Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 7 февруари 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 7 февруари 2014 г.

Печат
Петък, 07 февруари 2014 г., 13:46
Размер на буквите

Информационен бюлетин Ciela Norma от 7 февруари 2014 г.Акценти от Държавен вестник, бр. 10 от 04.02.2014 година - Обнародвано е Решение № 1 от 28 януари 2014 г. по конституционно дело № 22 от 2013 г., се обявява за противоконституционно Решението на Народното събрание от 22.10.2013 г. за налагане на мораториум върху придобиването на правото на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г.

Обнародвана е Наредба № 5 от 23 януари 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, в сила от 04.02.2014 г. Проектът на Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия е разработен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 36, ал. 3 от ЗЕ с оглед необходимостта от привеждане на подзаконовата нормативна уредба, в съответствие с приетите промени в ЗЕ в сила от 17.07.2012 г. Мотивите към проекта на наредбата може да видете на адрс: http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3779

Обнародвана е Наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове, в сила от 04.02.2014 г. Наредбата има за цел създаване на ясни правила и процедури за осъществяване на ефективен фискален контрол от органите на Националната агенция за приходите (НАП). Наредбата се издава на основание чл. 127з от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск ще се осъществява в страната ни от органи по приходите, оправомощени от изпълнителния директор на НАП. Фискалният контрол няма да се прилага по отношение на стоките под митнически режим. Наредбата предвижда случаите и видовете обезпечения, които могат да бъдат налагани при извършването на фискален контрол, процедурата по извършване на фискален контрол и конкретните специфични действия на органите по приходите.

Изменят се:

 • Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично
 • Наредба № Н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерс...
 • Постановление № 5 от 18 януари 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по общата стратегическа рамка на европейския съюз за програмния период 2014 - 2020 г.
 • Постановление № 70 от 14 април 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
 • Постановление № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз
 • Постановление № 175 от 5 август 1998 г. за одобряване на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране и от областните управители
 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
 • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране и от областните управители

Акценти от Държавен вестник, бр. 11 от 2014 година

С Постановление № 13 от 31 януари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. се одобряват допълнителни разходи в размер 4 745 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. за сметка на предвидените средства в централния бюджет за осигуряване храненето на лицата, търсещи закрила, настанени в центровете на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и в местата за настаняване към тях - гр. Харманли, гр. София, кв. Враждебна и кв. Военна рампа, с. Пъстрогор, с. Ковачевци и с. Баня.

Изменя се Законът за автомобилните превози. Променя се влизането в сила по отношение на лицата по чл. 6, ал. 1, които трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на този закон. Новият срок е 30 юни 2014 г.

Изменя се Законът за електронните съобщения. Въвежда се такса за удължаване срока на издадено разрешение, както и нов чл. 260а, въвеждащ изисквания към предприятията предоставящи електронни съобщителни услуги да предоставят детайлизирана сметка/фактура на абонатите си за ползваните услуги.

Изменят се също:

 • Наредба № 7 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, ...
 • Наредба № 21 от 24 септември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на бълг...
 • Наредба № Н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния регистър на недвижимит...
 • Наредба № Н-3 от 26 януари 2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на националния документален архив на Националния институт за недвижимото културно наследство и Научния архив на музеите

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Образувано е т. д .№ 3/ 2014 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния процесуалноправен въпрос: Приложими ли са правилата на чл. 1 и чл. 2 от Закона за деноминация на лева (05.07.1999 г.) спрямо числовата стойност на определената по реда на чл. 55- 58 ГПК (отм.) окончателна цена на иска в хода на производството за преценка за допустимостта на касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 2 ГПК?
Източник: http://www.vks.bg/

АКТУАЛНО

Предстоящо обнародване в Държавен вестник:

Народно събрание Закон за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване Предстоящо обнародване в брой 12
Министерски съвет Постановление № 14 от 5 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната Предстоящо обнародване в брой 12
Министерство на финансите Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите Предстоящо обнародване в брой 12
Министерство на вътрешните работи Правилник за устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология Предстоящо обнародване в брой 13
Министерство на отбраната Правилник за устройството и дейността на Централното военно окръжие Предстоящо обнародване в брой 13
Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната
Министерство на здравеопазването Наредба № 1 от 31 януари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория" Предстоящо обнародване в брой 13

ИНТЕРЕСНО

9 февруари
Св. мчк Никифор (Отдание на Сретение Господне)
Празнуват: Христина

10 февруари
Св. свщмчк Харалампий Чудотворец. Св. мчца Валентина
Празнуват: Валентин, Валентина, Валя, Ламби, Хараламби, Пейо

ЗАБАВНО

Попитали радио Ерерван: - Съдебната система, образователната система, здравеопазването или управлението са най-зле в България.
От радиото веднага отговорили: - Образователната система. Излезлите от нея могат да влязат и в съдебната система, и в здравеопазването и във властта.

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

* * *

Брой № 1/2014 г. на списание "Норма" (месец януари)


ДЪЛЖИ ЛИ СЕ НЕУСТОЙКА ЗА ЗАБАВА ПО ЧЛ. 92, АЛ. 1 ЗЗД, КОГАТО ДОГОВОРЪТ Е РАЗВАЛЕН ПОРАДИ ВИНОВНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНИКА
проф. д-р Иван Русчев

Неустойката като една от формите на договорна отговорност винаги е била сред предпочитаните средства за обезпечаване на изпълнението, респективно за осигуряване на обезщетение при неизпълнение. Същевременно тя разкрива множество особености, а нерядко предизвиква и редица проблеми. Повод за настоящото изложение е тълк. дело № 7/2013 г. на ОСГТК на ВКС. С Oпр. № 184 от 12.07.2013 по т. д. № 1050/2012 г. състав на II т. о. на ВКС, ТК е предложил на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на ВКС да постанови тълкувателно решение относно следния противоречиво разрешаван в практиката материалноправен въпрос: „Дължи ли се неустойка за забава по чл. 92, ал. 1 ЗЗД, когато договорът е развален поради виновно неизпълнение на длъжника?”.
Авторът дава отговор на така поставения въпрос, като прави обстоен анализ на становищата, застъпени в съдебната практика и в правната доктрина.


СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПОРАДИ ОБРАЗУВАНО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО ПО ВЪПРОС ОТ ОБУСЛАВЯЩО ЗНАЧЕНИЕ
проф. д-р Анелия Мингова

Статията е посветена на въпросите, поставени в тълкувателно дело № 8/2013 г. на ОСГТК на ВКС.
Аргументирана е тезата, че не само съставите на ВКС, но и първоинстанциноните и въззивните съдилища следва да спират производствата по висящите пред тях дела поради образувано тълкувателно дело от ВКС, за да се предотврати възможността бъдещите съдебни решения да бъдат атакувани като постановени в противоречие с практиката на ВКС по съответния правен въпрос, на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Тази теза се обосновава и с действието на принципа за законност при осъществяване на правораздавателна дейност от всички съдилища.
В статията е застъпено становището, че изводът за обусловеност от предмета на тълкувателното дело и спирането на производството съставите на ВКС следва да правят при преценката за допускане на касационното обжалване на основание изложените от жалбоподателя основания за това.
Връзката на определенията за спиране на касационното производство с осъществяваната от отделните състави на ВКС селективна функция, която не подлежи на контрол, обосновава разбирането, че тези определения също не подлежат на обжалване пред друг тричленен състав на съда.


СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ДЕЛОТО СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД*
проф. д-р Кино Лазаров

* Статията е предоставена за препечатване от специализирания юридически уеб сайт „Правен свят”, където е публикувана на 16.01.2014 г.
Софийският градски съд се произнесе по делото срещу Върховния административен съд за обезщетение за вреди от незачитане на правото на Европейския съюз в решение на съда. Уникалното дело е първото, по което български съд се произнася по иск за реализиране на извъндоговорната отговорност на държавата за вреди, причинени от нарушаване правото на ЕС от страна на национален съд. В този смисъл неслучаен и изключително засилен е интересът на юридическите среди, които следяха и очакваха съдебното решение. Още преди излизането на решението се зароди полемиката относно допустимостта на иска и доколко тази новост за нашата правна система, произтичаща от правото на ЕС, е съвместима с основния принцип за res judicata (силата на присъдено нещо).
В статията авторът представя правен преглед на делото и съдебното решение по него.


ОТНОСНО ПРОМЯНАТА В МЕСТНАТА ПОДСЪДНОСТ ПРИ СЪДЕБНОТО ОСПОРВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИТЕ РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ
доц. д-р Ивайло Стайков

В началото на декември 2013 г. законодателят направи съществена промяна в правната уредба на местната подсъдност по административни дела. С приетия на 20 ноември 2013 г. Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 104 от 2013 г.), беше изменен чл. 133 АПК и в тази връзка създадена нова т. 1а в § 1 от ДР на АПК.
С § 4 от ПЗР на ЗИДАПК беше изменен чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗЗдр, като се регламентира, че експертните решения на Националната експертна лекарска комисия вече ще се оспорват пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя, а не както беше досега – пред Административния съд – град София.
В статията е направен научен анализ на извършената законодателна промяна относно местната подсъдност при съдебното оспорване на актовете на органите на медицинската експертиза, а именно на експертните решения на Националната експертна лекарска комисия, като е разгледана и правната същност и социално-правното значение на актовете на органите на медицинската експертиза, както и историческото развитие на правната уредба на съдебното оспорване на тези актове.


ПРИНЦИПИ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО И ВРЪЗКАТА ИМ С ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА НА НАКАЗАНИЕТО
Чавдар Грошев

В процеса на избор на конкретно наказание е необходима оценка не само за неговата същност, значение и цел, но и преценка как то си взаимодейства с основните принципи на наказателното право. В статията авторът се спира на основните принципи, които имат отношение към индивидуализацията на наказанието.


ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (12.12.2013 Г. - 19.01.2014 Г.) АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 1/2014 - БР. 6/2014)

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |