Събития Проблеми при преминаване на ГКПП между България и Румъния при Дунав мост – Русе-Гюргево и Дунав мост 2 Видин - Калафат

Проблеми при преминаване на ГКПП между България и Румъния при Дунав мост – Русе-Гюргево и Дунав мост 2 Видин - Калафат

Понеделник, 15 май 2017 г., 13:58
Размер на буквите
dunaw most 22Българо-румънска търговско промишлена палата обединява и представлява български и румънски компании, които развиват бизнес в двете съседни държави. В това си качество получаваме изключително много сигнали от страна на бизнеса за увеличилите се през последните месеци проблеми със забавеното преминаване през горецитираните ГКПП и особено при Дунав мост Русе – Гюргево. В тази връзка моля да вземете предвид настоящата преписка, в която сме обобщили основните проблеми, които посочват транспортните компании, някои от органите на държавните институции, опериращи в района и местните власти, като същевременно сме включили и конкретни предложения, които считаме, че ще подобрят условията за преминаване през граничните пунктове.

Проблеми:

 

Основен проблем е пропускателната способност на ГКПП между България и Румъния, особено при Дунав мост Русе – Гюргево, най-често за изходящия и входящия от и за Р. България трафик на товарни, а не рядко и на пътнически МПС. Изключително бавна е обработката на документите, касаещи МПС и товара от страна на митническите и контролни органи. Това предизвиква почти ежедневни задръствания и опашки от двете страни на моста.
Предвид създадената от 01.12.2015 г. организация от Агенция Митници , заплащането на таксата за преминаване на товарни автомобили през мостовото съоръжение на ГКПП Русе Дунав мост да се извършва посредством банкови карти (без възможност за заплащане в брой) в някои случаи поради технически причини за потребителите на услугата е невъзможно да осъществят транзакция от банковата карта, което води до увеличаване на времето за изчакване на товарните автомобили на мостовото съоръжение.
В допълнение, от 31.01.2017 г., е в сила изменение и допълнение на Закона за пътищата, съгласно което пътно превозно средство, пристигнало на ГКПП в направление влизане на територията на Р България, без да притежава валиден документ за платена винетна или ТОЛ такса, може да продължи пътуването си само след заплащане на таксата в специализираното звено на Агенция Митници на съответния ГКПП. Това допълнително забавя трафика на товарни автомобили и води до финансови загуби за тези, които извършват кръгови курсове между България и Румъния. Превозни средства на много фирми от Русе, например, не пътуват на територията на републиканската пътна мрежа в България, а само в Румъния, но им се налага да плащат винетна такса на границата. Същото важи и за всички чуждестранни автомобили, които идват на посещение само до граничния град (примерно гр. Русе).
По информация, подадена ни от ГД Гранична полиция, освен извършваната съвместна гранична проверка от органите на гранична полиция на българската и румънската страна, по отношение на времетраенето за преминаване на товарните МПС през мостовите съоръжения значително влияние оказва и допълнителния контрол, извършван от румънските служби - Национална компания за администриране на пътната инфраструктура (НКАПИ) и Службата, осъществяваща фискален контрол (ANAF). Контролът се осъществява преди и след съвместната гранично - полицейска проверка, осъществявана от българските и румънските полицейски служители. Контролът, осъществяван от служителите на ANAF, включва сканиране и подпечатване на оригинални документи за товара (CMR) и автомобилите. Този вид контрол, осъществяван от румънските служители на ANAF удължава времето за преминаване на товарните автомобили през граничния преход, особено в случаите, когато за пренасяната стока се представят няколко броя ЧМР, което не дава възможност за извършване на регулярни гранични проверки от граничните органи на двете държави, поради изчакването на автомобилите пред контролните кабини за извършване на гранични проверки.
Контролното претегляне на товарните МПС както на територията на България, така и на територията на Румъния и то в непосредствена близост до района на самия ГКПП сериозно забавя трафика, като много често измерващите устройства не са тарирани и отчитат с големи отклонения над реалните стойности, което е и сериозна предпоставка за събиране на пари на ръка. Постъпиха при нас и сигнали, че товарните МПС, превозващи насипни товари, се теглят за натоварване на ос, което е изключително неправилно и е отново предпоставка за нерегламентирано събиране на пари. Съгласно действащите международни регламенти при насипните товари максимално допустимото бруто тегло е 40 т.
От управлението на Дунав мост Видин – Калафат АД информират, че автомобилният кантар там не се ползва само по предназначение. Той е изграден по допълнително споразумение, съгласно което би трябвало да се ползва от българските митнически власти. Всички други съпътстващи дейности ( продажба на винетни такси, проверка на документи и др. ), които румънската страна извършва преди изходящия контрол от България, са недопустими и не са предвидени технически и технологично в проекта и Споразумението между Република България и Румъния. За да се извършат тези дейности е необходимо да се препроектират и доизградят подходите към ГКПП.
Недостатъчно ефективна е създадената организация на движение в подходите на двата гранични пункта при Русе и при Гюргево, което поражда задръствания и опашки от тирове на самия Дунав мост при подхода към ГКПП България. Това не само, че блокира движението по моста и е предпоставка за катастрофи, а и значително натоварва и без това силно амортизираното съоръжение.
По информация, подадена от Община Русе, въпреки създадената организация на движение по бул. "България" , кръговото кръстовище на Дунав мост и по път II-21 Русе - Силистра за подреждането и насочването на товарните автомобили към страничния портал на граничния пункт се получават километрични опашки, които възпрепятстват останалия трафик. Образуват се задръствания, при които автобусите от градския транспорт излизат извън утвърдения си график и нарушават обслужването на граждани, работещи в източната промишлена зона. По същият начин се нарушава и обслужването по междуселищните линии от посока гр. Мартен и с. Сандрово. По бул. "България" и път II-21 Русе - Силистра при състояние на километрични опашки се замърсяват прилежащите територии и не може да се извършват нормално почистване, а също и снегопочистване при зимни условия. Освен тези организационни пречки се създават и условия за допускане на тежки ПТП, особено в района на двете кръгови кръстовища, поради често нарушаване на пътната сигнализация и въведения ред за изчакване пропускането през граничния пункт.
Гореописаните проблеми и цялостното забавяне на преминаването на ГКПП от страна най-вече на товарните автомобили води до значителни финансови загуби за бизнеса – фирмите търпят неустойки за неспазени срокове; плащат се повече винетни такси, без това да е нужно, тъй като дневните винетки изтичат, докато се чака; трудно се спазва от водачите регламента за работно време и почивки, поради неяснота колко дълъг ще е принудителен престой на границата. Изнервени и тормозени по границите, шофьорите напускат и преминават на работа към европейски фирми или се отказват от професията. В резултат товарните компании губят клиенти и бранша като цяло става все по-неконкурентоспособен.  
Ясно разбираме, че голяма част от проблемите са породени от завишените мерки за сигурност и нуждата от засилен контрол по границите във връзка с напрегнатата международна обстановка и недопускането на финансови злоупотреби, но те не могат и не следва да бъдат компенсирани от бизнеса чрез загубите, които търпят транспортните и експортно-ориентираните компании. Трафикът през граничните пунктове между България и Румъния с много по-голяма вероятност ще се увеличава, а не обратното – според данните, с които разполагаме през ГКПП при Русе-Гюргево трафикът е нарастнал двойно спрямо близките изминали години, вместо както се очакваше новоизградения мост при Видин да отнеме част от него. Това налага да се анализа сериозно възможността за вземане на конкретни мерки за решаване на проблемите и облекчаване на преминаването, като за целта предлагаме да се създаде временна междуведомствена комисия с участието и на представители на бизнес-организациите, чрез която да бъдат анализирани проблемите и координирани мерките и изпълнението на взетите решения от отделните структури и организации, задължително и в съгласуваност със съответните компетентни органи от румънска страна. 

Конкретни предложения:

1. Да се осигури непрекъсната 24 ч. работа на граничните органи, да се избегне до минимум престоя, породен от смените на контролните екипи. В пиковите часове да работят всички възможни гишета; да се анализира възможността документите да се обработват по-ефективно, напр. чрез едновременна обработка на две превозни средства от различни служители, вместо един и същи документи да се сканират и от българския и от румънския граничен полицай. След като и двете държави са членки на ЕС, защо не е възможно да има една единна система за проверка на личните документи на една и съща граница??  

2. Да се създаде организация на движението така, че да не се допуска натрупването на товарни автомобили за изчакване на самия мост;

3. Да се предприемат мерки за разширяване инфраструктурно на ГКПП при Русе – имаме информация, че тази възможност е била анализирана и може да бъде финансирано откриването на нов контролно-пропускателен пункт от българската страна на моста
4. Да се анализира възможността за възстановяване на фериботната линия при Русе-Гюргево. Имаме информация за съществуващ интерес и готовност от страна на инвеститор, но е необходимо да се осигури и координира откриването на контролно-пропускателен пункт.
5. Да се анализира възможността за преплащане на таксата за преминаване по моста – чрез предварително закупувани стикери, помесечно заплащане; плащане он-лайн. Такъв опит вече има от румънска страна.
6. Да се анализира възможността за изтегляне плащането на винетки извън територията на ГКПП в България. Винетните такси да се събират на специално обособени пунктове или оторизирани бензиностанции, каквато е практиката в целия Европейски съюз. Последващият контрол от компетентните органи преди напускане територията на Р. България също е утвърдена и добре работеща практика в ЕС и би следвало да се обърне внимание там, вместо да се създава допълнително напрежение по граничните пунктове и да се събират неправомерно такси за превозни средства, които на практика няма да използват републиканската пътна мрежа. Припомняме, че глобите за липса на винетен стикер са многократно по-големи от стойността на самия стикер.
7. Контролното претегляне на товарни МПС при Русе-Гюргево да се извършва само на един пункт. Това е граница между две съседни държави – членки на ЕС, никъде в Европейски съюз този процес не се извършва по този начин. Контролните площадки са извън територията на ГКПП и се тегли избирателно, на случаен принцип.
В обобщение, настояваме да се създаде необходимата организация за предприемане на спешни мерки по преодоляване на горецитираните проблеми. Не може държава като България, с ключова географска позиция в Европа и претенции да става все по-привлекателна туристическа дестинация, да продължава да пренебрегва затрудненото преминаване през граничните й пунктове. не е нужно да споменаваме, че облекчаването на трафика през ГКПП ще направи по-привлекателни граничните населени места и ще привлече повече посетители за ежедневен или уикенд туризъм.

Моля споделете вашето мнение по проблема на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |