Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 21 март 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 21 март 2014 г.

Печат
Събота, 22 март 2014 г., 10:07
Размер на буквите

Информационен бюлетин Ciela Norma - март 2014 г.Акценти от Държавен вестник, бр. 24 от 2014 г. Обнародвано е Решение № 3 от 6 март 2014 г. по конституционно дело № 10 от 2013 г. Конституционния съд обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 112к, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България в частта

„без търг или конкурс в полза на лице по чл. 112г, ал. 1, съответно по чл. 112д, ал. 4, както и“, създадена с § 39 от Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ДВ, бр. 28 от 2013 г.).

Изменя се Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка. Измененията са изготвени във връзка с проекта за въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса. Новите текстове в наредбата се отнасят до данните и документите, чието представяне се изисква за издаване на удостоверенията за професионална квалификация. Въвежда се изискване компетентният орган по признаване на квалификацията служебно да следи за наличието на обстоятелства, станали известни на други административни органи. По този начин се цели облекчаване на потребителите на административната услуга и повишаване на ефективността на административното обслужване чрез въвеждане на принципите, свързани с еднократното събиране на данни и служебното уведомяване при предоставяне на административна услуга.

Приет е нов Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински одит“. С него Агенцията се преструктурира и се актуализират функциите й. Целта е да се гарантира спазването на правата на пациентите и подобряване на условията за тяхната безопасност при предоставяне на медицинска помощ.

Обнародван е Правилник за организацията и дейността на Комисията за издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации.

Изменена и допълнена е Наредба № 11 от 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Изменя се Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агро­екологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Висшия съдебен съвет обнародва Правилник за администрацията на Върховния касационен съд. С този правилник се определят звената на администрацията във Върховния касационен съд (ВКС), функционалните им характеристики, организацията на работата в администрацията на ВКС, редът за провеждане на конкурс за съдебни служители, условията и редът за присъждане на рангове и за повишаване в ранг, както и длъжностното разписание и типовите длъжностни характеристики на съдебните служители, условията за несъвместимост за съдебен служител и органът по назначаването му.

Правилникът за администрацията на Върховния административен съд се изменя.

Акценти от Държавен вестник, бр. 25 от 2014 година (извънреден)

Обнародвано е Постановление № 54 от 14 март 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. С него се одобряват допълнителни разходи в размер 3 600 000 лв. по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. за възлагане на допълнителни строително-монтажни работи по преустройството на "Национален музеен комплекс - крила Изток и Север".

Обнародвано е Постановление № 55 от 14 март 2014 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2014 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства. С постановлението Министерски съвет утвърди единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства, както следва:
1. Държавни културни институти с национално значение:

 • а) Народен театър "Иван Вазов" - 27 лв. на продаден билет;
 • б) Софийска опера и балет - 72 лв. на продаден билет;
 • в) Софийска филхармония - 70 лв. на продаден билет;
 • г) Държавен фолклорен ансамбъл "Филип Кутев" - 53 лв. на продаден билет;
 • д) Държавен музикален и балетен център - София - 61 лв. на продаден билет.

2. Държавни културни институти извън посочените в т. 1:

 • а) експериментални институти - 27 лв. на продаден билет;
 • б) драматични театри - 13,50 лв. на продаден билет;
 • в) драматично-куклени театри - 16 лв. на продаден билет;
 • г) куклени театри - 11 лв. на продаден билет;
 • д) опери и оперно-театрални центрове - 60 лв. на продаден билет;
 • е) музикално-драматични театри и театрално-музикални центрове - 40 лв. на продаден билет;
 • ж) филхармонии и симфониети - 50 лв. на продаден билет.

Обнародвано е Постановление № 56 от 14 март 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за честване на 100-годишнината от рождението на Борис Христов. С постановлението Министерския съвет одобри допълнителни разходи и трансфери в размер 250 000 лв. за финансиране на дейности, свързани с честването на 100-годишнината от рождението на Борис Христов, разпределени, както следва:
1. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. - 247 000 лв.;
2. допълнителен трансфер по бюджета на Българското национално радио за 2014 г. - 3000 лв. за мултимедиен концерт на Симфоничния оркестър на Българското национално радио.

Приет е нов Устройствен правилник на Агенция „Митници“. Целта му е да се подобри работата на ведомството, да се повиши ефективността на контролните му функции и събираемостта на публичните държавни вземания. С промените се оптимизират функциите на дирекциите в Централното митническо управление и митниците във връзка с новата роля на митническите органи за гарантиране на сигурността и безопасността на външните граници на Европейския съюз.
За правилното планиране и поставяне на задачите за изпълнение пред митническата администрация са реорганизирани дейностите, свързани с извършването на анализи и прогнози като са добавени функции на всички компетентни дирекции в този процес. Във връзка с осъществяването на контрола на територията на страната върху производството, складирането, движението и облагането на акцизните стоки се прецизират компетенциите на дирекциите „Акцизи”, „Митническо разузнаване и разследване” и „Последващ контрол”. Основната цел е да се гарантира установяването на единна практика при прилагането на митническото и акцизното законодателство. Засилват се и функциите на дирекциите „Митническо разузнаване и разследване” и „Последващ контрол” по отношение на сътрудничеството с правоохранителните и правоприлагащите органи за постигане на по-ефективни резултати в борбата срещу митническите и акцизните нарушения.
По препоръка на Световната митническа организация и на ЕК се създава самостоятелна дирекция „Професионални стандарти и контрол”, която ще събира и анализира информация и ще осъществява пряк контрол върху дейността на митническата администрация. Целта е да се постигне по-добра координация на работата и превенция и противодействие на неправомерни деяния на митнически служители.
С постановлението за приемане на устройствения правилник се прецизират наименованията на длъжностите, като се отчита спецификата на дейността на Агенция „Митници”. Допълва се и Класификатора на длъжностите в администрацията, като се добавя длъжността „държавен експерт” в Агенцията.

Обнародвано е Постановление № 60 от 14 март 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за изплащане на еднократна добавка към пенсиите за април 2014 г. С постановлението се одобрява допълнителен трансфер в размер 57 700 000 лв. по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. за изплащане на еднократна добавка към пенсиите за април 2014 г. в размер, както следва:
1. на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е в размер до 150,00 лв. - 40 лв.;
2. на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е в размер от 150,01 до 251,00 лв. - 30 лв.;
3. на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е в размер над 251,00 лв. - 20 лв.

Изменя се и се допълва Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Решенията на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, с които се предоставят средства от държавния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, вече ще се одобряват с акт на правителството по предложение на министъра на вътрешните работи. След санкцията на Министерския съвет решенията ще бъдат предоставяни на Сметната палата, на Министерството на финансите и на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за изпълнение и ще бъдат публикувани в електронната страница на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”.
С промените в Правилника се въвежда правно основание за финансово компенсиране на собствениците на спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други технически средства, ако са използвани при бедствия от органите за пожарна безопасност и защита на населението. Законът за защита при бедствията задължава физическите лица да съдействат в съответствие с възможностите си или с материална помощ по искане на кмета или ръководителя на място. Той определя също, че всеки има право на обезщетение за реално причинени вреди при или по повод на нормативно установените действия за защита при бедствия. Новите текстове разписват реда за изпълнение на тези законови разпоредби.
Процедурата за оценяване на състоянието на жилищата след бедствие, регламентирана в Правилника, се синхронизира с тази по чл. 196 на Закона за устройство на територията, а за недвижимите културни ценности – с предвидената в чл. 73 от Закона за културното наследство. При определяне размера на възстановителната помощ се въвежда горна граница – данъчната оценка на имота.

Изменя се Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Промяната е във връзка с практическо приложение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от закона, обстоятелствата относно действителните собственици на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим следва да бъдат вписвани по партидата на българското дружество, с което дружеството, установено в съответната юрисдикция с преференциален данъчен режим, е в членствени правоотношения или по отношение на което същото е „свързано лице”, съгласно легалната дефиниция на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
Вписването на идентифициращите данни на действителния собственик; идентифициращите данни за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и обстоятелствата по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС се извършва в поле № 17 „Специални условия”, регламентирано в чл. 67, ал. 2, т. 29 от наредбата.
Необходимата за извършване на вписването нотариално заверена декларация и другите относими към вписването документи са посочени на съответното систематично място в съответните текстове на наредбата, съобразено с конкретния вид дружество.


Акценти от Държавен вестник, бр. 26 от 2014 година

Обнародвани са изменения и допълнения на Закона за виното и спиртните напитки. Промените са продиктувани преди всичко от липсата на конкретна уредба относно оцета като продукт, използван широко в хранителната и консервната промишленост. Дава се легална дефиниция на родовото понятие „оцет” и се дефинират и различните видове оцет, които се произвеждат и се предлагат на пазара на крайния потребител.
В административнонаказателните разпоредби се въвежда санкция, която ще послужи като превенция срещу недобросъвестните производители на оцет.

Изменя се и се допълва Закона за водите. Промени са направени в преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите, с оглед изключително значимите обществени функции на „Напоителни системи“ ЕАД за предпазване от вредното въздействие на водите и необходимостта от осигуряване на справедлива компенсация за извършените разходи в обществен интерес.

Обнародвани са още:

 • Решение за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия;
 • Указ № 53 от 20.03.2014 г. за назначаване на членове на Централната избирателна комисия;
 • Указ № 54 от 20.03.2014 г. за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.;
 • Женевска конвенция от 12 август 1949 г. за подобряване участта на ранените и болните в действащите въоръжени сили;
 • Женевска конвенция от 12 август 1949 г. за подобряване участта на ранените, болните и претърпелите корабокрушение от състава на морските въоръжени сили;
 • Женевска конвенция от 12 август 1949 г. относно третирането на военнопленниците;
 • Наредба № 1 от 11 март 2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им, с която се отменя Наредба № 20 от 2005 г. за условията за производство, съхранение, отпускане, транспортиране, деконтаминация, детоксикация и унищожаване на медикаментозни фуражи.

Изменя се Наредба № 19 от 2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България.


СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховния касационен съд постанови Тълкувателно решение № 6 от 14.03.2014 г. по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК на ВКС

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на Председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по предложение от заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии по следните спорни въпроси, свързани с обезпечителното производство:
1. Кой е началният момент на срока по чл. 390, ал. 3, изр. 1 ГПК.
2. Как се доказва, че искът е предявен в определения от съда срок в хипотезата на чл. 390, ал. 3 във връзка с ал. 1 ГПК.
3. Налице ли е обезпечителна нужда за обезпечаване на искове за собственост чрез налагане на обезпечителна мярка "възбрана".
4. Налице ли е обезпечителна нужда от налагане на възбрана в случаите, при които вписването на исковата молба има оповестително-защитно действие.
5. Предпоставка ли е за допускане на обезпечение чрез налагане на възбрана или запор принадлежността на имуществото - предмет на обезпечението, към патримониума на ответника.
6. Кои лица са процесуално легитимирани да обжалват определението за допускане на обезпечение на иска.
7. Подлежи ли на касационно обжалване определение на окръжен съд, постановено по частна жалба срещу определение на районен съд по молба за спиране на изпълнението по чл. 524 ГПК.

ОСГТК на ВКС реши:

1. Срокът по чл. 390, ал. 3, изр. 1-во ГПК за предявяване на бъдещия иск тече от постановяване на определението за допускане на обезпечението, освен в случаите на неспазен от съда срок по чл. 395, ал. 2 ГПК, когато срокът за предявяване на бъдещия иск тече от връчване на определението.
2. В хипотезата на чл. 390, ал. 3 във връзка с ал. 1 ГПК, молителят доказва, че е предявил иска в определения срок с представяне пред съда по обезпечението на надлежни доказателства - препис от искова молба с отразена дата на постъпването и в съответния съд или съдебно удостоверение за същите факти. Съдът не отменя обезпечението, когато му е служебно известно, че искът е предявен в срок.
3. Налице е обезпечителна нужда за обезпечаване на искове за собственост чрез налагане на обезпечителна мярка "възбрана".
4. В случаите, при които вписването на исковата молба има оповестително-защитно действие е налице обезпечителна нужда от налагане на възбрана само при искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск, както и в периода между постъпване на исковата молба в съда и вписването и по реда на Правилника за вписванията.
5. Принадлежността на имуществото, предмет на обезпечението, към патримониума на ответника не е предпоставка за допускане на обезпечение чрез налагане на възбрана или запор.
6. Легитимирани да обжалват определението на съда по обезпечение на иска са ищецът при отказ да се допусне обезпечение или при допускането му при различни от исканите условия, ответникът и всяко лице, чиято правна сфера е накърнена от допуснатата обезпечителна мярка.
7. Определение на окръжен съд, постановено по частна жалба срещу определение на районен съд по молба за спиране на изпълнението по чл. 524 ГПК не подлежи на касационно обжалване освен в хипотезата на чл. 396, ал. 2, изр. 3 ГПК.


АКТУАЛНО

НАП публикува на страницата си в интернет Указание № 4/17.03.2014 г. на МФ за прилагане на глава деветнадесета “а” от ЗДДС по отношение на доставките на стоки по част втора на приложение № 2 към закона в сила от 01.01.2014 г.

На сайта на НАП е публикувана обновена версия на Програмен продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6.


ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за горите Предстоящо обнародване в брой 28
Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда Предстоящо обнародване в брой 27
Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции Предстоящо обнародване в брой 27
Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания Предстоящо обнародване в брой 27
Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труда Предстоящо обнародване в брой 27
Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс Предстоящо обнародване в брой 27
Конституционен съд Решение № 4 от 11 март 2014 г. по КД № 12 от 2013 г. Предстоящо обнародване в брой 27
Висш адвокатски съвет Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатскиите възнаграждения Предстоящо обнародване в брой 28
Българска народна банка Наредба № 27 от 13 март 2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа Предстоящо обнародване в брой 27
Министерски съвет Постановление № 61 от 17 март 2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения Предстоящо обнародване в брой 27
Министерски съвет Постановление № 62 от 17 март 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори Предстоящо обнародване в брой 27
Министерство на инвестиционното проектиране Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството

Предстоящо обнародване в брой 28


ИНТЕРЕСНО

21 март
Международен ден срещу расовата дискриминация (по повод на полицейската стрелба срещу протестиращи жени в Южна Африка, обявен за международен ден от ООН през 1966 г.)
ЮНЕСКО - Световен ден на поезията
Ден на пролетта в Кюстендил

22 март
Световен ден на водите (обявен през 1992 година)

23 март
Международен ден на метеорологията — Отбелязва се от 1961 г. в деня на влизането в сила през 1950 г. на Конвенцията за Световната метеорологична организация (СМО) — специализиран орган на ООН.
Св. прпмчци Никон и Лука Одрински; празнува: Лидия

24 март
Преп. Захария. Св. Артемий еп. Солунски; празнуват: Захари, Захарина, Хари

25 март
Благовещение; празнуват: Благовест, Благовеста, Благой, Блага, Бонка, Бончо, Мариан, Мариана, Мариян, Марияна
Ден на пощенската картичка

26 март
Събор на св. архангел Гавриил. Св. мчк Георги Софийски, Стари; празнуват: Габи, Габриела, Габриел, Гавраил


ЗАБАВНО

Председателят на съда:
– Можете ли да докажете своята невинност?
– Да, но дайте ми време да помисля.
– Давам ви пет години.

 

Актим оторизиран партньор Сиела

Можете да потърсите услугите на
Актим ООД - Стара Загора
, оторизиран партньор на Сиела

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |