Събития 26.1% от населението в Старозагорско живее под прага на бедност

26.1% от населението в Старозагорско живее под прага на бедност

Вторник, 25 юли 2017 г., 07:26
Размер на буквите
oblast StaraZagoraИндикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC), съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизток.
През 2016 г. линията на бедност общо за област Стара Загора е 332.25 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 26.1% от населението на областта.
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 0.2%, а относителният дял на бедното население нараства с 8.7%.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 26.1 до 31.2%, или с 5.1 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 46.3%, или с 20.2 процентни пункта.
Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.
Комбинирането на трите показателя показва, че през 2016 г. в област Стара Загора 44.3% от населението, или 143.3 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване.
Стойността на показателя се увеличава с 2.4 процентни пункта спрямо 2015 г., повече при мъжете - 4.3 процентни пункта, в сравнение с жените - с 0.8 процентни пункта.
1.      Население в риск от бедност и социално изключване по пол в област Стара Загора
  2012

2013

2014

2015

2016

Общо - хил.

202.1

187.5

147.1

138.2

143.3

   Относителен дял от населението - %

60.6

56.7

44.8

41.9

44.3

Мъже

95.3

80.7

63.0

55.0

61.3

   Относителен дял от населението - %

56.8

51.2

39.7

34.7

39.0

Жени

106.8

106.9

84.2

83.2

82.0

   Относителен дял от населението - %

64.4

61.7

49.7

48.5

49.3

 
В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материалните лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги, като например: ползване на едноседмична почевка извън дома, посрещане със собствени средства на неочаквани финансови разходи, консумация на месо, пиле или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден, ограничения при отоплението на жилището поради недостиг на средства, затруднения при плащането навреме на разходи за жилището.
През 2016 г. в област Стара Загора 37.5% от населението живее в тежки материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя), което се увеличава спрямо предходната година с 1.2 процентни пункта.
Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 - 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 - 59-годишните с изключение на студентите от възрастовата група 18 - 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период.
Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление по области. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво - 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

 

linia bednost sz

Фиг. 1. Линия на бедност по области през 2016 година
През 2016 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Пазарджик - съответно 194 и 204 лв., а най-високата - в област София (столица) (473 лв.), следвана от областите Стара Загора (332 лв.) и Габрово (328 лв.).
Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен - 31.4%, Пазарджик -28.2%, и Варна - 26.6%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Ямбол - 14.4%, Силистра - 14.9%, и Благоевград - 15.7%.

 

1linia bednost po pol

Фиг. 2. Изменение на линията на бедност и относителен дял на бедните по области и пол
Линията на бедност за 2016 г. намалява спрямо 2015 г. в 21 области, като най-голямо е намалението в областите Благоевград (с 19.2%), Враца (с 16.9%), Видин (с 16.3%), Пловдив (с 14.2%), Варна (с 13.1%), Русе (с 12.7%) и Ловеч (с 10.5%). Основната причина за по-ниския размер на линията на бедност се дължи на намаляването на средния размер на дохода от труд за всички области, по-съществено в областите Видин и Враца - съответно с 29.2 и 28.2%.
Линията на бедност за 2016 г. се увеличава спрямо 2015 г. в областите Кърджали (със 17.0%), Смолян (с 13.4%), Кюстендил (с 8.6%) и Монтана с 3.6%. Водещите причини за увеличението са:
  • Увеличаване на относителния дял на заетите лица в наблюдаваната съвкупност (с 4.7% за област Силистра и с 3.6% за област Смолян).
  • Увеличаване на средния размер на дохода от пенсии в областите Смолян (с 49.9%), Монтана (с 41.1%) и Кърджали (с 33.9%).
  • Намаляване на броя на безработните и други икономически неактивни лица
Област Ямбол е с най-нисък относителен дял на бедност за мъжете - 9.1%, а с най-високо равнище е област Сливен - 29.9%. В област Силистра жените са с най-ниско равнище на бедност - 13.5%, при 32.8% за област Сливен. В областите Ямбол, Русе, Смолян, Стара Загора и София (столица) относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с повече от 5 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете. В десет области - Ловеч, Велико Търново, Монтана, Габрово, Благоевград, Добрич, Силистра, Перник, Видин и Враца, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените. 
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |