Събития Публична покана за стартиране на обществена поръчка

Публична покана за стартиране на обществена поръчка

Сряда, 20 май 2015 г., 07:42
Размер на буквите
1211Министерството на енергетиката обявява публична покана за стартиране на обществена поръчка по реда на Глава осма "а" на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: Разработване на „Технико-икономически модели” за разнообразните форми за оползотворяване потенциала на геотермалната енергия, както следва:
1. наименование и адрес на възложителя: Министерство на енергетиката, ул. "Триадица" № 8;
2. прогнозна стойност и източник на финансиране:
прогнозна стойност: до 48 800 лв. без ДДС; източник на финансиране: Проект „Подпомагане използването на нискотемпературни геотермални извори, чрез разработване на операционни и експлоатационни насоки и решения в областта на зелената енергия” (''ENERGEIA”), финансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013”, Приоритетна ос 1: „Качество на живот“, Област на интервенция 1.1: „Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси“
3. кратко описание на предмета на поръчката: Предмет на обществената поръчка е разработване на „Технико-икономически модели” за разнообразните форми за оползотворяване потенциала на геотермалната енергия.
4. критерий за оценка на офертата: най ниска цена
5. срок и място за получаване на офертите: деловодството на Министерството на енергетиката на ул. "Триадица" № 8, до крайния срок - 17.00 ч. на 28.05.2015 г.;
6. дата, час и място на отваряне на офертите: офертите ще бъдат разгледани от комисия за получаване, разглеждане и оценка на офертите, като ще бъдат отворени  на 29.05.2015 г. в 11:00 ч. в сградата на Министерството на енергетиката – гр. София, ул. „Триадица“ № 8.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |