Събития Стартират основните дейности по Интегриран воден проект на Стара Загора

Стартират основните дейности по Интегриран воден проект на Стара Загора

Петък, 08 май 2015 г., 15:48
Размер на буквите
untitled111Интегриран воден проект за Стара Загора е одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 еквивалент жители, по приоритетна ос 1 – Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. жит. и в населени места с под 2000 екв. жит., попадащи в градски агломерационни ареали на Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г. Бенефициент е Община Стара Загора.

Цел на проекта: Изграждане, рехабилитация и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Стара Загора и прилежащото с. Богомилово, с цел намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационната система, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО и на Националното законодателство.

Проектът е насочен към: Изграждане на нова канализационна мрежа в съответствие с капацитета на Пречиствателната станция за отпадъчни води и разрешително за заустване в гр. Стара Загора и канализационна мрежа в с. Богомилово; Разширение на главни колектори и отливен канал в централна градска част и кв. АПК за преустановяване на преливане и достигане на разредена вода до ПСОВ, което води до компрометиране на нейната работа; Реконструкция и модернизация на водоснабдителна мрежа в кв. АПК.

Очаквани резултати:

В резултат на изпълнението на настоящия инвестиционен проект се очаква да се реализират следните обекти от канализационна и водоснабдителна мрежа на гр. Стара Загора и с. Богомилово:

  • Главен колектор II', Главен колектор I (ОК525÷519÷4616÷4615÷830) и отливен канал на Дъждопреливник I-2 и Профил II-16;
  • Главен колектор VII (РШ47 ÷ Дъждопреливник VII-3÷РШ51);
  • Отливен канал на Дъждопреливник VII-3;
  • Канализация на кв. Кольо Ганчев-запад";
  • Канализация на кв. АПК;
  • Водоснабдяване в кв. АПК;
  • Канализация с. Богомилово.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |