Събития 7% е нивото на безработица в Старозагорска област

7% е нивото на безработица в Старозагорска област

Сряда, 29 юни 2016 г., 14:03
Размер на буквите
1Бюро по трудаБезработицата в страната през месец май продължи да намалява. Равнището достигна стойности от 8,7 на сто, с 0,6 процентни пункта по-ниски от предходния април и с 1,4 процентни пункта под нивото на безработица през месец май 2015 година, съобщи Жулиета Върлякова, началник отдел Посреднически услуги в Бюрото по труда в Стара Загора. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, в отчетния месец в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 10 371 безработни и равнището на безработица е 7,0 на сто, с 1,7 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,5 процентни пункта, а регистрираните безработни със 747 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 4,0 на сто, а с най-високо - община Николаево - 63,6%. Регистрираните безработни в Дирекция Бюро по труда Стара Загора през месец май също намаляват. Общият им брой достигна 3193. Равнището на безработица е 4,0 на сто и намалява спрямо предходния април с 0,4 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 262 души.
В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 1939 (60,7 на сто). Увеличението спрямо предходния април е с 0,8 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените специалисти – 42,5 на сто през май, 41,8 на сто предходния април. Намаляват безработните в младежка възраст (283 през месец май, 360 предходния април). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 200, тоест 70,7 на сто от всички регистрирани в отчетния месец младежи. Сравнението с предходния април, показва намаление с 23,1 на сто. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1633, със 7,4 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през април. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1277 в отчетния месец, 1332  през месец април.
С 10,4 на сто намаляват новорегистрираните безработни (405 през месец май, 452 предходния април), като 273 (67,4 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 180, индустрия – 117 и търговия – 66.
През май са обявени 478 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 422, с 8,8 на сто повече от заявените предходния април. Частният сектор е заявил 311 места - 65,1 на сто от местата. Делът му нараства от 56,0 на сто през април до 65,1 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец май 375 - 78,4 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация. По програми за заетост и обучение през месец май са обявени 55 работни места, 2 по национални програми за заетост, 5 по браншови програми и 48 по оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Безработните постъпили на работа са 351, жените – 191, младежите - 92, безработните с висше образование - 6, продължително безработните – 31, безработните с намалена работоспособност - 6.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |