Събития Делото за Бедечка продължава

Делото за Бедечка продължава

Четвъртък, 29 юни 2017 г., 15:36
Размер на буквите
бедечка2906Тричленен състав на Административен съд – Стара Загора разгледа днес административно дело № 225/2017 г., образувано по протест на прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора против Решение №862/27.04.2017 г. на Общински съвет Стара Загора, с което се дава съгласие за провеждане на местен референдум със следния въпрос: 1. „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка”, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета и активи на Община Стара Загора”. 
По искане на прокурор от Окръжна прокуратура, съдът конституира Окръжна прокуратура – Стара Загора като страна в процеса.
По делото са постъпили молби от девет физически лица, един едноличен търговец и едно еднолично дружество с ограничена отговорност за конституирането им като заинтересовани страни в процеса.
Съдът счете, че не следва да уважава подадените от физическите лица и търговци молби, за конституирането им като оспорващи в настоящото производство. В мотивите си, съдът е изложил, че искането се основава на разпоредбата на чл.182, ал.3 от АПК, която изисква наличие на правен интерес за присъединяване към оспорването. В случая такъв не е налице, тъй като производството се развива по реда на специалния Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,  в който изрично е предвидено кои лица имат право да оспорват решения на ОбС за провеждане на референдум. Това са вносителите за предложението за референдум, съответният областен управител и прокурорът. Молителите нямат нито едно от тези качества. Отделно за тях не е налице пряк и непосредствен правен интерес от оспорването, тъй като  решението на ОбС за провеждане на местния референдум само по себе си не би могло да наруши или застраши техните права на собственост. Такова засягане евентуално би се получило от последващи административни актове, постановени с оглед резултатите от референдума.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд  в седемдневен срок.
Разглеждане на делото ще бъде насрочено след влизане в сила на настоящото определение.
На 18 юни т.г. на местния референдум гласуваха 15.46% от имащите право на вот старозагорци. На база резултатите от допитването, председателят на Общинския съвет в Стара Загора обяви, че предложението, предмет на референдума не се приема.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |