Събития До 26 септември тази година ще се приемат проекти по схема Разработване на продуктови и производствени иновации по ОПИК

До 26 септември тази година ще се приемат проекти по схема Разработване на продуктови и производствени иновации по ОПИК

Петък, 30 юни 2017 г., 13:13
Размер на буквите
11header imageГлавна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност - Управляващ орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 отвори за кандидатстване  програма BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации
Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.
По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.
Приложимите режими помощ по настоящата процедура за подбор на проекти са, както следва:
Елемент А – „помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).
Елемент Б – помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта de minimis.
Схемата ще финансира проекти за разработване на иновации в следните приоритетни области:
  • мехатроника и чисти технологии; 
  • ИКТ и информатика; 
  • индустрия за здравословен живот и биотехнологии; 
  • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.
Проекти могат да подават микро, малки, средни и големи предприятия с поне 3 приключени финансови години (2016,2015 и 2014). Предприятията могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство с научна организация.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 100 000 лева, а максималният размер достига 1 млн. лева за големи предприятия. Процентът на безвъзмездната финансова помощ варира от 25% до 80%.
При оценката на проектите ще се взима предвид степента на новост на разработваната по проекта иновация, пазарната ѝ приложимост; финансовата стабилност на предприятието-канидидат и опитът му в разработката и пазарната реализация на иновации.
Продуктова (стока или услуга) иновация е стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики.
Производствена (процесна) иновация е нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера.
Изпълнението на проекта следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС:
  • ИКТ и информатика:
                       − производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
                       − ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;
                       − 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
                       − Big Data, Grid and Cloud Technologies;
                       − безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
                       − езикови технологии;
                      −  уеб, хибридни и native приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
                      −  използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
  • мехатроника и чисти технологии:
                       − производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
                       − машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
                       − инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
                       − системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;                 
                      −  вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
                      − създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
                      − роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
                     − проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
                     − био-мехатроника;
                     − интелигентни системи и уреди, интелигентни домове – интелигентни градове;
                     − чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
  • индустрия за здравословен живот и биотехнологии
                     −  методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
                     − производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
                     − производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
                     − персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
                     − медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
                     − нано-технологии в услуга на медицината;
                     − био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
                     − „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
                     −  производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
                     −  зелена икономика.
  •  нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
                    −  културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
                    −  компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
                    −  алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
                    − производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания.
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула Е-кандидатстване на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 17:30 часа на 26.09.2017 г.
Повече информация : тук
 
За въпроси свързани с подготовка на проектно предложение или подготовка на отделни негови части можите да се свържите с нас на тел. 042 626033, 626297 или на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 
 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |