Събития Публично обсъждат бюджета на Община Стара Загора за 2018 г.

Публично обсъждат бюджета на Община Стара Загора за 2018 г.

Вторник, 02 януари 2018 г., 08:58
Размер на буквите
1Община СЗНа основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 30 и чл. 66 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора Кметът на Община Стара Загора отправя покана за участие в обществено обсъждане на Проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2018 година и намерението за поемане на дълг.        
Предстои приемането на бюджета на Община Стара Загора за 2018 г. По традиция това става след обществено обсъждане с гражданите на общината. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещото развитие, поради което е важно жителите да се информират и реално да участват при определяне на местните потребности, приоритети и начина за финансовото им обезпечаване.
Община Стара Загора предлага за обсъждане намерението за поемане на дългосрочен общински дълг през 2018 година със следните параметри:
Предназначение на дълга - Мостово финансиране на изпълнението на проекти по Оперативни програми, в това число:
Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап ІІ, регистрирано с ИСУН BG16RFOP001-1.006-0001-C01 (РД-02-37-41/14.02.2017 год.) на обща стойност 15 886 029,47 лева;
Обновяване на образователната инфраструктура в община Стара Загора, административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № от ИСУН BG16RFOP001-1.006-0002-C01 (РД-02-37-133/03.10.2017 год.) на обща стойност 15 230 609,31 лева;
Най-доброто за децата“ BG16RFOP001-5.001-0012 Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца на обща стойност 1 603 512 лева;
BG16RFOP001-1.006-0003 Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – ІІ фаза по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-0039 Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 на обща стойност 14 727 612 лева;
Максимален размер на дълга – до   10 000 000 (Десет милиона лева ) лева;
Валута на дълга – български лева;
Вид на дълга – дългосрочен дълг за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, поет с договор за общински заем;
Срок за погасяване – не по-късно от 31.12.2022 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договори за безвъзмездна финансова помощ;
Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 3-месечен СОФИБОР плюс максимална надбавка до 2,5 % годишно;
Годишна комисиона за управление на кредит – платима при подписване на договора за кредит върху размера на разрешения кредит и в началото на всяка следваща година от срока на кредита върху остатъчния размер на главницата към съответната дата – максимум 0,5% годишно; без други такси, неустойки и разноски.      
Начин на обезпечение на кредита - учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания по Административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) и на Общината по чл. 45 от Закона за публичните финанси .
Обсъждането ще се проведе на 10.01.2018 г., от 17.30 часа в зала П. Р. Славейков на Общински съвет Стара Загора.
Материали за проекта на Бюджета на Община Стара Загора за 2018 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината www.starazagora.bg . 
Мнения, препоръки и предложения, свързани с Бюджет 2018 г. и намерението на Община Стара Загора за поемане на дълг можете да отправяте на електронния адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , от датата на публикуване на поканата до 15.01.2018 година.
За допълнителна информация, справки и въпроси на тел. (042) 600 906, (042) 614 634.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |