Събития Обсъждат публично поемане на дългосрочен от 6,56 млн.лв. от община Стара Загора

Обсъждат публично поемане на дългосрочен от 6,56 млн.лв. от община Стара Загора

Четвъртък, 17 август 2017 г., 15:55
Размер на буквите
община Стара ЗагораОбщина Стара Загора ще проведе публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг в размер до 6,56 млн. лева за финансиране на текущи ремонти и мостово финансиране на проекти по ОП Региони в растеж през 2017 година.
Поканата от кмета Живко Тодоров е към всички жители на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата старозагорска общественост да участват в публичното обсъждане, което ще се проведе на 24.08.2017 година от 17.30 часа, в общинската зала П. Р. Славейков.
То ще протече на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг при следните параметри: Предназначение на дълга - за финансиране и рефинансиране на разходи за текущи ремонти на тротоари, асфалтиране на улици и благоустрояване на междублокови пространства на територията на община Стара Загора. Максимален размер на дълга – 6 000 000 (шест милиона ) лева; валута на дълга – български лева; вид на дълга – дългосрочен дълг за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства, поет с договор за общински заем.
Срок за погасяване – до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за банков кредит, но не по-късно от 31.05.2023 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства. Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 3-месечен СОФИБОР плюс максимална надбавка до 2,5% годишно. Годишна комисиона за управление на кредит - платима при подписване на договора за кредит върху размера на разрешения кредит и в началото на всяка следваща година от срока на кредита върху остатъчния размер на главницата към съответната дата – максимум 0,5% годишно.
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – без други такси и комисиони, в т.ч. без комисиона за ангажимент върху размера на неусвоената част от кредита и без такси и комисиони за предсрочно погасяване на кредита или част от него;       
Начин на обезпечение на кредита - учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ в размер на 125% от размера на кредита върху настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на Общината по чл. 45 от Закона за публичните финанси.
Предназначение на дълга - Мостово финансиране на проекти по ОП Региони в растеж: Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ПГВМ Иван П. Павлов, град Стара Загора; Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Търговска гимназия Княз Симеон Търновски.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |