Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 7 март 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 7 март 2014 г.

Печат
Петък, 07 март 2014 г., 11:38
Размер на буквите

Информационен бюлетин Ciela Norma - март 2014 г.Акценти от Държавен вестник, бр. 18 от 4 март 2014 г.  Обнародван е Указ № 31 от 28.02.2014 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание на Изборния кодекс. Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е във връзка с Решение № 2 от 4 февруари 2014 г. на Конституционният съд на Република България. Предложенията за промени са в съответствие с мотивите на решението на КС и имат за цел усъвършенстване и доразвиване на идеята за плащане на публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите (НАП), по заявление от страна на длъжника и по минимален брой бюджетни сметки за запазване на минимално ниво на административната тежест.

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С измененията се цели въвеждане на механизъм за мониториране на паралелния износ на лекарствените продукти, който не би нарушил принципа на свободно движение на стоки и услуги в Европейския съюз, но същевременно би дал възможност на компетентните институции да се намесят в случай на установен дефицит на определен лекарствен продукт, което застрашава здравето на населението. Имплементират се промените, произтичащи от Директива 2012/26/ЕС по отношение на фармакологичната бдителност.

Обнародван е текстът на Националната статистическа програма за 2014 г.

С Постановление № 37 на МС от 25 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територията на Република България, се одобряват допълнителни разходи за 2014 г. в размер 22 500 000 лв. за изпълнение на дейности, както следва:

 • 1. по бюджета на Министерския съвет на Република България (за бюджета на областния управител на област Хасково) - 82 000 лв.;
 • 2. по бюджета на Министерството на вътрешните работи - 11 258 000 лв.;
 • 3. по бюджета на Министерството на отбраната - 10 045 000 лв.;
 • 4. по бюджета на Министерството на здравеопазването - 650 000 лв.;
 • 5. по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" - 65 000 лв.;
 • 6. за Българския Червен кръст - 400 000 лв.

Изменят се и следните документи:

 • Закон за здравното осигуряване
 • Кодекс за социално осигуряване
 • Наредба № 19 от 5 май 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури
 • Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ
 • Наредба № 96 от 8 август 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския Съюз
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.


АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 19 от 5 март 2014 г.

Обнародвано е нов Изборен кодекс, в сила от 05.03.2014 г. Сред по-важните правила на новия Изборен кодекс са следните:

 • Назначаване на нова Централна избирателна комисия, чието ръководство ще се определя от Народното събрание. Тя трябва да бъде сформирана до 15 дни след влизането на закона в сила;
 • Пробно машинно гласуване;
 • Ограничен модел на преференциално гласуване (бюлетини, в които не е отбелязан предпочитан кандидат, ще се зачитат като глас за първия в листата);
 • Медийни пакети за партиите, които не получават държавна субсидия (в размер на 40 000 лв.);
 • Предизборна агитация само на български език.


АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 20 от 7 март 2014 г
.

Изменя се Наредба № 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, в сила от 07.03.2014 г. Целта на изменението е актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащата Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК в съответствие с измененията и допълненията на Закона за устройство на територията и настъпилите промени в действащата нормативна уредба.

Изменя се Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя. Целта на изменението е да приведе в съответствие разпоредбите на Наредбата с измененията на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, в сила от 01.10.2013 г., с които:

 • - се увеличава изискуемия период, през който работодателят следва да е осъществявал дейност преди началната дата на неплатежоспособността - от 6 месеца на 12 месеца;
 • - размерът на гарантираните вземания нараства от 3 на 6 начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения;
 • - срокът за подаване на заявления за отпускане на гарантирани вземания се увеличава от 30 дни на два месеца.

С Постановление № 39 от 27 февруари 2014 г. на МСсе одобряват допълнителни разходи в размер 18 000 000 лв. по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. за капиталови разходи за обновяването на учебно-клиничната база на Медицинския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

С Постановление № 41 от 27 февруари 2014 г. на МСсе одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. в размер 3 600 000 лв., необходими за основен ремонт на държавни спортни училища в гр. Плевен и в гр. Пловдив.

С Постановление № 40 от 27 февруари 2014 г. на МСсе одобряват по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер 35 000 000 лв. за придобиване на акциите при увеличаване капитала на "Академика 2011" - ЕАД, чрез емитирането на 35 000 000 броя нови акции с номинална стойност 1 лв.

С Постановление № 42 от 27 февруари 2014 г. на МСсе одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. в размер 8387,3 хил. лв. за предоставяне на еднократна финансова подкрепа на лица и семейства.

Обнародвани са:

 • Решение за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в инспектората към висшия съдебен съвет
 • Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в инспектората към Висшия съдебен съвет

Изменят се и:

 • Постановление № 86 от 3 май 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за министерството...
 • Постановление № 333 от 29 декември 2010 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България
 • Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража


НОВО В СИЕЛА ПРОЦЕДУРИ - АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

От началото на месец март 2014 г. в специализирания продукт Сиела Процедури е пуснат стартов пакет описания на административни услуги, представляващи олекотени описания, които в схематичен и стегнат вид описват процедурите по предоставяне на административни услуги за гражданите и бизнес организациите. Информацията относно административните услуги е налична и достъпна само за потребителите на продукта. По своята същност тя представлява своеобразен наръчник с практически описания на действията, които заинтересовани правни субекти следва да извършат за издаване на определен административен акт от държавен орган на централната администрация, вписване в регистър с оглед на осъществяване на определена дейност, упражняване на нормативно установени права и т. н. Информацията се излага практично и достъпно, като тематичният подбор по отношение на предоставяните административни услуги ще обхваща пълния набор от предоставяните такива от компетентните органи на централната и местна администрация, съобразен с действащата нормативна база, с която се регламентират. Предоставят се съответно и всички необходими примерни образци, формуляри и документи, които са приложими по отношение на предоставяните административни услуги.

Специфичните цели на предлаганата информация са:

 • Осигуряване на постоянна актуалност на информационната база данни по отношение на административните услуги, предоставяни от централната и местна администрация с оглед динамичния темп на промяна на нормативната уредба, регулираща съответните режими;
 • Стандартизация на информацията относно предоставяните административни услуги във вид, удобен за ползване от страна на потребителите – граждани и бизнес организации;
 • Унификация на прилаганите административни практики и нормативната база във връзка с процеса по административно обслужване;
 • Осигуряване на постоянна актуалност на вътрешно–институционалните процеси и процесите на взаимодействие с крайните потребители на предоставяните услуги, като се отчитат взаимоотношенията по хоризонтала и вертикала, комплексността на административните услуги, както и подобрена координация между звената в рамките на административната структура и между отделните административни структури;
 • Създаване на механизми и условия за удовлетворяване на заявените и предполагаеми потребности и очаквания на потребителите;

Стандартизираното описание на административните услуги съдържа като минимум информация за:

 • Администрацията, предоставяща услугата;
 • Правно основание за предоставяне на услугата;
 • Към какви потребители (правоимащи лица, адресати, заявители) основно е насочена услугата;
 • Кое налага и в какви случаи основно потребителите ползват услугата;
 • Нормативни срокове за предоставяне на услугата;
 • Какви документи се изисква да бъдат представени при подаване на заявление за предоставяне на услугата;
 • Срокове на валидност на издадените документи;
 • Размер на таксите, заплащани за услугата;

Всички приложими документи (нормативни и други), регламентиращи процеса по предоставяне на услугата.

Използва се единен подход за отчитане влиянието на променящата се нормативна база и за своевременното и отразяване в режима на приложимите административни услуги, за постигане оптимална удовлетвореност на потребителите на продукта Сиела Процедури.

АКТУАЛНО

Национална агенция за приходите

05 Март 2014

Заповед за реда и начина на заявяване на вида на публичните задължения
Със Заповед № ЗЦУ-273/04.03.2014 г. на изпълнителния директор на НАП е определен редът и начинът на заявяване на вида на публичните задължения, които се погасяват по реда на ДОПК чрез подаване на заявление по образец в съответната компетентна териториална дирекция на НАП. http://portal.nap.bg/news?id=1804

НАП приема и онлайн плащания по новите 4 сметки

Плащанията за данъци и осигурителни вноски по новите 4 сметки могат да се правят и чрез онлайн системата на НАП. Необходима е дебитна или кредитна карта и регистрация в платформата Еpay. Софтуерът елиминира риска от технически грешки и неточности при попълването на платежни нареждания, като въвежда автоматично банковите сметки и кодовете за вид плащане към съответния офис на НАП. Регистрацията в електронната платежна система на НАП е безплатна и отнема няколко минути. http://portal.nap.bg/news?id=1803

04 Март 2014

И фирмите без дейност подават годишни декларации

Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2013 година. Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет. http://portal.nap.bg/news?id=1802

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта

Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации

Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Закон за ограничаване изменението на климата

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Предстоящо обнародване в брой 21

Министерство на земеделието и храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2005 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2004 г.

Предстоящо обнародване в брой 22

Национален осигурителен институт

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г.

Предстоящо обнародване в брой 22

Министерство на отбраната

Меморандум за разбирателство между Министерство на отбраната на Република България и Министъра на отбраната на Кралство Белгия за сътрудничество в областта на отбраната и военните отношения

Предстоящо обнародване в брой 22

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г.

Предстоящо обнародване в брой 21

Министерство на земеделието и храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г.

Предстоящо обнародване в брой 21


ЗАБАВНО

САМО В АМЕРИКА (СКОРО И У НАС)!

Адвокат си поръчва кутия пури (24 броя). Много рядък вид и много скъпи ($15,000 кутията). След като кутията пристига, адвокатът бърза да ги застрахова. Направил застраховка на пурите против кражба, всякакъв вид природни бедствия, включително пожар. За около месец време, преди още да е направил и първата вноска към застрахователната полица, адвокатът изпушил пурите и завел иск срещу застрахователната компания. В иска, той обяснил, че пурите били безвъзвратно загубени в серия от малки пожари и настоявал застрахователната компания да му изплати загубата. Застрахователната компания отказва да плати, основавайки се на очевидните причини, че адвокатът е изконсумирал пурите по най-популярния начин - изпушил ги е. Адвокатът ги съди ... и спечелва делото! Произнасяйки се, съдията се съгласява със застрахователната компания, че искът е маловажен и безсмислен. Въпреки това, съдията казва, че адвокатът държи полица от застрахователната компания, която застрахова пурите против пожар, без да се казва в полицата точно какъв пожар не е приемлив. Следователно застрахователната компания е длъжна да изплати застраховката. Вместо да губи време и пари в дълги процедури и апели, застрахователната компания приема решението на съда и изплаща на адвоката $15,000 за да покрие загубата на толкова ценните пури в серията от малки пожари. След като адвокатът осребрява чека, застрахователната компания пуска оплакване в полицията, искайки ареста на адвоката. Обвиняват го в причиняването на 24 пожара. Арестуват го! В съда, застрахователната компания вади на показ застрахователната полица и адвокатското свидетелство от предишното дело. Адвокатът бива обвинен за причиняването на 24 умишлени пожара на застраховано имущество и бива осъден на 24 месеца затвор и $24,000 глоба.

 

Актим оторизиран партньор Сиела

Можете да потърсите услугите на
Актим ООД - Стара Загора
, оторизиран партньор на Сиела

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |