Събития Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците

Понеделник, 18 април 2016 г., 13:41
Размер на буквите
dv logo bgПроектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците е изготвен с цел привеждане на националното законодателство в съответствие с митническото законодателство на Съюза и прецизиране на разпоредбите с цел улесняване на практическото им прилагане. Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за митниците са продиктувани от и са в пълно съответствие с гореизброените регламенти. Митническото законодателство на Съюза е пряко приложимо в Република България, предвид което е направено предложение за отмяна на разпоредби, които уреждат материя и обществени отношения, вече уредени първично на ниво европейско митническо законодателство.

 

Пълният текст на законопроекта можете да намерите тук

Предложено е изменение на разпоредбите, касаещи митническото представителство. Предвидено е нотариалната заверка на подписите да бъде задължително изискуема единствено в случаите, когато физическо лице представлява друго физическо лице пред митническите органи. Цели се улесняване на дейността на икономическите оператори и намаляване на административната тежест. Съгласно чл. 18, параграф 3 на Регламент (ЕС) № 952/2013 държавите членки могат да определят условия, при които митническият представител може да предоставя услуги в съответната държава членка. Във връзка с това в законопроекта е предвидено, че дейност по занятие срещу възнаграждение като митнически представител на територията на страната може да извършва лице, регистрирано по Търговския закон.
Изрично е определена компетентността на митническите органи при издаването на решения. В европейското митническо законодателство е посочено, че същите се издават от компетентните митнически органи, като в правомощието на държавите членки е да уредят кой е компетентният орган за издаване на решението на национално ниво. Предложената промяна е както в интерес на икономическите оператори, така и на митническите органи. По този начин за икономическите оператори ще е изначално известно къде да подадат заявление за издаване на исканото от тях решение и кой е компетентният орган, който следва да го издаде. Това ще доведе до процесуална икономия и повишаване на ефективността.
Въведена е нова възможност за връчване на решенията – електронно. Необходимостта от промяна е продиктувана от обстоятелството, че в европейското митническо законодателство се предвижда обменът на информация между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхраняването на такава информация да се извършва, като се използват средства за електронна обработка на данни и информационните и комуникационните системи да предлагат същите възможности на икономическите оператори във всички държави членки.
Съгласно действащите към момента разпоредби на Закона за митниците и Правилника за прилагане на Закона за митниците предвидените форми на обезпечение са банкова гаранция и паричен депозит. В законопроекта е направено предложение за по-широк кръг форми за обезпечаване на размера на митническото задължение. Предвидените форми са в съответствие с изискванията на Регламент (EС) № 952/2013 и на Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 относно формите на обезпечение. Разпоредбите ще улеснят дейността на икономическите оператори, като едновременно дават на митническата администрация сигурност, че митническото задължение ще бъде погасено. Посочен е компетентният орган, който следва да приема специфични форми на обезпечения. Измененията в закона предвиждат отказът да се приеме предоставено обезпечение да бъде обективиран в мотивирано решение на съответния компетентен орган. Определен е и редът на обжалване на това решение. Предвидени са образци за обезпечение под формата на поръчителство, което няма да бъде използвано в друга държава членка.
Съгласно чл. 42 от Регламент (EС) № 952/2013 всяка държава членка предвижда санкции за неспазване на митническото законодателство на Съюза, които трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Във връзка с това са прецизирани административнонаказателните разпоредби. Предвидените изменения целят ускоряване на административнонаказа­телното производство, ефективност и своевременно събиране на публичните държавни вземания.
Предвидено е създаването на част десета Разпоредби, свързани със специфичен контрол и част единадесета Международни пощенски пратки, които съдържат разпоредби, регулиращи материя и обществени отношения, които към момента са уредени в Правилника за прилагане на Закона за митниците, който ще бъде отменен.
Със законопроекта се предлагат и съответните изменения в Закона за акцизите и данъчните складове с цел приемане на мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз. В разпоредбите на Закона за акцизите и данъчните складове, които имат връзка с прилагането на митническото законодателство, са предложени съответните промени за привеждането им в съответствие с разпоредбите на Регламент (EС) № 952/2013.
Във връзка с преходните мерки за периодите, необходими на държавите членки да разработят или да адаптират митническите електронни системи с цел осигуряване най-късно до 31 декември 2020 г. на необходимото изискуемо ниво за обмен на информация между митническите администрации и икономическите оператори, както и между митническите администрации на държавите членки и Европейската комисия, в законопроекта са предвидени преходни разпоредби, които предвиждат за обработване на заявленията за издаване на разрешение за управление на съоръжение за временно складиране, както и за подаване и обработка на декларацията за временно складиране да се използват формуляри на хартиен носител и на съществуващите национални системи. Преходните правила ще се прилагат от 1 май 2016 г. до подобряването или въвеждането на съответната електронна система (до датата на въвеждане в експлоатация на националната система за Уведомление за пристигане, уведомление за представяне и временно складиране и до датата на въвеждане в експлоатация на системата за Митнически решения). Предвидена е преходна разпоредба, с която се регламентира, че директорът на Агенция Митници е компетентен за издаването на решения за използване на Режим Съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен, въздушен или морски транспорт, и използване на Режим Съюзен транзит въз основа на електронен манифест за стоки, превозвани с въздушен или с морски транспорт, които процедури ще могат да се използват само до датите на подобрение на новата компютризирана система за транзита, посочена в приложението на Решение за изпълнение на Комисията от 29 април 2014 година за създаване на работна програма за Митническия кодекс на Съюза (2014/255/ЕС).

 

 

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |