Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 21 февруари 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 21 февруари 2014 г.

Печат
Петък, 21 февруари 2014 г., 12:57
Размер на буквите

Информационен бюлетин Ciela Norma - февруари 2014 г.Акценти от Държавен вестник, бр. 14 от 18.02.2014 година. Изменя се Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Изменението е във връзка с Решение № 2 от 4 февруари 2014 г. по конституционно дело № 3 от 2013 г., обнародвано в бр. 14 на ДВ, във връзка с т.нар. единна сметка.

 Обявени са за противоконституционни измененията на разпоредбата на чл. 169, ал. 4 и отменената разпоредба на чл. 179, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Обнародвано е Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България. Отхвърля се предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на вътрешната сигурност и обществения ред.

Изменят се и следните други документи:

 • Инструкция № М-3 от 18 юли 2011 г. за взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
 • Наредба № Н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба № Н-7 от 12 юни 2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност
 • Постановление № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
 • Постановление № 197 от 2 септември 2013 г. за приемане на устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката
 • Правилник за устройството и дейността на държавната Комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
 • Устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
 • Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
 • Устройствен правилник на Българския институт по метрология
 • Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
 • Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
 • Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката и енергетиката
 • Устройствен правилник на Комисията за защита на потребителите към Министъра на икономиката и енергетиката и на нейната администрация
 • Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката

Акценти от Държавен вестник, бр. 15 от 21.02.2014 година

Обнародвано е Постановление № 22 от 13 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, с което се одобряват допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, на обща стойност 7 000 000 лв.

Обнародвано е Постановление № 23 от 14 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за финансиране на дейностите по българското национално участие в ЕКСПО 2015 в Милано, Италия, с което се одобряват допълнителни разходи в размер 2 500 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните

Обнародвано е Постановление № 24 от 14 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за отбелязване през 2014 г. на 10-годишнината от членството на Република България в НАТО, с което се одобряват допълнителни разходи в размер 145 800 лв. за изпълнение на Националния план от инициативи за честване на 10-годишнината от членството на Република България в НАТО, разпределени, както следва: по бюджета на Министерството на външните работи - 139 800 лв.; по бюджета на Министерството на отбраната - 6000 лв.

Обнародвано е Постановление № 25 от 14 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., с което се одобряват допълнителни трансфери в размер 21 422 145 лв. за държавните висши училища чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.

Обнародвани са текстовете на:

 • Наредба № 2 от 6 февруари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нервни болести"
 • Наредба № 3 от 7 февруари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Педиатрия"
 • Спогодба между държавната агенция за метрологичен и технически надзор на Република България и държавния комитет по стандартизация на Република Беларус за обмен на информация и сътрудничество в областта на оценяване на съответствието
 • Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7 от 10 февруари 2014 г.

Изменя се Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, в сила от 21.02.2014 г., като редакцията на чл. 88 добива следният вид:

При провеждане на търгове за продажба на имоти - държавна собственост, първоначалната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10 на сто, и балансовата стойност на съоръженията, трайно прикрепени към имотите, които не подлежат на данъчно деклариране, увеличена с 10 на сто.

Изменят се и следните други документи:

 • Постановление № 121 от 25 юни 2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
 • Постановление № 162 от 20 юни 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
 • Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
 • Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
 • Наредба № 18 от 3 декември 2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
 • Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
 • Отменят се:
 • Наредба № 19 от 22 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Педиатрия"
 • Наредба № 33 от 2 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нервни болести"
 • Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 6, ревизия 3, в сила от 1.01.2013 г.


СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Ограниченията на касационното обжалване не нарушават правото на справедлив процес.
17 февруари 2014, Доц. д-р Светла Маргаритова, Текст на статията може да прочетете от http://www.legalworld.bg


АКТУАЛНО

Проектът за нов Наказателен кодекс ще бъде обсъден с представители на гражданските организации и движения на 18 март 2014 г.
Министерство на правосъдието: https://mjs.bg/117/93/


ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

Декларация във връзка с ескалацията на етническа, религиозна и политическа основа

Решение за прекратяване на народен представител

Предстоящо обнародване в брой 16

Министерски съвет

Постановление № 35 от 20 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта

Предстоящо обнародване

Министерски съвет

Постановление № 34 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Предстоящо обнародване

Министерски съвет

Постановление № 33 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Предстоящо обнародване

Министерски съвет

Постановление № 32 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица

Предстоящо обнародване

Министерски съвет

Постановление № 31от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

Предстоящо обнародване

Министерски съвет

Постановление № 30 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Предстоящо обнародване

Министерски съвет

Постановление № 29 от 19 февруари 2014 г. за изменение на Наредбата за осигурителните каси

Предстоящо обнародване

Министерски съвет

Постановление № 28 от 19 февруари 2014 г. за изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителните вноски

Предстоящо обнародване

Министерски съвет

постановление № 27 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 192 от 2009 г. за създаване на Съвет за административна реформа

Предстоящо обнародване в брой 16

Министерски съвет

Решение № 89 от 17 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър

Предстоящо обнародване в брой 16

Министерски съвет

Решение № 85 от 17 февруари 2014 г. за даване на Разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ

Предстоящо обнародване в брой 16

Министерство на външните работи

Мемурандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция

Предстоящо обнародване в брой 16

Министерство на здравеопазването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г.

Предстоящо обнародване

Министерство на земеделието и храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2008 г. за предоставяне на финансова помощ

Предстоящо обнародване в брой 16

Министерство на образованието и науката, Министерство на културата

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2008 г.

Предстоящо обнародване в брой 16

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Правилник за устройството, функциите и дейността на ДП Ръководство на въздушното движение

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища

Предстоящо обнародване в брой 16

Централна избирателна комисия

Решение № 2917-НС от 20 февруари 2014 г.

Решение № 2916-НС от 20 февруари 2014 г.

Предстоящо обнародване в брой 16


ЗАБАВНО

Съобщение: "Вчера за пръв път хакер беше осъден за проникване в чужда компютърна мрежа и влезе в затвора да излежава 20-годишна присъда. По данни от централния компютър на полицията, вдругиден хакерът излиза на свобода поради изтичане срока на наказанието".

Актим оторизиран партньор Сиела

Можете да потърсите услугите на
Актим ООД - Стара Загора
, оторизиран партньор на Сиела

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |