Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 14 февруари 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 14 февруари 2014 г.

Печат
Петък, 14 февруари 2014 г., 18:29
Размер на буквите

Информационен бюлетин Ciela Norma от 7 февруари 2014 г. Акценти за Държавен вестник, бр. 12 от 2014 година. Изменя се Закона за гражданското въздухоплаване. Промените са свързани със статута на Авиоотряд 28 и предвиждат преминаването на Авиоотряд 28 като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити от Министерския съвет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

На Министерския съвет се възлага в едномесечен срок от влизането в сила на този закон да уреди бюджетните взаимоотношения във връзка с направената промяна.

Изменя се Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г. Промените са свързани с уеднаквяване на минималните изисквания за образователен ценз на ръководните длъжности от ниво "А" за административните звена в Министерството на отбраната. По този начин се създава възможност те да бъдат заемани от старши офицери от всички кариерни полета. Диференцира се степента в обхвата на военното звание "капитан" за длъжността "младши експерт" (длъжностно ниво "А") съобразно образователно- квалификационната степен: І – за магистър, и ІІ – за бакалавър. Измененията осигуряват кариерното развитие на военнослужещите.

Обнародвано е Постановление № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. С него се предоставят допълнителни разходи/трансфери в размер 499 344 577 лв. за изпълнение на проекти и програми за целите на Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". С постановлението се одобрява списъка на проектите и програмите, определени са общините и министерствата, отговорни за реализирането им, както и разпределението на публичните средства по програмата.

Средствата по инвестиционната програма са насочени към постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, повишаване на конкурентоспособността на икономиката и създаване на възможност за генериране на заетост и доходи. Проектите и програмите ще се реализират в сферата на здравеопазването, образованието, спорта, околната среда, ВиК и други свързани с околната среда дейности, транспорт, инфраструктура, благоустройство на малките населени места, усъвършенстване на информационните системи, кадастъра, имотния регистър, проектиране и реконструкция на обществени и други публични сгради и др.
С постановлението се определя одобрените проекти да получат авансово 30% от сумата на проекта, а последващите плащания да се извършат на база на представени разходооправдателни документи от бенефициентите. Предвидена е възможност за прекратяване на финансирането на даден проект, както и за пренасочване на икономията от средства, постигната при обществените поръчки, към други проекти/програми, които ще бъдат определени с решение на Министерския съвет.

Обнародвани са:

Решение № 51 от 3 февруари 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище "Инджова върба – 2", разположено в землището на с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив, на "Холсим Кариерни материали Пловдив" – АД, Пловдив.

Решение № 52 от 3 февруари 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище "Стария даскал", разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, на "Барон" – ООД, Хасково

Изменя се Правилникът за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". С направените промени се цели децентрализация на дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", ясно очертаване на функциите на клоновете и правомощията на техните ръководители с цел превръщането на клоновете, създадени със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, в ефективни териториални поделения, осъществяващи в съответния район дейността на предприятието при съобразяване с конкретните особености на пристанищната инфраструктура и дейността на икономическите оператори на съответните пристанища.

Допълва се Правилникът за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. Промяната е свързана с отстраняване на технически пропуск в текста на банковата гаранция, а именно за целите на гаранцията банката да посочва служебен адрес за кореспонденция и получаване на съобщения.

Изменя се и се допълва Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители. Основната част от промените са в чл. 15 от наредбата и се отнасят до кръга на лицата, имащи задължение да изготвят ежегодните оценки на дипломатическите служители.

Допълва се Наредба № 6 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.
Промените са насочени към удължаване на срока за извършване на окончателно плащане до 31 август 2015 г., с цел максимално усвояване на средствата от Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" и постигане в по-голяма степен на индикаторите за изпълнение на Програмата.

Допълва се Наредба № 10 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3. "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. Основната цел е да бъде усъвършенствана нормативната регулация относно реда и условията за кандидатстване и изплащане на безвъзмездната финансова помощ по мярката. С направената промяна се удължава срока за извършване на окончателно плащане до 31 август 2015 г., с цел максимално усвояване на средствата от ОПРСР и постигане в по-голяма степен на индикаторите за изпълнение на Програмата.

Изменя се и се допълва Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. Промените са провокирани от съществените промени, направени в Закона за горите, както в структурата на горското ведомство, така и в учредяването на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии. Отразена е промяната в терминологията използвана от новия Закон за горите, където вместо "гори и земи от горския фонд" е въведена легална дефиниция - "горски територии".
След влизане в сила на новия Закон за горите, Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти стана неприложима в частта й относно учредяването на сервитутни права на енергийните обекти върху гори и земи от горския фонд, тъй като компетентния орган вече не е председателя на Държавна агенция по горите, а министъра на земеделието и храните или изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Измененията в наредбата отразяват направените промени в Закона за горите по отношение на въведената нова терминология, както и отстраняване на някои непълноти на видовете електроенергийни обекти и съоръжения.
Отразява се и изменението на чл. 64, ал. 9 от Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.), съгласно което се налага издаването на наредбата да бъде съгласувано и с министъра на инвестиционното проектиране.
Направена е изцяло нова редакция на чл. 22 от Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, като е определен специален режим за упражняване на сервитутните права на енергийните обекти върху поземлени имоти в горски територии.
Към приложение № 3 от наредбата, се въвежда норматив за сервитутна зона за преносни газопроводи в горски територии.

Обнародвано е Решение № 10580 от 12 юли 2013 г. по административно дело № 1856 от 2013 г. на ВАС, което отмени:

- чл. 2, ал. 5 от Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията;

- т. 5 от приложение № 8а към разпоредбата на член единствен и т. 5 от приложение № 9а от Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.


Акценти от Държавен вестник, бр. 13 от 2014 година

Обнародвано е Решение за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 122, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Обнародвано е Постановление № 15 от 7 февруари 2014 г., с което се изменя Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Намали се значително размера на голяма част от таксите, събирани от агенцията. Най-голямо намаляване на размера на таксите е предвидено при регистрацията на нови търговци (чл. 16а) – средно с 31% в сравнение със сега действащите такси. За дружествата с ограничена отговорност таксата от 160 лв. става 110 лв., за акционерните и за командитните дружества с акции се намалява от 460 лв. на 360 лв., за акционерните дружества за извършване на банкова и застрахователна дейност – от 1700 лв. на 1300 лв., и т. н. При подаване на документите по електронен път размерът на таксите ще бъде наполовина.
По-малки такси ще бъдат събирани и за действия и услуги по Правилника за вписванията и по Закона за регистър БУЛСТАТ.

С Постановление № 16 от 7 февруари 2014 г. се допълва Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Отпада изискването юридическите лица, за които е представен единен идентификационен код по Закона за търговския регистър, да представят и удостоверение за актуално състояние. Документите са изискуеми при продажба на земя – частна държавна собственост, на лица, които са собственици на законно построена върху нея сграда.
Обнародвано е Постановление № 17 от 7 февруари 2014 г., с което се изменя и допълва Наредбата за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества. С промените в разпоредбите на наредбата бяха отразени последните промени в Закона за безопасно използване на ядрената енергия. С тях в законодателството ни е въведена актуализираната европейска нормативна уредба на превоза на опасни товари, както и изискванията на Международната агенция за атомна енергия в областта.

Обнародвано е Постановление № 18 от 7 февруари 2014 г., с което се предоставят допълнителни средства от централния бюджет за организиране на събитията, включени в програмата за отбелязване на 1000-годишнината от смъртта на цар Самуил Български - юли-октомври 2014 г., в размер на 581 976 лв. по бюджета на БАН.

На Министерството на отбраната са предоставени средства в размер на 9800 лв. за преместване на паметника на владетеля, който се намира на входа на закритото военно поделение в Кресна, в центъра на града.

Обнародвано е Постановление № 20 от 10 февруари 2014 г., с което се изменя Постановление № 25 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Център "Фонд за асистирана репродукция". Причините за измененията са направените промени в Закона за здравното осигуряване и в Закона за здравето, по силата на които от началото на 2014 г. финансирането на дейностите по асистирана репродукция ще се осъществява от държавния бюджет. По този начин се възстановява практиката Център "Фонд за асистирана репродукция" да извършва както медицинска преценка за одобряване на заявителите за финансиране на процедури по асистирана репродукция, така и оперативния процес по тяхното заплащане.
Освен действащия Обществен съвет, към Фонда се създава и комисия. Тя ще подпомага разглеждането на медицински и финансови документи за одобряване на заявители за извършване на асистирана репродукция. Общественият съвет ще подпомага директора на фонда като му предоставя анализи на демографските процеси в областта на здравеопазването, при провеждане на информационна политика относно дейностите по асистирана репродукция, майчиното и детско здравеопазване и чрез участие в изпълнението на проекти и програми.

Изменя се Правилникът за организацията на работа и дейността на Център "Фонд за асистирана репродукция".

Изменя се Инструкция № И-3 от 2012 г. за организацията на взаимодействието между Прокуратурата на Република България и военна полиция. Отменя се Раздел VII от инструкцията, регламентиращ достъпа на служба "Военна полиция" до Унифицираната информационна система и Ведомствения сайт на Прокуратурата на Република България".

Обнародвани са:

- Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната;
- Правилник за устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология;
- Правилник за устройството и дейността на Централното военно окръжие;
- Правилник за дейността на Националното бюро за контрол на СРС и неговата администрация;
- Наредба № 1 от 31 януари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория".

 

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховният касационен съд (ВКС) остави без разглеждане искането на председателя на ВКС
за постановяване на тълкувателно решение по приложението на чл. 189, ал. 3 от НПК.
Вж. Тълкувателно решение № 4 от 11.02.2014 г. по тълк. д. № 4/2013 г., ОСНК на ВКС.
Пред Общото събрание на наказателната колегия във ВКС бяха поставени следните въпроси:
1. Следва ли при произнасянето си по чл. 189, ал. 3 НПК съдилищата да диференцират направените разноски на досъдебната и на съдебната фаза на наказателното производство?
2. Следва ли разноските, направени от органите на досъдебното производство по наказателни дела от общ характер, да бъдат присъждани в полза на съответните органи от тази фаза на наказателния процес, които са ги направили, или се присъждат в полза на друг субект – съответен съд, Висшия съдебен съвет или държавата?

Из мотивите на ОСНК на ВКС:

"Чл. 187 от НПК регламентира точно кой посреща разноските по наказателното производство, а чл. 188 от НПК – кой определя размера им. По силата на чл. 189, ал. 1 от НПК съдът решава въпроса за разноските с присъдата или с определение. Когато подсъдимият бъде признат за виновен, съдът го осъжда да заплати разноските по обвинението, за което е признат за виновен – чл. 189, ал. 3 и ал. 4 от НПК. Посочването на институцията, по чиято сметка следва да постъпят сумите, не е правен, а финансов и технически въпрос. Правилното му решаване предполага единствено прочит на също така ясни разпоредби в ЗСВ, Закона за устройство на държавния бюджет (ЗУДБ) до 1.І.2014 г. и след това Закон за публичните финанси (ЗПФ). Безспорен е общият принцип, че при законно основание разноските се присъждат в полза на правния субект, който ги е направил. Приложението на този общ принцип се основава на устройството и организацията на бюджетите на органите, осъществяващи дейности в сферата на наказателното правораздаване. Съгласно разпоредбите на чл. 4 и чл. 8 от ЗУДБ (отм.) държавният бюджет се състои от републикански бюджет, бюджет на Народното събрание и бюджет на съдебната власт, а от своя страна републиканският бюджет – от централен и бюджети на държавните органи. Тази структура е възпроизведена в чл. 42 от новия ЗПФ, в сила от 1.І.2014 г., като е запазен самостоятелният и независим характер на бюджета на съдебната власт и същият е отделен от бюджета на органите на изпълнителната власт. По този начин са решени и въпросите с първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджетни средства в структурите на съдебната власт. Органите в системата на изпълнителната власт според новата законова уредба също имат самостоятелни бюджети. Всичко това формира извода, че бюджетите на съдебната и изпълнителната власт са самостоятелни и независими един от друг. Затова и разноските, направени в различните фази на процеса, следва да бъдат разграничени и присъдени на този, който ги е направил – когато разноските са направени в съдебната фаза на процеса, следва да се присъждат на първостепенния разпоредител с бюджета на съдебната власт и това е ВСС; когато са направени на досъдебното производство и не от орган на съдебната власт – в полза на държавата, доколкото МВР (виж чл. 261 от ЗМВР) и МФ са част от системата на изпълнителната власт, която се финансира от държавния бюджет."

 

АКТУАЛНО

Парламентът въвежда ред и условия за създаване, поддържане и одобряване на специализирани карти за устройствено планиране. Това предвиждат промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, гласувани на първо четене. Специализираните карти ще съдържат и информация за елементите на техническата инфраструктура и благоустройството, за водните площи и течения и др. в урбанизираните територии. Целта е да се постигне едновременното им изработване с кадастралната карта, което ще доведе до значителни икономии на финансови средства. Създадена е възможност за безвъзмездно получаване на данни от Агенцията по геодезия картография и кадастър чрез информационната система. Регламентирани са принципи при оцифряване на действащите подробни устройствени планове. Значително са завишени санкциите при неизпълнение на задълженията по този закон главно от длъжностните лица.

***

На първо четене бяха приети изменения на Закона за признаване на професионални квалификации, с които се урежда въпросът за признаването на удостоверения за професионална квалификация и свидетелства за правоспособност на архитекти, издадени от националните компетентни органи на държавите, присъединили се към Европейския съюз след България. Законопроектът въвежда в българското законодателство направените с Директива 2013/25/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. промени за адаптиране на някои директиви в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги поради присъединяването на Хърватия.

***

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, които регламентират стажовете след завършено висше или средно образование за младежи до 29-годишна възраст без професионален опит по придобитата професия или специалност. Измененията са внесени от Министерския съвет и са в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС за създаване на "Младежка гаранция". Със законопроекта се регламентира договорът за стажуване като самостоятелен вид трудов договор. Такъв договор ще може да се сключва с един и същи човек само веднъж. Младежите ще се наемат за стажуване на длъжности, които съответстват на придобитата от тях квалификация или специалност, за срок от 6 до 12 месеца. Продължителността на стажа и възнаграждението ще се договарят между страните по договора. В 14-дневен срок след края на стажа работодателят ще издава препоръка, с която младежът да удостовери придобитите умения пред бъдещи работодатели. Друго изменение предвижда работодателите да отчитат пред Инспекцията по труда положеният извънреден труд веднъж годишно, а не както досега - всяко полугодие. Предлагат се и промени, свързани със служебното заличаване на подадени уведомления за сключени трудови договори.

***

Парламентът прие на първо четене Закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда потребителят да може да се откаже от договора от разстояние или извън търговския обект в 14-дневен срок, а не в седемдневен, както е сега. В рамките на този срок потребителят ще може да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка.
Източник: http://www.parliament.bg

 

 ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Министерски съвет Постановление № 22 от 13 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти… Предстоящо обнародване в брой 15
Постановление № 21 от 12 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС Предстоящо обнародване в брой 14
Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № М-3 от 2011 за взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи Предстоящо обнародване в брой 14
Министерство на отбраната Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия Предстоящо обнародване в брой 14
МОСВ, МИЕ, МТИТС, МИП И МЗ Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини Предстоящо обнародване в брой 14
Министерство на здравеопазването Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти Предстоящо обнародване в брой 15
Конституционен съд Решение № 2 от 4 февруари 2014 г. по к.д. № 3/2013 г. Предстоящо обнародване в брой 14
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Предстоящо обнародване в брой 15

 

ИНТЕРЕСНО

14 февруари

Трифон Зарезан (по нов стил) Професионален празник на археолозите Свети Валентин — католически празник

15 февруари

Международен ден на скаутите

16 февруари

Международен ден на пощальоните и куриерите

19 февруари

Годишнина от смъртта на Васил Левски

Световен ден за защита на китовете — Годишнина от решението на Международната китоловна комисия за забрана на китоловната промишленост през 1986 г.

20 февруари

Световен ден на социална справедливост - Отбелязва се от 2009 г. с резолюция 62/10 на Общото събрание на ООН от 26 ноември 2007 г.


ЗАБАВНО

Един безработен кандидатства за работа като чистач на тоалетните в Microsoft. Шефът на човешки ресурси го вика на интервю, кара го да отпуши една тоалетна. Безработният се справя безупречно и тогава шефът на човешки ресурси му казва:
– Назначен си, дай ми email-а си и ще ти изпратя формулярите, които трябва да попълниш, както и датата и часът, когато да дойдеш на работа.
Човекът отчаяно му отговаря, че няма e-mail.
Шефът на човешки ресурси го поглежда учудено и му казва:
– Съжалявам, но след като нямате e-mail, това означава че не съществувате във виртуалното пространство, а след като не съществувате там, не може да получите тази работа.
Човекът излиза отчаян, без да знае какво да прави, само с 10 долара в джоба. Тогава решава
да отиде в супермаркета и да купи 10 кг ягоди. Тръгва от врата на врата, за да продаде
ягодите и така за по-малко от два часа удвоява капитала си. Повтаря тази операция три пъти и се прибира с 60 долара в джоба. Осъзнава, че може да продължи по същия начин. Започва все по-рано да излиза от къщи и да се прибира все по-късно и така утроява и учетворява парите си всеки ден.
Малко след това си купува ръчна количка, после камион и след известно време се оказва начело на фирма с много камиони за доставки.
След 5 години. Човекът вече е собственик на една от най-големите мрежи за дистрибуция в САЩ. Замислен за бъдещето на семейството си решава да сключи застраховка "Живот". Обажда се на застраховател, избира си план и когато разговорът наближава края си, застрахователят му казва:
- Изпратете ми Вашия e-mail, за да Ви изпратя офертата.
- Но аз нямам e-mail!
- Интересно, казва му застрахователят, нямате e-mail, а сте успял да построите тази империя, представете си къде щяхте да бъдете сега, ако имахте e-mail.
Човекът се замислил и отговорил:
- Щях да чистя тоалетните в Microsoft…

Актим оторизиран партньор Сиела

Можете да потърсите услугите на
Актим ООД - Стара Загора
, оторизиран партньор на Сиела

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |