Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 28 февруари 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 28 февруари 2014 г.

Печат
Петък, 28 февруари 2014 г., 11:56
Размер на буквите

Информационен бюлетин Ciela Norma - февруари 2014 г.Акценти от Държавен вестник, бр.16 от 2014 година. Изменен и допълнен е Закона за пътищата. Във връзка с публикуването в „Официален вестник” на Европейския съюз на Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 1999/62/ЕО,

относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури, в Закона за пътищата се въведе и разпоредбата на чл. 1, параграф 2, чл. 7а от директивата. Транспонират се и новите изменения на Директива 1999/62/ЕО със срок за нотификация пред Европейската комисия 16 октомври 2013 г. които предвиждат намаляване размера на месечните и седмичните винетни такси за пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2 от Закона за пътищата и пропорционално изчисляване на дневната ставка спрямо годишния размер. Таксите за ползване на инфраструктурата от пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2 стават пропорционални на продължителността на ползване и имат валидност за ден, седмица, месец или година. Месечният размер не може да надвишава 10 на сто от годишния размер, седмичният размер не надвишава 5 на сто от годишния размер, а дневният размер не надвишава 2 на сто от годишния размер. Предвидена е санкция за лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл. 26, ал. 7, т. 4, като то ще се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер от 2000 до 6000 лв.

Народното събрание обнародва Декларация във връзка с ескалацията на напрежение на етническа, религиозна и политическа основа.

Изменено и допълнено е Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа. От функциите на Съвета отпадат компетентностите по отношение на децентрализацията, тъй като те преминаха към възстановения Съвет по децентрализация на държавното управление. С цел подобряване на работата, в състава на Съвета за административната реформа се включват четирима нови членове: заместник-директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, изпълнителният директор на Института по публична администрация и двама областни управители, определяни на ротационен принцип. Отпада изискването дневният ред и материалите за заседанията на Съвета да се изпращат на хартиен носител. Това вече ще става само по електронен път. Тези нови положения наложиха и промени в Правилника за организацията и дейността на Съвета за административната реформа.

Изменен и допълнен е Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обнародва нов Правилник за устройството, функциите и дейността на ДП „Ръководство навъздушното движение”, който урежда предмета на дейност на предприятието, неговото управление, имущество и финансиране.

Изменена и допълнена е Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, като се въвеждат изискванията на Директива 2012/48/ЕС на Комисията от 10 декември 2012 г. за изменение на приложенията към Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (ОВ L 6 от 2013), Директива 2012/49/ЕС на Комисията от 10 декември 2012 г. за изменение на Приложение II към Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (ОВ L 6 от 2013), чл. 11 от Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260 от 2008) и Директива 2013/49/ЕС на Комисията от 11 октомври 2013 година за изменение на приложение II към Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (ОВ L 272 от 2013). Новите Директива 2012/48/ЕС и Директива 2012/49/ЕС гарантират, че удостоверението на Общността за корабоплаване по вътрешни водни пътища и удостоверението за корабоплаване, предоставяно в съответствие с Регламента за инспекция на плавателни съдове по река Рейн, се издават на основата на технически изисквания, които гарантират еквивалентно ниво на безопасност като се избягва нарушаването на конкуренцията. Директива 2013/49/ЕС осигурява, че нивото на защита на физическите лица по отношение на обработката на техните лични данни в процеса на идентифициране на плавателния съд отговаря на изискванията, установени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Член 11 от Директива 2008/68/ЕО отменя чл. 6 от Директива 2006/87/ЕО. Съгласно чл. 6 от Директива 2006/87/ЕО, всяко плаващо средство, притежаващо удостоверение, издадено в съответствие с Регламента за превоз на опасни товари по река Рейн (ADNR), може да превозва опасни товари през територията на Общността при условията, посочени в удостоверението. Изпълнителна агенция „Морска администрация” е определена като компетентен орган. Техническата служба е организация, оправомощена от Изпълнителна агенция „Морска администрация” по реда на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (Обн. ДВ. бр. 104 от 27 Декември 2011 г.) да извършва типовото изпитване. Изменението на чл. 238 и чл. 266 е в сила до 1 декември 2016 г., след тази дата изискването отпада.

Изменена и допълнена е Наредба № 13 от 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., като се добавят допълнителни дейности, указани като допустими в Регламент за изпълнение (ЕС) на Комисията № 335/2013 от 12 април 2013 година. Дейностите са подготвителни за подкрепа на Програма за развитие на селските райони (2007- 13 г.) след 2013 г., които са директно свързани с настоящата Програма и са необходими за осигуряване на приемственост в прилагането на политиката за развитие на селските райони и за плавен преход от единия към следващия програмен период. С предложението се отразяват и измененията в структурата на МЗХ, определени в Устройствен правилник на МЗХ, приет с ПМС № 188 от 29.08.2013 г.

Изменена и допълнена е Наредба № Н-5 от 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата.


Акценти от Държавен вестник, бр. 17 от 2014 година

Допълнена е Наредбата за изискванията за етикетиране на продуктите. С измененията в текстовете на Наредбата се включват нови регламенти на ЕС, приети през 2013 г., които включват в обхвата на документа три нови продуктови групи – прахосмукачки; отоплителни и комбинирани топлоизточници, комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение; водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение. С приемането на допълненията в наредбата се постига пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на прилагащите мерки, приети съгласно чл. 10 на Директива 2010/30/ЕС.

Изменена и допълнена е Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта. Част от промените са свързани с измененията в Закона, които влязоха в сила в началото на годината. В тази връзка от тарифата отпада досегашната разпоредба, регламентираща събирането на такса за издаване на лиценз за игри от разстояние, която се изчислява в зависимост от вида игра, тъй като тя вече е законово определена. Чрез промените в тарифата са въведени и мерки от програмата на правителството за намаляване на административната тежест върху бизнеса. Те осигуряват възможност на гражданите и организациите да заявяват предвидените в Закона за хазарта и в подзаконовите актове по прилагането му административни услуги като електронни услуги. Предвидени са по- ниски такси за потвърждаване извършването на инвестициите, издаване на удостоверение и дубликат на удостоверение за издаден лиценз, препис-извлечение от протокол и решение на Държавната комисия по хазарта и на копие от друг документ, при заявяване на услугата по електронен път. Друга част от мерките са предложени поради констатираното несъответствие между заложените в тарифата размери на таксите, събирани за сходни административни услуги. Така таксата в производството по подадено искане за извършване на промени в лиценз при преобразуване чрез сливане, вливане, разделяне и отделяне е променена в съответствие с таксата, която се събира в производството по утвърждаване на промени в обстоятелствата, вписани в търговския регистър и промени на собственик, съдружник или акционер с квалифицирано участие.

Изменена и допълнена е Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, като отпада задължението на осигурителите да представят в съответното териториално поделение на НОИ продълженията на болничния лист, което е свързано с намаляване на административната тежест за тях.

Изменена и допълнена е Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица. Предвижда се от 1 април да отпаднат задълженията при подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица безработните лица да представят документ за регистрация в Агенцията по заетостта, както и при подаване на декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на обезщетение за безработица да представят и съответните доказателства за декларираните факти и обстоятелства. Създава се възможност декларацията за промяна на обстоятелствата за изплащане на обезщетението за безработица да бъде подавано по електронен път. Отпада и задължението на безработните лица да представят документи за трудов, служебен и осигурителен стаж, когато той може да бъде зачетен въз основа на налични данни в информационната система на Националния осигурителен институт.

Изменена и допълнена е Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", като се се уточнява редът, по който се изчисляват задължителните вноски и вноските за фонда.

Изменена и допълнена е Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното общественото осигуряване. Промените са свързани с въведените в законодателството ни нов вид отпуск и съответно, обезщетение – при осиновяване на дете от две до петгодишна възраст. В тези случаи паричните обезщетения се изплащат за срок от 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето, въз основа на заявление-декларация от осигуреното лице. Аналогични промени са направени и в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

Изменена е Наредбата за осигурителните каси, като отпадат текстовете, регламентиращи реда и начина за подаване на данните по чл. 5, ал. 4 от КСО. Причината е, че те се определят с Наредба №Н-8/2005 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица.

Изменена е Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителните вноски. Промяната се изразява в конкретизиране на задължително осигурените за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица лица. Технически уточнения са внесени и по отношение необлагаемостта на отличията и наградите по закона за държавния служител, закона за съдебната власт и закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Обнародвано е изменение на приложението на Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1987 г.

Изменена и допълнена е Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. Промяната е продиктувана от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. и настъпилите промени в чл. 82, ал. 2, т. 1 в Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г.), съгласно които осигуряването на ваксини за провеждане на задължителни имунизации и реимунизации по реда на Наредба № 15 за имунизациите в Република България отпада от задълженията на Националната здравноосигурителна каса и от 01.04.2014 г. следва да се извършва от Министерство на здравеопазването.

Изменена и допълнена е Наредба № 1 от 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.


СЪДЕБНА ПРАКТИКА

С Тълкувателно решение № 2 от 26 февруари 2014 г. ВАС прие, че заповедта на министъра на вътрешните работи по чл. 192а, ал. 1 ЗМВР за преместване на държавен служител при служебна необходимост или при изменение на оперативната обстановка за срок до една година в същото или в друго населено място на същата или на друга длъжност в рамките на притежаваната категория е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК и подлежи на съдебен контрол.

С Тълкувателно решение № 1 от 26 февруари 2014 г. ВАС прие, че в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, установяването и заснемането на нарушение, могат да се осъществят само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган.


АКТУАЛНО

Народните представители приеха на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С тях се дава право на длъжника да заяви вида на задълженията, които иска да погаси, когато не е в състояние да погаси едновременно публичните си задължения, установявани от НАП, до започване на принудителното им събиране. Длъжникът ще заявява вида на задълженията, които ще погаси до започване на принудителното им събиране. Задълженията, които погасява са разделени на дългове за данъци и други задължения за централния бюджет; за здравноосигурителни вноски за бюджета на НЗОК; за задължителни осигурителни вноски за социално-осигурителните фондове, администрирани от НОИ; за вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. С постъпилата сума се погасява задължението от съответния вид, срокът за внасяне на което изтича най-рано към датата на плащането. Ако срокът за внасяне на две или повече публични задължения от един и същ вид изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно. Внесените по сметки на НАП суми за бюджета на НЗОК и за социалноосигурителните фондове, администрирани от НОИ, се превеждат ежедневно по сметка на двете институции, приеха депутатите. Определен е и редът, по който се погасяват задължения, съществуващи до влизането в сила на този закон. Промените в ДОПК са изготвени заради Решение 2 от 4 февруари 2014 г. на Конституционния съд за обявяването на противоконституционни на част от текстовете в кодекса. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване с цел запазване на правата на самоосигуряващите се лица и на здравно осигурените лица да посочват кое от задълженията си погасяват.


ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Народно събрание

Изборен кодекс

Предстоящо обнародване

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Предстоящо обнародване

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Предстоящо обнародване

Министерство на вътрешните работи

Мемурандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на САЩ

Предстоящо обнародване бр. 18

Министерство на здравеопазването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ

Предстоящо обнародване бр. 18

Министерство на външните работи

Поправки в Договора и Конвенцията между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики

Предстоящо обнародване

Министерство на инвестиционното проектиране

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2001 г.

Предстоящо обнародване

Министерство на земеделието и храните

Наредба за изменение на Наредба № 19 от 2004 г.

Предстоящо обнародване бр. 18

Министерство на земеделието и храните

Наредба за изменение на Наредба № 96 от 2006 г. бр. 18

Предстоящо обнародване


ИНТЕРЕСНО

1 март
Честита Баба Марта!

3 март
Ден на Освобождението на България от османска власт (от Османска империя, 1878 г., национален празник)
Международен ден на писателите

6 март
Св. 42 мчци в Амория Празнуват: Красимир, Красимира


ЗАБАВНО

Мъж звъни в "Топлофикация":
- Недейте да ми изпращате повече от тези вашите заплашителни писма, че ще ви извадя от семейната томбола.
- Каква семейна томбола?!
- Ами пускам всички сметки в един буркан, после разбърквам и която извадя - нея плащам.

Адвокат на свиждане със свой клиент:
- Проучих делото Ви, просто не знам?! Убили сте безспорно четири човека! Какви смекчаващи вината обстоятелства да посоча?
- Ами... можех да убия петима, а не убих!

Актим оторизиран партньор Сиела

Можете да потърсите услугите на
Актим ООД - Стара Загора
, оторизиран партньор на Сиела

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |