Събития Лихвен Бюлетин на Българо-Американска Кредитна Банка АД в сила от 21 юли 2017

Лихвен Бюлетин на Българо-Американска Кредитна Банка АД в сила от 21 юли 2017

Вторник, 05 септември 2017 г., 14:43
Размер на буквите

БАКБЛихвен Бюлетин на Българо-Американска Кредитна Банка АД по видове сметки и срочност в сила от 21 юли 2017 както следва:

А. Срочни депозити и спестовни сметки на физически лица

1. Онлайн депозит

Онлайн депозитът може да бъде открит в лева, евро и щатски долари за 3, 6 или 12 месеца, като се олихвява с надбавка от 0.30% над лихвения процент за Стандартни депозити за съответния срок и валута. Онлайн депозитът се предлага единствено и само през сайта на Банката www.bacbplus.bg/deposit чрез отдалечена регистрация на нови клиенти на Банката (които нямат активна разплащателна, депозитна или друга сметка в Банката към момента на подаване на заявката за депозит). Онлайн депозитът се захранва единствено и само от сметка на депозанта при друга банка в България. На падежа Онлайн депозитът автоматично се подновява като Стандартен за същия срок и се прилага лихвеният процент, валиден за Стандартни депозити в съответния срок и валута към датата на подновяване. При предсрочно прекратяване на Онлайн депозита, Банката прилага лихвения процент, валиден за разплащателните сметки във валутата на депозита. Минимално изискуемо салдо 1,000 BGN/EUR/USD, максимално допустимо салдо 500,000 BGN/EUR/USD.

 

2. Гъвкав депозит

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност на депозита

BGN

EUR

USD

      6 месеца

0.45%

0.40%

0.45%

      12 месеца

0.75%

0.65%

0.65%

През целия срок на Гъвкавия депозит се допуска довнасяне на неограничена сума, както и тегления от депозита на суми в общ размер до 30% от първоначално депозираната главница, без да се нарушават условията по депозита, но и без депозитът да пада под минимално изискуемото салдо за депозит. Всякакви други операции, извън описаните в предходното изречение, се считат за предсрочно нарушаване на депозита и депозитът се олихвява с лихвен процент, равен на този по разплащателни сметки за съответния вид валута и за действителния брой дни. Лихвата по депозита се изплаща на падежа. На падежа депозитът автоматично се подновява като Стандартен депозит за същия срок и се прилага лихвения процент, валиден за Стандартни депозити в съответните срок и валута към датата на подновяване.

3. 6-месечен депозит с растяща лихва

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Периоди на   депозита

BGN

EUR

USD

      Първи двумесечен период

0.20%

0.20%

0.20%

      Втори двумесечен период

0.30%

0.30%

0.35%

      Трети двумесечен   период

1.00%

0.85%

0.80%

Год. лихвен процент за   целия период

0.50%

0.45%

0.45%

В края на всеки двумесечен период депозитът може да се намали частично, без да се променят условията по него. Частично намаляване на дата различна от края на двумесечен период се счита за предсрочно прекратяване на целия депозит. В края на всеки двумесечен период депозитът може да се прекрати изцяло, при което Депозантът получава целия размер на натрупаната лихва за съответните изминали периоди. При прекратяване на депозита извън случая, описан в предходния параграф, Депозантът получава целия размер на натрупаната лихва за изминалите периоди и лихва за текущия период, изчислена при лихвения процент за изминалия предходен период. При прекратяване на депозита преди изтичане на пълен първи двумесечен период (т.е. преди края на втория месец от откриването на депозита), Банката прилага лихвения процент, валиден за разплащателните сметки. На падежа депозитът автоматично се подновява като 6-месечен Стандартен депозит и се прилага лихвения процент, валиден за 6-месечни Стандартни депозити в съответната валута към датата на подновяване.

4.   Стандартен депозит

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност на депозита
BGN
EUR
USD
GBP
      1 месец
0.15%
0.10%
0.20%
 
      3 месеца
0.30%
0.25%
0.30%
0.10%
      6 месеца
0.50%
0.45%
0.50%
 
      12 месеца
0.80%
0.70%
0.70%
 
      24 месеца
1.10%
1.00%
1.00%
 
На падежа депозитът автоматично се подновява за същия срок и се прилага лихвения процент, валиден за съответния срок и валута към датата на подновяване. При предсрочно прекратяване на депозита, Банката прилага лихвения процент, валиден за разплащателните сметки във валутата на депозита. При предсрочно прекратяване на депозит в паунди, същият не се олихвява.

5. Спестовна сметка за целево спестяване на средства

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност

BGN

EUR

USD

      до достигане на   целта

0.50%

0.35%

0.35%

Целевото спестяване на средства представлява автоматично прехвърляне на средства от разплащателната по спестовната сметка на клиента до достигане на предварително зададената от клиента цел (сума). При откриване на спестовната сметка клиентът заявява: 1/ сумата, която желае да достигне (целта); 2/ сумата, която иска да се прехвърля от разплащателната по спестовната сметка (трябва да е кратна на 10 валутни единици и не по-малка от 50 валутни единици); 3/ до две дати на месец, в които ще се прехвърлят средствата (без дата 31-во число). По/от спестовната сметка не могат да се извършват разплащания, обмени и касови операции. Спестовната сметка се олихвява в края на всяко календарно тримесечие и при достигане на целта. Спестовната сметка се закрива по разплащателната сметка на клиента в следните случаи: 1/ автоматично при достигане/надхвърляне на целта; 2/ при невъзможност за изпълнение на три последователни вноски заради недостиг на средства по разплащателната сметка на клиента; 3/ предсрочно по желание на клиента.

6. Спестовен влог

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Сума на влога

BGN

EUR

USD

      До 20,000 BGN/EUR/USD

0.10%

0.10%

0.10%

      20,000.01 - 100,000   BGN/EUR/USD

0.25%

0.25%

0.20%

      Над 100,000.01   BGN/EUR/USD

0.30%

0.30%

0.30%

 

По Спестовния влог могат да се извършват всякакви действия и операции по всяко време, като се прилагат таксите и комисионите съгласно Тарифата на Банката. Спестовният влог се олихвява в края на всяко календарно тримесечие и при закриването му. Лихвата се капитализира по Спестовния влог. Лихвените проценти по Спестовния влог могат да се променят по всяко време от Банката, като промяната се обявява в Лихвения Бюлетин на Банката и влиза в сила от датата на публикуването й. Спестовният влог е безсрочен.

7.   Детски влог Усмивка

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност на влога

BGN

EUR

USD

      Навършване 18-годишна възраст на титуляря

0.60%

0.60%

0.40%

Откриването и разпореждането с Детския влог се подчиняват на разпоредбите на Семейния Кодекс и Закона за лицата и семейството. По Детския влог могат да се извършват всякакви действия и операции по всяко време, като се спазват разпоредбите на горецитираната нормативна уредба. Детски влог се открива на лица, ненавършили 18-годишна възраст, като при навършване на такава, Детският влог автоматично се олихвява и трансформира в безсрочен Спестовен влог при условията на действащия тогава Лихвен Бюлетин на Банката. Детският влог се олихвява: 1/ в края на всяка календарна година, като се прилагат горецитираните лихвени проценти или 2/ при закриването му, като в този случай се прилага лихвения процент по разплащателна сметка във валутата на влога за действителния брой дни в съответната календарна година. Лихвата се капитализира по Детския влог. При операции Детския влог се прилагат таксите и комисионите съгласно Тарифата на Банката. Лихвените проценти по Детския влог могат да се променят по всяко време от Банката, като промяната се обявява в Лихвения Бюлетин на Банката и влиза в сила от датата на публикуването й.

Б. Срочни депозити на юридически лица

1. Стандартен депозит

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност на депозита
BGN
EUR
USD
      1 месец
0.10%
0.10%
0.15%
      3 месеца
0.15%
0.15%
0.20%
      6 месеца
0.30%
0.30%
0.30%
      12 месеца
0.60%
0.60%
0.50%
На падежа депозитът автоматично се подновява за същия срок и се прилага лихвения процент, валиден за съответния срок и валута към датата на подновяване. При предсрочно прекратяване на депозита, Банката прилага лихвения процент, валиден за разплащателните сметки във валутата на депозита. Лихвените проценти по тази точка се прилагат за депозити за суми до 500,000 BGN/EUR/USD. За депозити над тези суми, лихвените проценти, както и другите параметри /срок, период на олихвяване и др/ могат да се договарят директно с Отдел Парични Пазари и Ликвидност на тел: +359-2-8157201 или +359-2-8157202.

В.   Разплащателни сметки

1.   Разплащателни сметки на физически и юридически лица

Разплащателните сметки в лева, евро и щатски долари се олихвяват в края на всяко тримесечие, като се прилага годишен лихвен процент в размер на 0.01%. Разплащателните сметки в британски паунди са безлихвени.

Първа разплащателна сметка на нов клиент (без клиентски номер в Банката), открита през Виртуалната банка BACB Plus - олихвяват се в края на всяко календарно тримесечие, като за период от една година от откриването им, се прилага промоционално олихвяване в размер на удвоения лихвен процент за разплащателна сметка според Лихвения бюлетин на Банката. След изтичане на едногодишния период сметката автоматично започва да се олихвява при лихвен процент за разплащателна сметка, обявен в Лихвения бюлетин на Банката. Ако клиентът при първоначална регистрация поиска откриване на сметки и в трите вида валути (BGN, EUR, USD), всички се третират като първи. Всички сметки, открити впоследствие, се третират като обикновени.

2.   Разплащателни сметки на юридически лица със стъпаловидно олихвяване

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Салдо в края на деня:

BGN

EUR

USD

      До 50,000 BGN/EUR/USD

0.01%

0.01%

0.01%

      50,000.01 - 200,000   BGN/EUR/USD

0.10%

0.10%

0.10%

      200,000.01 – 500,000 BGN/EUR/USD

0.15%

0.15%

0.15%

      Над 500,000.01   BGN/EUR/USD

0.20%

0.20%

0.20%

Сметките се олихвяват в края на всяко тримесечие.

Прилага се и за новооткрити разплащателни сметки на частни съдебни изпълнители, предприятия в ликвидация, предприятия в несъстоятелност и институции под особен надзор.

Г.    Набирателни и специални сметки

Безлихвени са, освен ако не са договорени други условия.

II. Минимално изискуемо салдо

1. Депозит - 500 BGN/EUR/USD/GBP; Онлайн депозит – 1,000 BGN/EUR/USD;

2. Спестовен влог, Детски влог – 250 BGN/EUR/USD;

3. Разплащателна сметка:

 Физически лица – 5 BGN/EUR/USD/GBP;

 Юридически лица - 10 BGN/EUR/USD/GBP;

III. Други

Лихвата по срочните депозити се изчислява на база 30 лихводни за месец и 360 дни за година, освен ако в писмен договор между Банката и Депозанта не е предвидено друго.
Българо-Американска Кредитна Банка АД («Банката») си запазва правото да променя лихвените проценти, посочени в Лихвения Бюлетин. Новите лихвени проценти се прилагат спрямо съществуващите депозити от датата на първия падеж, следващ промяната.
Депозитите на физически и юридически лица, открити в Банката са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките, съгласно който Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в Банката независимо от броя и размера им до 196,000 лева.
Лихвените проценти по срочни депозити по този Лихвен бюлетин са валидни за суми до 500,000 евро, лева, щатски долари или паунди. Банката си запазва правото да котира лихвени проценти, различни от тези, посочени в Лихвения Бюлетин за суми над 500,000 евро, лева, щатски долари или паунди.
Настоящият Лихвен Бюлетин на Банката е изготвен на български и на английски език, като при противоречие е меродавен българският език.
Настоящият Лихвен Бюлетин е одобрен от УС на Банката на 20.07.2017

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |