Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 17 януари 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 17 януари 2014 г.

Печат
Понеделник, 20 януари 2014 г., 13:00
Размер на буквите

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

Акценти от Държавен вестник, бр. 107 от 2013 година

  • Обнародван е Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци". Отменя се досега действащия правилник.
  • Обнародван е Наредба № 10 от 20 декември 2013 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на сертификат за регистрация, опаковката, листовката за употреба и производството на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, и редът за извършване на изпитването за чувствителност. Наредбата се издава на основание чл. 410в от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  • Изменя се Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 (Основната месечна заплата се определя по нива и степени) от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Акценти от Държавен вестник, бр. 4 от 14.01.2014 г.

Изменят се следните наредби:

  • Наредба № IЗ-1429 от 1 юни 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в министерството на вътрешните работи
  • Наредба № ІЗ-1919 от 21 юли 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
  • Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация (За да се запознаете с мотивите към проекта за изменение на наредбата http://www.mrrb.government.bg/docs/33b1b6dea496c069999ad3ba834d5fbf.docx)
  • В броя се изменят Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.
СЪДЕБНА ПРАКТИКА

С ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 16.01.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2013 Г., ОСНК НА ВКС прие следните положения:

1. При упражняване на правомощията си по чл. 249, ал. 2, във връзка с ал. 1, и с чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК по дело, по което съдебното производство е образувано по неприключило към
1.1.2012 г. досъдебно производство, съдията-докладчик от специализирания наказателен съд следва да върне делото за отстраняване по реда на чл. 242, ал. 2 НПК на констатираните съществени процесуални нарушения, винаги на прокурор от специализираната прокуратура.
2. Само прокурорът от специализираната прокуратура има процесуално право да подаде частен протест срещу разпореждането по чл. 249, ал. 2, във вр. с ал. 1 и чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК на съдията докладчик от специализирания наказателен съд по дело, по което съдебното производство е образувано по неприключило към 1.1.2012 г. досъдебно производство.
3. Не следва да се прилагат разпоредбите на § 9, ал. 2 ПЗРЗИДНПК (ДВ, бр. 13/2011 г., изм.,
ДВ, бр. 61/2011 г. и доп., ДВ, бр. 19/2012 г.) и на § 17 ПЗРЗИДНПК (ДВ, бр. 93/2011 г.) от специализирания наказателен съд на основание чл. 249, ал. 2, във вр. с ал. 1 и с чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК, когато съдебното производство е било образувано по неприключено към 1.1.2012 г. досъдебно производство.

АКТУАЛНО

Темата за нов Наказателен кодекс в Правен свят:

Проектът за нов НК има много достойнства, които не бива да се отрича т (10 януари 2014)

Правителството все пак прие проекта за нов НК (15 януари 2014)

С проекта за нов НК не бива да се бърза (16 януари 2014)

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Министерски съвет

Постановление № 4 от 16 януари 2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл.

1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите")

Предстоящо обнародване

Бр. 6

Министерски съвет

Постановление № 2 от 13 януари 2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Предстоящо обнародване

Бр. 6

Върховен административен съд

Решение № 11225 от 1 август 2013 г. по адм. д. № 49 от 2013 г.

Предстоящо обнародване

Бр. 7

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Наредба № Н-1 от 9 януари 2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях

Предстоящо обнародване

Бр. 7

Безплатен достъп до броевете на Държавен вестник

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |