина. Направени са промени и по отношение на нормите, уреждащи ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в насока по-добрата защита на интересите на българските граждани и бизнес.
 • ІІІ. Други. Направени са и няколко изменения, свързани с ползването на дървесина и възобновяването на горите, които по същество не изменят основните цели на закона и са насочени към неговото правилно прилагане.

Обнародвано е Решение за изменение и допълнение на Решение за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия, прието от Народното събрание на 20 март 2014 г.

Обнародвано е Постановление № 63 от 20 март 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни. С направените промените в Наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/46/ЕС за изменение на изискванията към белтъците в тези храни, като основната промяна е свързана с въвеждане на възможността в храните за кърмачета и преходните храни да се използват белтъци на козето мляко. Досега този вид храни се изготвяха само на базата на белтъци на кравето мляко, белтъчни изолати от соя и белтъчен хидролизат.

Обнародван е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. Направените изменения са с цел да се осигури административно приложима и работеща процедура по унищожаването на производствените отпадъци като същевременно се осигури стриктен контрол, както от страна на Агенция „Митници“, така и от страна на лицата извършващи дейността по унищожаване.

Обнародван е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация.

Обнародвана е Наредба № 4 от 13 март 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нефрология". С нея се цели своевременно диагностициране и лечение на бъбречните заболявания, с оглед трайното им излекуване или достигане до трайна ремисия; забавяне на хода и прогресията на бъбречното заболяване; ограничаване на уврежданията на други органи и системи; профилактика на бъбречните заболявания и промоция на здравето, ограничаване на вторичните увреждания на други органи и системи.

Обнародвана е Наредба № 5 от 21 март за условията и реда за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. С тази наредба се уреждат условията и редът за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване в друга държава - членка на Европейския съюз, като се определят: условията и редът за възстановяване на разходите за трансгранично здравно обслужване; здравните услуги, лекарствените продукти и медицинските изделия, подлежащи на предварително разрешение, за да бъдат възстановени разходите, заплатени за тях при трансгранично здравно обслужване; условията и редът за даване на предварителното разрешение и за последващо възстановяване на разходите; редът за предоставяне на здравни услуги на осигурени в други държави членки лица, упражняващи правото си на трансгранично здравно обслужване в Република България; редът за предоставяне на информация, свързана с трансграничното здравно обслужване от националната точка за контакт.

Изменена и допълнена е Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството.

Обнародвана е Наредба № 2 от 25 февруари 2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне. С тази наредба се уреждат:

 • 1. редът за издаване на разрешенията за:

а) износ и временен износ на движими културни ценности (ДКЦ) по реда на Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно износа на паметници на културата (ОВ, L 39/1 от 10 февруари 2009 г.)
б) временен износ на ДКЦ със статут "национално богатство" или регистрирани в основен фонд на музей в случаите, когато не попадат в Приложение І на Регламент (ЕО) № 116/2009 за трети страни;
в) временно изнасяне на ДКЦ със статут "национално богатство" или регистрирани в основен фонд на музей от територията на Република България към други държави членки на Европейския съюз;

 • 2. условията и редът за издаване на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН) за изнасяне и временно изнасяне на ДКЦ от територията на Република България към други държави - членки на Европейския съюз.

Обнародвана е Наредба № Н-3 от 8 октомври 2013 г. за водене на регистър на музеите и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него. С Наредба се уреждат редът за водене на Регистъра на музеите и обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра.

Обнародвана е Наредба № Н-4 от 8 октомври 2013 г. за условията и реда за представяне на културните ценности. С тази наредба се уреждат условията и редът за представяне на културните ценности. Това е дейност по разкриване на културната и научната им стойност пред обществото и е начин за осигуряване на тяхната социализация, приобщаването им към средата и потребностите на обществото в съответствие с принципите за опазване.

Изменена и допълнена е Наредба № Н-4 от 2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, деленето на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по култура.

Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.

Изменена и допълнена е Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.


СЪДЕБНА ПРАКТИКА

ВКС постанови:
Решение № 89 от 17.03.2014 г. по н. д. № 121/2014 г., Н. К., ІІІ н. о. на ВКС (делото "Хидросистеми-Сливен"), с което делото се връща за ново разглеждане на въззивния съд.

Решение № 414 от 27.03.2014 г. по н. д. № 1356/2013 г., Н. К., І н. о. на ВКС (делото на Женя Тодорова), с което се остави в сила решението на Варненския апелативен съд, с което се потвърждава първоинстанционната присъда, с която на двамата подсъдими е наложено наказание доживотен затвор за съучастието им в убийството на 21-годишната Ж.В.Т., извършено на 27 септември 2012 г.

Решение № 465 от 26.02.2014 г. по н. д. № 1654/2013 г., Н. К., ІІ н. о. на ВКС (делото на Тошко Добрев). Поради изтекла абсолютна давност за наказателно преследване ВКС отмени протестираната присъда на въззивната инстанция и прекрати наказателното производство, без по същество съдът да обсъжда наведените в протеста доводи за нарушения при оценката на доказателствата и неправилно приложение на материалния закон.


АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Министерски съвет

Постановление № 66 от 21 март 2014 г. за допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси

Предстоящо обнародване
Бр. 30

Министерски съвет

Постановление № 67 от 21 март 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за етикетирането на аерозолните флакони

Предстоящо обнародване
Бр. 30

Министерски съвет

Постановление № 68 от 27 март 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на ДОО за 2014 г.

Предстоящо обнародване

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на труда и социалната политика

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2008 г.

Предстоящо обнародване
Бр. 30

Министерство на труда и социалната политика

Наредба за изменение на Наредба
№ 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62 ал. 5 от Кодекса на труда

Предстоящо обнародване
Бр. 30

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите- членки на Европейския съюз, или друга държава

Предстоящо обнародване

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

Предстоящо обнародване

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

Предстоящо обнародване

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 3 от 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

Предстоящо обнародване

Министерство на регионалното развитие, Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на икономиката и енергетиката

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и норми за проектиране

Предстоящо обнародване
Бр. 30

Национална здравноосигурителна каса

Инструкция за условията и реда за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК

Предстоящо обнародване
Бр. 30

Министерство на образованието и науката

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образование

Предстоящо обнародване

Министерство на икономиката и енергетиката

Наредба за отменяне на Наредба
№ 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи

Предстоящо обнародване

Върховен административен съд

Решение № 14249 от 3 ноември
2011 г. по административно дело
№ 868 от 2011 г.

Предстоящо обнародване


ИНТЕРЕСНО

30 Март

240 г. пр. н.е. - Описано е първото наблюдение на Халеевата комета.

1 Април

 • Ден на шегата
 • Начало на Седмицата на гората (1 април - 7 април)
 • Международен ден на птиците

2 Април

 • Международен ден на детската книга
 • ООН - Световен ден на осведомеността за Аутизъм (от 2008 г.)


ЗАБАВНО

Председателят на съда упреква един адвокат, че защитава несправедлива кауза. Адвокатът се оправдава:
– Господин председателю, толкова справедливи каузи загубих, че не мога вече да ги различавам едните от другите!

 

Актим оторизиран партньор Сиела

Можете да потърсите услугите на
Актим ООД - Стара Загора
, оторизиран партньор на Сиела

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |