Събития Oценка на условията за бизнес в България през 2011 г.

Oценка на условията за бизнес в България през 2011 г.

Вторник, 27 декември 2011 г., 18:09
Размер на буквите
малък бизнес стара загора

Анкетно допитване по електронен път сред повече от 3500 малки и микро предприятия съба оценката на работодатели за текущото състояние на условията за бизнес в България. В подготвената от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) анкетна карта представителите на бизнеса оценяваха 18 условия на бизнес средата в 6-степенна скала и отбелязваха проблемите, които срещат.

Резултати от проведеното проучване:

Въпрос 1: Как оценявате следните условия в страната, влияещи върху инвестиционната дейност на компаниите в България?

1. Бизнесът оценява най-добре само три от посочените условия на бизнес средата:

 • Географското положение на страната (71% от бизнеса са дали максимални оценки);
 • Размерът на данъчните ставки за корпоративното и персоналното подоходно облагане (61,9% от бизнеса са дали максимални оценки);
 • Макроикономическата стабилност (36,1% от бизнеса са дали максимални оценки).

Това са условията, при които високите оценки имат най-голям дял в отговорите на бизнеса. Географското положение на България като естествено и независимо условие е събрало най-много високи оценки. Бизнесът в България възприема на добро ниво стабилността в икономиката на страната и размерът на данъците за корпоративно и подоходно облагане.

Липсата на повече положителни оценки сред бизнеса за другите условия на средата е обезпокоителна и показателна за областите, в които следва да се търсят възможности и прилагат мерки за подобрение.
Ясно е, че активна инвестиционна политика на фирмите зависи от външната среда и че ниските данъци и относително добрата оценка за стабилността в икономиката са необходими, но не достатъчни условия.

Бизнесът дава най-ниски оценки на:

 • Работата на съдебната система (60,3% са дали възможно най-ниски оценки);
 • Съществуващите стимули за бизнес (56,3% са дали възможно най-ниски оценки);
 • Контролните функции на държавните органи (50% са дали възможно най-ниски оценки).

Конкретни измерения на проблемите в тези области са много, но подкрепа на негативното мнение на бизнеса са например: работодателите инвестират много често в образование на заетите лица, но не получават стимули за това; съдебната система е до голяма степен е тромава и неефективна, честите законодателни промени (без предварителна оценка на въздействие) създават пречки при изпълнение на планове и проекти и т.н.
До някаква степен тези резултати не са изненада, но показват, че липсват действия за подобряването им.

2. Преобладаващата част от бизнеса оценява със средни оценки останалите изследвани условия, които влияят и формират бизнес среда, т.е. нивото им може да бъде определено като поносимо, но не достатъчно за благоприятна среда, необходима за стартиране на бизнес и насърчаване на инвестициите. Относителният дял на отговорите на бизнеса по изследваните показатели е представен в следната таблица:

Условия на средата/Оносителен дял на отговорите на бизнеса

Ниски оценки (1-2)

Средни оценки (3-4)

Високи оценки (5-6)

Макроикономическа стабилност

16,4%

47,5%

36,1%

Икономическата политика

39,7%

46,0%

14,3%

Външноикономическата политика

32,8%

59,0%

8,2%

Законодателната среда за функциониране на бизнеса

35,9%

46,9%

17,2%

Стимулите за бизнеса

56,3%

34,4%

9,4%

Георгафското положение на страната

1,6%

27,4%

71,0%

Състоянието на инфраструктурата

42,9%

50,8%

6,3%

Контролните функции на държавните органи

50,0%

46,9%

3,1%

Работата на съдебната система

60,3%

36,5%

3,2%

Работата на данъчната администрация

22,2%

61,9%

15,9%

Данъчните процедури

24,6%

63,9%

11,5%

Размерът на данъчните ставки за корпоративното и персоналното подоходно облагане

4,8%

33,3%

61,9%

Държавното регулиране на цените на енергийните ресурси

36,1%

54,1%

9,8%

Действието на въведените регулаторни режими (лизензионни, разрешителни)

33,9%

53,6%

12,5%

Съдействието и услуги от общинските и областни власти

45,2%

43,5%

11,3%

Съдействието и услуги от БТПП

3,8%

25,0%

71,2%

Съдействието и услуги от БАИ

39,0%

36,6%

24,4%

Съдействието и услуги от НПО (неправителствените организации)

35,5%

38,7%

25,8%

По отношение на съдействието на различните институции следва да се отбележи, че най-висока подкрепа получава БТПП (71.2% от бизнесът е дал максимални оценки). На другия полюс са областните и общинските центрове – 45,2% от представителите на бизнеса дават най-ниски оценки за съдействието и услугите, които им предоставят.

Въпрос 2: Кои от следните проблеми сте срещали при осъществяване на бизнес и инвестиционна дейност в страната? Оценете тяхната степен на негативното въздействие върху решенията Ви за бизнес и инвестиране:

Отговорите на анкетираните показват, че е трудно да се диференцира проблем, който е по-рядко срещан поради изключително високия относителен дял на положителни отговори по посочените пречки.
Данните по изброените проблеми са:

 • Най-много фирми – 81,5% се оплакват от бавното административно обслужване като проблем, който са срещали;
 • На второ място е липсата на квалифицирана работна сила, посочен от 64,2% фирмите;
 • Корупцията и нелоялна конкуренция на фирми от сивия сектор се посочва от еднакъв процент от фирмите – 60,4%;
 • 58,5% от фирмите отбелязват, че са срещали затрудненията в достъпа до финансови средства;
 • 52,8% от бизнеса са срещали пречки при стартирането или изпълнението на дейности по проекти на ЕС;
 • 50,9% съобщават понасянето на солидарна отговорност заради друго неизрядно юридическо лице като проблем, с който са се сблъсквали;

Голям е броят и на фирмите (41,5%), които са посочили като проблем забавяне в плащанията от държавата, но тук трябва да се има предвид, че не всички фирми имат договорни отношения с държавните институции.
При оценка на влиянието на тези проблеми се оказа, че трите основни проблеми, които бизнесът счита, че имат най-силно негативно въздействие върху активността му са:

 • Корупцията (71% от бизнеса са дали максимални оценки за негативно въздействие);
 • Затруднения достъп до финансови средства (65% от бизнеса са дали максимални оценки за негативно въздействие);
 • Забавяне в плащанията от държавата по сключени договори (61% от бизнеса са дали максимални оценки за негативно въздействие).

Въпрос 3: Предложения на бизнеса за подобряване на бизнес средата: От конкретните мнения и предложения са изведени следните основни акценти:

Област: Държавна администрация, регулиране и контрол:

 • Повишаване ефективността на държавната администрация;
 • Осигуряване на квалифицирани кадри;
 • Бонус система за стимулиране на служителите спрямо оценките от фирмите, използващите услугите;
 • Въвеждане на електронно правителство и електронни услуги;
 • Отпадане на подаване на информация, която вече е налична към институциите;
 • Делегиране на правомощия към НПО и браншови организации;
 • Ограничаване и премахване на корупцията;
 • Независима съдебна система;
 • Повишаване качеството на законодателните промени и намаляване на честота им;
 • Премахване на някои от лицензионните режими, които създават преференции за определени фирми;
 • Увеличаване на контрола от държавата с цел премахване на нелоялната конкуренция от сивия сектор.

Област: Европейски програми и проекти:

 • Облекчаване на административните процедури при кандидатстване и управление на проектите;
 • Изчерпване на всички бележки с първата проверка и забрана на многократно връщане на документите след това;
 • Своевременна информация за стартиращи европейски проекти;
 • Прекратяване на забавянето в плащанията към бенефициентите;
 • Контрол по усвояване на средствата, предоставяни по проектите на ЕС.

Област: МСП Инициативна политика за стимулиране на малкия и среден бизнес:

 • Преференциални условия по кредитите за МСП;
 • Улеснени процедури за уреждане на междуфирмените разплащания и задължения;
 • Противодействие на монополите;
 • Насърчаване на коопериране на българско производство с фирми от ЕС.

Област Образование:

 • Подобряване качеството на образователната система на средно и висше образование;
 • Програми за обучение на специалисти (вкл. и със средна степен на образование).

Област Инфраструктура

 • Ускоряване развитието на инфраструктурата

4. Основните акценти от цялото проучване:

 • За да се подобри бизнес среда и да се насърчи инвестиционната дейност е необходимо:
 • Запазване нивото на данъчните ставки;
 • Запазване и подобряване на макроикономическата и фискална стабилност на държавата;
 • Нови стимули за бизнеса;
 • Повишаване ефективността на администрацията;
 • Засилване на контрола на инспектиращи институции и борба с корупцията;
 • Улесняване достъпа до проекти на ЕС и повишаване усвояването на средствата.

Забележка: Първоначално срокът за получаване на отговори беше определен до 17.10.2011 г., но впоследствие удължен до 20.10.2011 г. за получаване на повече мнения. Изпратилите попълнена анкетна карта вече имат достъп до България-Търговски каталог 2011 г.


работа пазар


Настоящата публикация е създадена с подкрепата на Институт „Отворено общество” - София.
Изказаните становища и мнения в него са отговорност на авторите и не отразяват непременно мнението и политиката на Институт „Отворено общество” - София.


 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |