Събития Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Сряда, 13 май 2015 г., 15:15
Размер на буквите

nsi logoПрез първото тримесечие на 2015 г. БВП нараства с 2.0% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. според сезонно изгладените данни. В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като:

...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки....

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за първото тримесечие на 2015 г. са подготвени в срок от 43 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува официални тримесечни резултати за БВП за първото тримесечие на 2015 г. на 5 юни 2015 година.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2015 г. БВП в номинално изражение достига 17 141 млн. лева (табл. 1 от приложението). Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2015 г. е 14 480 млн. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (85.8%), което в стойностно изражение възлиза на 14 711 млн. лева. През първото тримесечие на 2015 г. бруто капиталообразуването е 3 430 млн. лв. и заема 20.0% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Фиг. 1. БВП по тримесечия за периода 2001 - 2015 г. по средногодишни цени на 2010 година

temp

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2015 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.9% (табл. 2 от приложението). За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.6%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2015 г. принос за регистрирания икономически растеж имат износът на стоки и услуги - с 1.2%, и бруто образуването в основен капитал - с 0.4%.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2015 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2.0% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 1.8%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 0.6%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст през първото тримесечие на 2015 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 2.6%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 9.1 и 4.9%.

Сезонното изглаждане на статистическите показатели в НСИ се провежда по хармонизирана европейска методология, описана в Ръководството на Европейската статистическа система за сезонно изглаждане. Процедурата се осъществява чрез прилагане на алгоритъма TRAMO/SEATS. На сезонно изглаждане се подлагат тримесечните данни за компонентите на БВП по производствения метод и по компоненти на разходите за крайно използване. Прилага се директен метод за сезонно изглаждане, при който агрегираните показатели и техните компоненти се подлагат на самостоятелно изглаждане. В резултат на това е налице неадитивност на сезонно изгладените данни - агрегираните показатели не са равни на сумата от техните компоненти.

Приложение

Таблица 1

Брутен вътрешен продукт за първото тримесечие на 2015 година1
(Експресни оценки)

 

  Първо тримесечие на 2015 година

стойностен обем в текущи цени

относителен дял

в БВП

млн. лв.

%

       
1

Брутна добавена стойност:

14480

84.5

2

Корективи

2661

15.5

3

Брутен вътрешен продукт

17141

100

      По елементи на крайното използване:

   
4

Крайно потребление

14711

85.8

5

Бруто капиталообразуване

3430

20.0

6

Външнотърговско салдо

-1000

-5.8

7

    Износ на стоки и услуги

12162

71.0

8

    Внос на стоки и услуги

13162

76.8

9

Статистическа разлика

0

0.0

       

 

Таблица 2

Темп на прираст на БВП - общо и по компоненти
(Експресни оценки)
     (Проценти)     

 

 

Темп на прираст спрямо предходното тримесечие

Темп на прираст спрямо съответното тримесечие на   предходната година

 
 
 
II 2014

III 2014

IV 2014

I 2015

II 2014

III 2014

IV 2014

I 2015

 
                     
1

Брутна   добавена стойност

0.4

0.4

0.3

0.6

2.3

1.9

1.2

1.8

 
2

Корективи

1.8

0.5

0.8

2.7

1.6

2.5

3.7

6.0

 
3

Брутен вътрешен продукт

0.3

0.4

0.4

0.9

1.8

1.5

1.3

2.0

 
4

Крайно   потребление

-0.3

0.3

1.1

-0.6

1.2

0.8

1.4

0.6

 
5

Бруто капиталообразуване

.

.

.

.

.

.

.

.

 
  в т.ч. бруто образуване на основен капитал

0.9

0.7

0.6

0.4

5.1

4.4

3.3

2.6

 
6

Външнотърговско   салдо

.

.

.

.

.

.

.

.

 
7

Износ на   стоки и услуги

2.2

-2.6

8.3

1.2

3.0

-2.8

5.4

9.1

 
8

Внос на стоки   и услуги

-0.5

0.7

4.6

0.1

3.7

2.6

7.5

4.9

 
9

Статистическа   разлика

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |