Събития Използване на водата като възобновяем енергиен източник

Използване на водата като възобновяем енергиен източник

Четвъртък, 25 март 2010 г., 22:25
Размер на буквите

Важно място сред възобновяемите енергийни източници заема водата. Успешни практики при нейното използване за производство на електроенергия в Старозагорски регион са във ВЕЦ Стара Загора и ВЕЦ Казанлък, обединени в каскада Копринка. Освен за производство на електричество, каскадата се използва и за поливни цели в района на Старозагорското поле. Двете водноелектрически централи са приватизирани от фирма Енерго-Про България ЕАД, която е най-големият частен производител на електричество чрез водноелектрически централи в България.

Предприятието разполага с обща инсталирана мощност от 103 мегавата и средна годишна продукция от 255 хил. мегаватчаса. ВЕЦ Копринка е с мощност 7 MW и произвежда средногодишно около 10 млн. киловатчаса ел. енергия. ВЕЦ Стара Загора разполага с инсталирана мощност от 22,4 MW и средногодишното производство е около 50 млн. киловатчаса, съобщи инж. Никола Даскалов, директор Операции в Енерго-Про България ЕАД.
Технологията за производство на ел. енергия от ВЕЦ, разположен на язовирна стена, е следната. В язовира се събира вода, което го превръща в голям резервоар на потенциална енергия. Когато водата от езерото зад язовирната стена се спусне към централата, водната струя задвижва турбините, те въртят генератори, които произвеждат електрическа енергия – така работи ВЕЦ Копринка, която се явява горно стъпало на каскадата. Долното стъпало на каскадата, каквато е ВЕЦ Стара Загора, преработва водата, която й се подава от ВЕЦ Копринка по канал свързващ двете централи, и напорен тръбопровод, обясни инж. Даскалов за специализираната рубрика на ТВ предаването Инициатива, която се излъчва в рамките на проекта Европейско сътрудничество за европейски просперитет. Той е финансиран от Оперативна програма Регионално развитие и се изпълнява от Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с областна администрация Стара Загора и администрацията на Терни, Италия.
Първоначалната инвестиция за изграждане на водноелектрическа централа е голяма, но същевременно и рентабилна. Заради това трябва да се инвестира с дългосрочен хоризонт и сериозно намерение за развитие на бизнес в хидроенергийния сектор. Приблизителният срок на възвращаемост на инвестицията е около 10 години, но зависи от много фактори и варира при всеки индивидуален проект – сложността при строителството, ефективността на конкретната централа, наличния воден ресурс, евентуални подчинени режими на работа, цените на изкупуване на електроенергията и т.н., каза още инж. Никола Даскалов.

Предимствата на хидроенергията са безспорни - тя евтина и екологично чиста.
Според управителя на ВиК - Стара Загора инж. Румен Райков, водният потенциал в България не се използва оптимално за производство на ел. енергия, дори и при осигурено финансиране на проекти.
Дружеството е 100% държавна собственост, но срещаме невероятни трудности при реализирането на подобни проекти. Единият е със средства на Европейската банка за монтиране на т.н. обратни помпи за производство на ел. енергия. Цялата процедура е приключила - помпите са монтирани и готови да произвеждат ток, но вече 6 месеца не получаваме разрешение от Агенция по горите за право на преминаване на кабел за присъединяване към електропреносната мрежа, заяви инж. Райков.
Турбините се поставят в т.н. облекчителни шахти, които са били изградени във водоснабдителната система, за да убият напора на водата.

За ВиК - Стара Загора това ще бъде безплатна възможност да получат приход от водата, което така или иначе, тече по тръбите на дружеството.
Реализирането на тези проекти ще бъде изцяло в полза на хората, защото ще доведе до намаляване на цената на водата за крайния потребител, тъй като ВиК - Стара Загора добива вода и за целта плаща големи разходи за ел. енергия - около 600 000 лв. на месец, която се калкулира в цената на водата.
Забавянето на реализирането на проекта с монтажа на турбините, които могат да произвеждат ел. енергия, не само е в ущърб на клиентите на ВиК - Стара Загора, но и самото дружество търпи загуби, каза още управителят инж. Румен Райков.
По същия начин, заради бюрократични процедури, чака своята реализация и друг проект на дружеството. Област Стара Загора разполага с голям воден потенциал и той се използва оптимално за производство на ел. енергия само на язовир Копринка. Тенденцията може да бъда променена, ако отпаднат тези спънки, коментира още инж. Райков.

Стара Загора предлага и друга възможност – изграждане на нетрадиционна ВЕЦ, която да използва водата на градския канал и да бъде два пъти по-ефективна в икономическо отношение. Това заяви преди 2 години в Стара Загора известният специалист в областта на използването на възобновяемите енергийни източници проф. Георги Тончев.
Според него, изкуствените язовири, създадени за водноелектически централи вече са минало и не се отпускат средства за тяхното изграждане. В момента особено актуални са именно ВЕЦ-е на течащи води, защото са и много по-евтини - нужни са само генератори, които се вкарват във водата, които също могат да бъдат продукт на местния бизнес.
В рамките на проекта Европейско сътрудничество за европейски просперитет ще бъде обменена информация и опит за добри практики, реализирани на територията на провинция Терни, Италия в сферата на използването на водата.
Общата инсталирана мощност на хидроелектрическото ядро на Терни е около 500 MW. В Италия хидроелектрическият сектор може да се похвали с наличието на здрава традиция, който участва в покриването на националните нужди с около 5 процента. Провинция Терни има участие в сектора с вече съществуващите си инсталации и нови възможности.

 

Стара Загора

Този документ е създаден в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


За контакти:
Христослава Георгиева
Ръководител проект
ТПП - Стара Загора
адрес: Стара Загора 6000
ул. “Г. С. Раковски” 66
тел. 042/ 62 62 97
факс 042/ 62 60 33
GSM: 088/ 6194483
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |