Събития БТПП изразява своето принципно несъгласие с предложението за облагане с данък, собствениците на земеделски земи с над 20 000 дка

БТПП изразява своето принципно несъгласие с предложението за облагане с данък, собствениците на земеделски земи с над 20 000 дка

Четвъртък, 27 август 2020 г., 10:53
Размер на буквите

облагане с данъкПо посочения законопроект Българска търговско-промишлена палата (БТПП) изразява своето принципно несъгласие с предложението за облагане с данък, собствениците на земеделски земи с над 20 000 дка., поради следните мотиви:

Предложението за допълнение на Закона за местните данъци и такси е дискриминационно. 

Съгласно сега действащата норма на чл. 10, ал. 3 от ЗМДТ Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия и терен.

Регламентирането на подобен подход и облагането с данък само на определена категория лица е в противоречие с принципа да не се допускат ограничения на права и привилегии по отношение на имущественото състояние на отделни физически лица. С предложените изменения на практика определена категория физически лица ще бъдат поставени в по-неблагоприятни условия спрямо останалите.

БТПП счита, че проблемите, свързани с уедряването на земеделските парцели, концентрацията на земеделската земя в малко на брой организации и физически лица и липсата на отчетност няма да бъдат разрешени с приемането на предложените текстове на ЗД на Закона за местните данъци и такси.

Ако извън данъка останат имотите под 20 000 дка. и за в бъдеще те няма да бъдат уедрени. Обхватът на бъдещия данък по размер трябва да работи в посока на насърчаване и на най-малките парцели земеделска земя, какъвто е случая с реституцията в България.

При принципно приемане на предложение за налагане на данък върху земеделските земи, то определянето на данъчната ставка трябва да е на принципа на методология с ясни критерии за размера на неговата дължимост и равнопоставеност между задължените субекти.

Още по -неприемливо е предложението размерът на дължимият данък да се определя с подзаконов нормативен акт - Наредба на общинските съвети. Това ще създаде правна несигурност и възможност за недостатъчно прозрачно местно законотворчество.

По отношение на конкретните текстове от законопроектът изразяваме следното становище:

Съгласно §6, §1 и §2 от проектозакона влизат в сила, считано от 01.01.2021 г., като на база на тези параграфи възниква новото задължение за собствениците на земеделски земи да декларират своята собственост над 20 000 дка. В същото време, съгласно §5 от проекта, собствениците на тези земи следва да декларират своята собственост в срок до 30.10.2020г., т.е. 2 месеца преди влизане на §1 и §2 в сила. Това вероятно ще доведе до противоречие между двата предложени текста. Ако законопроектът бъде приет и влезе в сила до края на м. септември и бъде обнародван на 01.10.2020 г., собствениците на тези земи ще имат не два, а един месец да декларират земите си, въпреки разпоредбата на чл. 14 ЗМДТ, според която декларацията се подава в 2 месечен срок (от придобиването). Затова предлагаме декларацията за земите да се подава в двумесечен срок от влизане на закона в сила, без крайната дата за това да бъде фиксирана, още повече, че задължението за заплащане на данък ще възникне от 2021 г.

Наред с горното, от мотивите на законопроекта не става ясно как точно е избран този критерий /20 000 дка/ - каква е икономическата и юридическата обосновка за този избор на вносителите. Липсата на подобна обосновка при съставянето на законопроекта е в противоречие с изискванията на Закона за нормативните актове (по-специално нормата на чл. 28 от ЗНА).

На второ място изготвената предварителна оценка на въздействие към законопроекта е без необходимата финансова обосновка за сумата и събираемостта от новата данъчна регулация.

Предлагаме така предложения законопроект да бъде отхвърлен, поради констатираните по-горе пропуски.

БТПП остава на разположение при сериозно аргументирана необходимост от налагането на нови данъчни режими да участва със свои експерти и да представи допълнителни становища и позиции.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |