Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 31 януари 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 31 януари 2014 г.

Печат
Петък, 31 януари 2014 г., 11:10
Размер на буквите

Информационен бюлетин Ciela Norma от 31 януари 2014 г.Акценти от Държавен вестник, бр. 8 от 2014 година
Обнародвана е Наредба № H-1 от 22 януари 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, в сила от 28.01.2014 г. Отменя се Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.).

 • Обнародван е Правилник за администрацията в съдилищата. Отменя се Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (ДВ, бр. 66 от 2009 г.).
 • Обнародван е Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт. Правилникът е в сила от 01.01.2014 г.
 • Обнародван е нов Устройствен правилник на Министерството на отбраната. Правилникът е в сила от 01.02.2014 г. Отменя се до сега действащия Устройствен правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 135 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.)
 • Обнародвано е Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Изменят се:

 • Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерстово на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия
 • Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите"
 • Наредба за секретните патенти
 • Постановление № 33 от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
 • Постановление № 54 от 1 април 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на Министъра на отбраната
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Постановление № 121 от 25 юни 2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
 • Постановление № 175 от 10 юли 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната
 • Постановление № 212 от 2 септември 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране
 • Постановление № 333 от 29 декември 2010 г. за приемане на план за развитие на въоръжените сили на Република България
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
 • Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Акценти от Държавен вестник, бр. 9 от 2014 година

 • Обнародван е Устройствен правилник на патентното ведомство и отменя Устройствения правилник на Патентното ведомство, утвърден на 23.07.2012 г. (ДВ, бр. 61 от 2012 г.). Правилникът е в сила от 21.01.2014 г.
 • Обнародван е Указ № 12 от 29.01.2014 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
 • С Постановление № 7 от 23 януари 2014 г. за увеличаване разходите по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. се одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер 200 000 лв. за нуждите на специалния Доверителен фонд на Организацията за забрана на химическото оръжие.

Изменят се:

 • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
 • Постановление № 343 от 15 декември 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от закона за горите
 • Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени
 • Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия


СЪДЕБНА ПРАКТИКА


Искане от пленума на Върховния касационен съд за тълкуване на чл. 8, 84, ал.1; 86; 114; 115;117 ал.1; 129 ал.1; 130 ал.б и 130а от Конституцията на Република България.

Следните тълкувателни питания са поставени:

1. Кой може да възлага подзаконова компетентност, при какви условия и с какъв акт?

2. Кому може да се възлага подзаконова компетентност и трябва ли тя да е съответна на функционалната компетентност на конституционно установения орган комуто се възлага?

3. Може ли на ВСС да се възлага подзаконова компетентност във връзка с изпълнение на конституционните му функции за кадрово и институционално обезпечаване и ръководство на съдебната власт?

4. Функционалните правомощия на министъра на правосъдието в сферата на съдебната власт, посочени в чл. 130а КРБ, могат ли да бъдат разширявани със закон, в частност конституционосъобразно ли е да му се възлага подзаконова компетентност по отношение на функции, които не са му предоставени по Конституция, а принадлежат на друг конституционно установен орган, а именно на ВСС.

5. Следва ли да се тълкува чл. 114 и чл. 115 КРБ в смисъл, че централната изпълнителна власт притежава априори универсална подзаконова компетентност, включително спрямо сфери, в които по Конституция самата тя няма правомощия, включително ако тези правомощия се намират в сферата на друга власт, например на съдебната или по Конституция, или закон са възложени на други независими органи или институции, например на Конституционния съд, Българската народна банка, Сметната палата?

Източник: http://www.vks.bg

АКТУАЛНО

Предстоящо обнародване в Държавен вестник

Народно събрание Закон за изменение на Закона за автомобилните превози Предстоящо обнародване
Закон за допълнение на Закона за електронните съобщения Предстоящо обнародване
Министерски съвет Постановление № 10 от 30 януари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. Предстоящо обнародване в брой 10
Постановление № 9 от 30 януари 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Предстоящо обнародване в брой 10
Министерство на финансите Наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с вискок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове Предстоящо обнародване в брой 10
Министерство на здравеопазването Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично Предстоящо обнародване в брой 10
Министерство на отбраната Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българска армия Предстоящо обнародване в брой 10


ИНТЕРЕСНО

1 февруари
Св. мчк Трифон (Предпразненство на Сретение Господне) (Трифоновден)
Празнуват: Лозан, Лоза, Трифон

2 февруари
Сретение Господне
Празнуват: Момчил

3 февруари
Св. Симеон Богоприимец и Анна пророчица
Празнуват: Симеон, Симеонка,Симона, Мона, Мончо, Моньо и др.

4 февруари
Преп. Исидор Пелусиотски. Св. мчк Иадор
Празнуват: Жеко, Желязко, Жечка, Жечко, Жечо

5 февруари
Св. мчца Агатия. Св. Полиевкт, патр. Константинополски
Празнуват: Добрин, Добринка


ЗАБАВНО

Писмо до затворник от майка му:
"Мили сине, тъгуваме по теб! Откакто си в затвора, няма кой да изкопае лозето, няма кой да засади картофите..."

Отговор от сина:
"И вие ми липсвате! Лозето по-добре хич не го копайте! За това, което ще го намерите, ще ми лепнат поне още 20 години, че и вас ще доведат при мен."

"Мили сине, с писмото ти дойдоха и полицаи, изкопаха цялото лозе, нищо не намериха..."

"Мила мамо, каквото можах да направя оттук, направих. Засадете си картофите…

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |