Влезе в сила новият Закон за енергията от възобновяеми източници

Array Печат Array
Сряда, 04 май 2011 г., 10:33
Размер на буквите
Закон за ВЕИ

В последния брой на Държавен вестник е обнародван новият Закон за енергията от възобновяеми източници. Електрическата енергия, произведена от геотермална и слънчева енергия, както и за електрическата енергия, произведена от биомаса се изкупува за срок от 20 г. Токът, произведен от вятърна енергия - за срок от 12 г.

Електрическата енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW, както и за електрическата енергия, произведена от други видове възобновяеми източници - за срок от 15 г.