Събития Собственици на имоти в кв. Бедечка настояват за спазване на законите

Собственици на имоти в кв. Бедечка настояват за спазване на законите

Сряда, 20 септември 2017 г., 10:39
Размер на буквите
собственици БедечкаДа се спазват законите в България призоваха собствениците на имоти в кв. Бедечка в Стара Загора, които се събраха на протест пред  сградата на общината снощи. Те настояват да бъде спазен законът и премахната забраната за строителство в техните имоти.
Участниците в протеста издигнаха плакати с надписи: Конституцията и Закона над всичкиНезабавно сваляне на строителната забрана, Плащаме данъци, а не можем да ползваме собствеността си, Лъжата, наречена парк, те за пореден път заявиха, че частната собственост е неприкосновена и трябва да бъде зачитана.
Собствениците призовават Общината да приеме резултата от Референдума, както и да зачита Конституцията.
Хората са категорични, че паркове трябва да има, но на общинска територия, а кметът трябва да приеме референдума за невалиден.
Собствениците представят: ИСТИНАТА ЗА КВАРТАЛ „БЕДЕЧКА“ / кратка извадка от съдебните протоколи/
1.По силата на общ регулационен план, одобрен със Заповед №443/28.ІV.1960 г. издадена от заместник-председателя на Окръжен народен съвет (ОНС) Стара Загора, територия обхващаща имоти около река Бедечка е била включена в регулацията на гр.Стара Загора и обособена в т.нар. кв. Крайречен, като с този план й се дава отреждане за парк Бедечка. По делото няма данни, липсват и твърдения Заповед №443/28.ІV.1960 г. да е била отменена по съдебен ред като незаконосъобразна, съответно да е обявена нейната нищожност, поради което същата представлява стабилен административен акт.
С Решение № 1069 по Протокол № 55 /11.09.2003 г. на Общински съвет (ОбС) Стара Загора за част от територията Бедечка, обхващаща 1080 декара, парковото отреждане се запазва, а за друга част, южно от алеята за предприятие Труд, парковото отреждане отпада.
С отпадане на отреждането за парк, за посочената в решението територия, е счетено, че отпада пречката за провеждане на реституционни процедури по възстановяване на правоимащите лица на твърдяна от тях собственост върху съответните земи. Въз основа на посочен Помощен кадастрален план (ПМК), обявен в ДВ бр.5 /18.01.2000 г. за територията с отпаднало парково отреждане съгласно решение №1089/2003 на ОбС Стара Загора, в производства по чл.14 ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ и чл.18ж от ППЗСПЗЗ, Общинска служба Земеделие и гори Стара Загора е постановявала решения по чл.14 ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ за възстановяване на правото на собственост в стари реални граници върху имоти в посочената урбанизирана територия.
С Решение № 1158 от Протокол № 55/26.05.2011г. ОбС Стара Загора одобрява Проект за актуализация на Общия устройствен план (ОУП) на град Стара Загора и крайградските територии и приложените план-схеми към него, окончателен проект; Директивна план-схема за североизточната територия на град Стара Загора; План схема за застрояване извън селищните територии на населените места в община Стара Загора.
Със заповед № РД-25-1020 / 07.06.2011 г. главният архитект на Община Стара Загора, на основание чл.124 ал.3 и чл.16 от ЗУТ, разрешава на собственици на възстановени земи да възложат изработване на ПУП-ПРЗ за територията на парк „Бедечка” по плана на Стара Загора при съобразяване с параметрите на ОУП за тази територия и др. изрично посочени устройствени параметри и изисквания, вкл.посочените в техническо задание. Изрично се сочат следните устройствени параметри относими към североизточната територия на гр.Стара Загора, вкл.територията от парк Бедечка: зона Содо,Жм, мин.озеленена площ 40 %, зона Жм1 —мин.озеленена площ 40 %, за зона Одо-мин.озеленена площ-30%, както и е указано, че в изпълнение на разпоредбата на чл.16 ал.1 от ЗУТ собствениците прехвърлят в полза на общината не по-малко от 22 на сто и до 25 на сто от площта на имотите си, засегнати от предвидените в тази разпоредба мероприятия.
Указано е изработване на схеми: Транспортно-комуникационна, Електрификация, Водоснабдяване и канализация и др. и съгласуването им.
Изработеният предварителен проект на ПУП - ПРЗ за кв.”Бедечка” гр. Стара Загора, е внесен в общината за съгласуване със заявление от 08.08.2011г. Същият е предварително разгледан от ЕСУТ при Община Стара Загора и приет с Решение по Протокол №29/10.08.2011г. и с решение по протокол №33/14.09.2011г.
Отчетено е в мотивите, че проектът е избработен въз основа на влязла в сила кадастрална карта и одобрена актуализация на ОУП на гр. Стара Загора. Извършен е оглед на място нанесени са контурите на ценните дървесни видове, отразено е трасето на ул.”Августа траяна-изток”, съгласно изготвения работен проект. Проектът съответства на ОУП и е процедиран по чл.16 от ЗУТ. Изразени са становища, указания и препоръки на архитектите и др.специалисти.
На 26.09.2011г. е проведено обществено обсъждане на проекта на ПУП-ПРЗ на „кв.Бедечка”, на основание чл.128 ал.4 и чл.121 ал.1 от ЗУТ.
С Решение по Протокол №35 /06.10.2011г, ЕСУТ при Община Стара Загора приема окончателен проект на ПУП—ПРЗ за кв.”Бедечка”, съобщение за което в изпълнение на чл.128 ал.5, вр.с чл.121 ал.2 от ЗУТ, е публикувано в ДВ бр.89 /11.11.2011г. и изпратено до заинтересуваните ведомства. Възраженията са разгледани от ЕСУТ в протокол № 45 /21.12.2011г.
С решение по протокол №14, т.1.2. от 18.04.2012 г. на ЕСУТ е приет окончателният проект за ПУП —ПРЗ за територията на кв.”Бедечка” гр.Стара Загора, с нанесени корекции по уважените възражения, като органът е указал прилагане на чл.129 ал.1 от ЗУТ, т.е. внасянето на проекта за одобряване от ОбС.
С вх.№ 238 /13.06.2012 г. Кметът внася предложение до ОбС Стара Загора за одобряване на ПУП—ПР и ПЗ за територията на парк „Бедечка” гр.Стара Загора, част от кадастрален район.513, обхващащ квартали с последователни номера от №801 до №831, с кратко описание на обхвата и съдържанието на този ПУП и хронологията на процедирането му. Сочи се, че планът обхваща територия в южната част под алеята на предприятие „Труд“, в строителните граници на града. Обхваща територия на площ около 420 декара, като предвижданията са да живеят около 1500 души, 17% от територията са предвидени за улици, 20-22 % от територията е предвидена за озеленяване. Планът за регулация е изработен на основание чл.16 ал.1 от ЗУТ с единен коефициент за редукция 22 %, съобразно одобреното техническо задание, след извършване на относимите съгласувателни процедури за всички части от плана.
По това предложение и след обсъждане, е прието Решение № 283 от Протокол № 10 /28.06.2012 г., с което Общински съвет Стара Загора, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ, с т.1 от решението одобрява подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване за територията на „Бедечка” гр.Стара Загора, част от кад. район 513 и обхващащ квартали с последователни номера от кв.801-до кв.831.
Решение №283/28.06.2012г, е прието с поименно гласуване, като от общо 51 общински съветници, за приемането му са гласували 42-ма, 1 общински съветник е гласувал против.
ПУП-ПРЗ квартал „Бедечка“ е обявен чрез обнародване в ДВ, като е публикуван в бр.75/02.10.2012г. Съгласно констативен акт, подписан от Главния архитект на община Стара Загора, в законоустановения срок не са били подадени жалби против Решение № 283/ 28.06.2012г. на ОбС Стара Загора и същото вляза в сила на 12.11.2012 г. 
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |