Събития Половината от новите зелени проекти не отговарят на изискванията?

Половината от новите зелени проекти не отговарят на изискванията?

Петък, 09 март 2012 г., 12:39
Размер на буквите

Вятърна перка

Приетият през 2007 г. закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата даде начало на бум на инвестициите във ВЕИ. Електропреносните и разпределителни дружества бяха задължени да присъединяват ВЕИ проекти с приоритет и да изкупуват цялото доставено количество електроенергия от възобновяеми източници по определени от ДКЕВР цени.

Изведнъж, пазарът стана извънредно атрактивен. Броят на планираните проекти за възобновяема енергия надхвърли многократно количеството, от което мрежата имаше нужда или можеше да поеме. Заговори се за 9, 10 дори 12 гигавата планирана ВЕИ мощност. Огромната част от тези проекти просто никога нямаше да бъдат реализирани, но нямаше механизъм, чрез който да се отсеят само реалистичните проекти, заявиха от Българската ветроенергийна асоциация.

През май 2011 г. бе приет Закон за енергията от възобновяемите източници (ЗЕВИ), с който за нови проекти се въведоха ежегодни квоти за мощност и предварителни плащания за свързване към мрежата. С разпоредбите на параграф 6 от преходните разпоредби на ЗЕВИ пък трябваше да се пресеят вече подадените проекти.

Само проекти с окончателен или предварителен договор за свързване към мрежата можеха да продължат своето развитие, като проектите с предварителен договор трябваше до 21 юли 2011 г. да изпълнят още три условия: 1) да внесат аванс от 50 000 лв./мегават за проект с обща мощност над 5 МВт или 25 000 лв./мегават за проекти до 5 мвт. (като част от цената за присъединяване); 2) да представят доказателства за придобити вещни права върху имотите, в които ще се намира проекта; 3) да представят копие на виза за проектиране или влязъл в сила подробен устройствен план.

До края на 2011 г., въпреки многократно отправени от Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) запитвания към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Държавната комисия за водно и енергийно регулиране и операторите на преносната и разпределителната мрежа, не ни бяха предоставени и нямаше публично достъпни данни колко точно проекти са изпълнили условията на параграф 6. Вместо това, в края на годината се появи законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, в чийто мотиви се посочва, че са необходими промени в реда и сроковете за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, за които има сключени предварителни договори за присъединяване, поради значителния брой такива договори, които са приведени в съответствие с изискванията на ЗЕВИ, се казва в съобщението на асоциацията, публикувано на сайта й.

Въпросът, който си задаваме ние е: Дали всички тези предварителни договори са изпълнили и трите условия по параграф 6-ти на ЗЕВИ?

Проведено от БГВЕА проучване показа известни разминавания при някои от проектите, за които се твърди, че са изпълнили всички условия по ЗЕВИ:

Два примера за нередностите, на които сме се натъкнали: През ноември 2011 г., три месеца след изтичане на крайния срок по внасяне на гаранциите, РИОСВ се произнася с решение да се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Обществено обсъждане на доклада по ОВОС е насрочено за февруари 2012 г. В самия доклад е записано, че инвестиционните предложения се намират на различен етап – едни от тях с решения по ОВОС като краен акт, други с допуски до ПУП, трети в процедура по глава шеста на ЗООС.

Изготвени проекти на ПУП-ПЗ са публикувани в броеве на Държавен вестник през декември 2011 г. и януари 2012 г., шест месеца след крайния срок.

Изводът, който се налага е, че е нужна незабавна и детайлна проверка дали за всички предварителни договори за свързване към мрежата, по които са платени гаранции, са изпълнени и останалите две условия по параграф 6 на преходните и заключителни разпоредби на ЗЕВИ.

БГВЕА предлага това да стане като се формира работна група, включваща експерти от МИЕТ, НЕК и електропреносното и електроразпределителните дружества и представители на браншови организации, които да направят пълна ревизия на представените при операторите на мрежата документи и да установят дали всички те отговарят на всички посочени в закона условия.


работа пазар


Настоящата публикация е създадена с подкрепата на Институт „Отворено общество” - София.
Изказаните становища и мнения в него са отговорност на авторите и не отразяват непременно мнението и политиката на Институт „Отворено общество” - София.


Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |