Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 24 януари 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 24 януари 2014 г.

Печат
Събота, 25 януари 2014 г., 18:45
Размер на буквите

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

 Акценти от Държавен вестник, бр. 6 от 2014 година

 • Обнародван е нов Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", с който се уреждат дейността, съставът, структурата, функциите и организацията на работа на агенцията. Действащият досега Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 2008 г.) се отменя (вж. § 1 от заключителните разпоредби на ПМС № 2 от 2014 г.).
 • Обнародвано е Постановление № 4 от 16 януари 2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите"). С постановлението се създава Междуведомствен съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проектни и програмни предложения за изпълнение на целите на Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Междуведомственият съвет се ръководи от министъра на финансите, а негови членове са министърът на икономиката и енергетиката, министърът на регионалното развитие, министърът на инвестиционното проектиране, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът на околната среда и водите и председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. Постановлението влиза в сила от 15 януари 2014 г.
 • Обнародвано е Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища V").
 • В Неофициален раздел на Държавен вестник са публикувани Правила за управление на електроенергийната система, които регламентират правата и задълженията на оператора на преносната мрежа; производителите на електрическа енергия; операторите на разпределителните мрежи; клиенти, присъединени към преносната мрежа; обществения доставчик; крайните снабдители и търговците на електрическа енергия, във връзка с планиране развитието на преносната мрежа, планиране и управление режима на работа на електроенергийната система, процедури по задължителния обмен на данни, ред за оперативен обмен на информация, създаване и изпълнение на защитен план и план за възстановяване на електроенергийната система, условия и ред за провеждане на системни изпитания, за предоставяне на допълнителни и системни услуги и други дейности, свързани с цялостния процес на работа на електроенергийната система.

Акценти от Държавен вестник, бр. 7 от 2014 година

Обнародван е Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ.

Обнародвани са следните решения на Народното събрание:

 • Решение за промяна в състава на Комисията по външна политика;
 • Решение за промяна в състава на Комисията по труда и социалната политика;
 • Решение за промяна в състава на Комисията по енергетика;
 • Решение за промяна в състава на Комисията по икономическата политика и туризъм;
 • Решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта;
 • Решение за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове;
 • Решение по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Обнародвано е Решение № 21 от 16 януари 2014 г. на Министерски съвет за административно-териториална промяна в община Омуртаг, област Търговище - закриване на населено място.

Обнародвано е Определение № 1 от 14 януари 2014 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 21 от 2013 г., с което е КС отклонява като недопустимо искането на президента на Република България за обявяване за противоконституционно на Решение на Народното събрание от 19 юни 2013 г. за отмяна на решението за избиране на председател на Държавна агенция "Национална сигурност" от 14 юни 2013 г. (ДВ, бр. 54 от 2013 г.).

Съгласно мотивите:
"Искането по к.д. № 21 от 2013 г. на президента на Републиката е единно и включва два елемента, които са неразривно обвързани: произнасяне по конституционосъобразността на конкретно оспорено решение на Народното събрание и съчетано с него тълкуване на Конституцията и по въпроси, свързани с несъвместимостта на народните представители. Двата елемента на искането по к.д. № 21 от 2013 г. налагат да се прецени конституционосъобразността на оспореното решение на Народното събрание не сама по себе си и изолирано от тълкуването, а за да се приведе противоречивата парламентарна практика в съответствие с изискванията на Конституцията. Тази цел вече е постигната с влизането в сила на тълкувателното решение (Решение № 14 от 2013 г. по к. д. № 17 от 2013 г. - бел. ред.). Това прави искането недопустимо, тъй като вече липсва правен интерес от произнасянето на съда. Въпросът с отмяната на решения на Народното събрание, с които лица са били избрани за ръководители на държавни институции на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията, ще трябва да бъде решаван занапред при обвързващата предпоставка на т. 6 от тълкувателното решение.
Обявяването за противоконституционно на оспореното решение има за резултат изкуственото възстановяване на Делян Пеевски като председател на ДАНС и оттам - до преразглеждане на Решение № 7 на Конституционния съд по к.д. № 16 от 2013 г. Така отново се налага изводът за недопустимост, защото ще е налице преразглеждане на въпрос, по който съдът вече се е произнесъл."

Обнародвано е Решение № 11225 от 1 август 2013 г. по административно дело № 49 от 2013 г., с което ВАС обяви нищожността на Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, съгласувани между Националната здравноосигурителна каса и Българския фармацевтичен съюз на основание чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното осигуряване.

Обнародвана е Наредба № H-1 от 9 януари 2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях. С наредбата се определят условията и редът за:
1. издаване на удостоверения на лица за извършване на дейности по чл. 119е от Закона за гражданското въздухоплаване;
2. вписване и отписване на свръхлеки въздухоплавателни средства (СлВС) в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България и за определяне и нанасяне на национални и регистрационни знаци върху СлВС;
3. първоначално определяне, поддържане на постоянна летателна годност и експлоатация на СлВС;
4. обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти на СлВС.
С тази наредба се отменя Наредба № 25 от 2000 г. за определяне на летателната годност и вписване на национални и регистрационни знаци на свръхлеки въздухоплавателни средства и се изменят и допълват:

 • Наредба № 7 от 1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България;
 • Наредба № 8 от 1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България;
 • Наредба № 22 от 1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България;
 • Наредба № 21 от 2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване.


СЪДЕБНА ПРАКТИКА

С Разпореждане от 15.01.2014 г. е образувано т.д. № 1/2014 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния процесуалноправен въпрос: Отрицателните фактически твърдения на страните в гражданския процес подлежат ли на доказване, по какъв начин и как се разпределя доказателствената тежест.

ВКС се произнесе по делото "Напоителни системи ЕАД" - Сливен. С Решение № 560 от 20.01.2014 г. по н. д. № 1637/2013 г., ВКС остави в сила въззивната присъда постановена по внохд. № 420/2012 г. на Апелативен съд гр. Пловдив.


АКТУАЛНО

Народното събрание прие на първо четене проекта за нов Изборен кодекс. Проектът предвижда преференциално гласуване, включително за Народно събрание, като се предлага прагът за разместване на листата да е седем процента. Друга новост е въвеждането на машинното гласуване, което първо ще бъде изпробвано паралелно с гласуването с хартиени бюлетини. Предвижда се бюлетините за предстоящите европейски избори да бъдат печатани от печатницата на БНБ, подобно на ценните книжа.

 
ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба Предстоящо обнародване в брой 9
Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Предстоящо обнародване в брой 9
Министерски съвет Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. Предстоящо обнародване в брой 8
Постановление № 5 от 21 януари 2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната Предстоящо обнародване в брой 8
Постановление № 6 от 21 януари 2014 г. за изменение на Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2012 г. Предстоящо обнародване в брой 9
Министерство на финансите Наредба № Н-1 от 22 януари 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки Предстоящо обнародване в брой 8
Споразумение за основаването на Международна инвестиционна банка Предстоящо обнародване в брой 8
Споразумение за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество Предстоящо обнародване в брой 8
Министерство на здравеопазването Наредба № 26 от 2007 г. за предостовяне на акушерска помощ за здравно неосигурени жени Предстоящо обнародване в брой 9
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за сътрудничество в областта на информационните технологии, електронните съобщения и пощенските услуги Предстоящо обнародване в брой 9
Министерство на отбраната Протокол между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Сърбия относно мерки за укрепване на доверието и сигурността, допълващи Виенския документ от 2011 г. Предстоящо обнародване в брой 9
Споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция относно сътрудничество във военната област Предстоящо обнародване в брой 9
Национален осигурителен институт Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт Предстоящо обнародване в брой 8
Петентно ведомство на Република България Устройствен правилник на Петентното ведомство Предстоящо обнародване в брой 9


 ИНТЕРЕСНО

24 януари
Преп. Ксения Римлянка. Преп. Филон, еп. Колпастийски
Празнуват: Ксения

25 януари
Световен ден на средствата за масова информация
Св. Григорий Богослов, архиеп. Константинополски
Празнуват: Григор, Гриша, Григорена и др.

26 януари
Международен ден на митниците и митническия служител

28 януари
Европейски ден за защита на данните (от 2006)

29 януари
Професионален празник на работещите в системата на главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието, обявен с Решение № 862 от 15 декември 2006 г.


ЗАБАВНО

Двама бивши затворници минават край затвора.
- Виж, вдигнали са стената с още два метра – казва единият.
- И какво от това? – отговаря другият. – Ако пожелая, пак мога да вляза вътре

* * *
Блондинка в болницата пита хирург след операция.
- Докторе, как е той?
- Кой?
- Моя инструктор по кормуване.
- А-а много е зле. Има масивен инфаркт, множество счупвания и вътрешни кръвоизливи.
- Мога ли да го видя и да поговоря с него?
- Съжалявам, но не е възможно. Ако искате може да ми кажете на мен, а аз ще му предам.
- Просто ме интересува, дали съм издържала изпита по кормуване.

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |