Събития Общо събрание на членовете на Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Общо събрание на членовете на Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Вторник, 26 април 2016 г., 10:36
Размер на буквите
cciУправителният съвет на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението на 2 юни (четвъртък) 2016 г. от 17 ч., в залата на комплекс Зеленият хълм, Стара Загора, ул. Никола Икономов 6, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Търговско-промишлена палата - Стара Загора за 2015 г.

2. Приемане на Насоки за дейността на Сдружението за 2016 г.

3. Приемане на Бюджет на Сдружението за 2016 г.

4. Избор на нови състави на членовете на Управителния и Контролния съвети.

5. Разни

В т. Разни ще бъдат представени новите проекти и дейности на Палатата, които са с пряка практическа полза за фирмите.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 часа, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Материалите за събранието са на разположение в офиса на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

Като член на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Ви каним да вземете участие в Общото събрание. В съответствие с Устава и ЗЮЛНЦ, всеки член на Общото събрание има право на един глас, упражняван лично от лицето, вписано в търговския регистър или от негов упълномощен представител.

Приложено изпращаме текст на пълномощно за целите на Общото събрание в случай, че упълномощавате друго лице да Ви представлява. Едно лице може да представлява на събранието не повече от трима члена.

Регистрирането на делегатите ще започне от 16.30 часа и ще се извършва срещу документ за самоличност за лично представляващите дружествата и пълномощно (за упълномощените). 

Моля, до 29.05.2016 г. да потвърдите участието си в Общото събрание с обратен е-мейл или като се обадите на тел. 042 626297, 626033.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |