Събития Ще се въвежда разделно събиране на строителните отпадъци

Ще се въвежда разделно събиране на строителните отпадъци

Сряда, 31 октомври 2012 г., 12:43
Размер на буквите
разделно събиране строителни отпадъци

Правителството прие Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, с което се въвежда задължение към възложителите на строително-монтажни работи, строителство и/или разрушаването на строежи да осигурят селективно разделяне на строителните отпадъци.

Целта е тяхното последващо рециклиране и материално оползотворяване с оглед постигането на националните цели за рециклиране на 70% от количеството образувани строителни отпадъци за периода до 2020 г.

За постигане на въведените в законодателството изисквания за оползотворяване и рециклиране на строителните отпадъци в Наредбата са регламентирани следните изисквания към възложителите на строителните обекти: селективно деконструиране на сгради с отделяне на основните компоненти; разделяне на отпадъците на материали по време на извършване на строителните и ремонтните дейности; рециклиране на бетона, керамиката, асфалта и минералните компоненти посредством инсталации за натрошаване и фракциониране; осигуряване на рециклирането/оползотворяването на металите, хартията, пластмасата, дървесината и стъклото; изготвяне на план за управление на строителните отпадъци, съобщиха от правителствената пресслужба.

Плановете за управление на строителни отпадъци за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект, се одобряват като част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти. За обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице. Изготвянето на Плана за управление на строителните отпадъци ще спомогне съществено за осигуряване на проследимост на количествата на отпадъците от момента на тяхното образуване до предаването им за оползотворяване или крайно обезвреждане. По този начин ще се улесни осъществяването на контрол от страна на компетентните органи и ще се обезпечи изпълнението на националните цели за рециклиране на строителните отпадъци.

За да се засили интересът към финансиране и изграждане на съоръжения за третиране на строителни отпадъци, е предвидено възложителите на строително-монтажни работи на проекти, финансирани с публични средства, да влагат в строежите определено количество продукти от оползотворяване на строителни отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи.

В строителството на сгради те са 2%, на пътища - 10%, за рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища - 3%, за строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи от техническата инфраструктура - 8% и за оползотворяване на предварително третирани строителни отпадъци в обратни насипи – 10 на сто.

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали ще осигури въвеждането на новия модел на управление на строителните отпадъци и ще допринесе за намаляване на общото количество отпадъци за депониране, като се гарантира тяхното екологосъобразно оползотворяване. Рециклирането на тези отпадъци ще позволи да се намалят количествата на влаганите в строителството първични (естествени) материали и ще допринесе за ефикасното управление на природните ресурси.

Проектът на наредба е публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на МОСВ.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |