Събития Стара Загора вече рециклира и оползотворява отпадъците от бита

Стара Загора вече рециклира и оползотворява отпадъците от бита

Четвъртък, 23 април 2015 г., 12:41
Размер на буквите
IMG 1714Стара Загора ще сепарира около 52 000 тона битови отпадъци годишно, което ще позволи отпадъчните материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата, и подобни отпадъци от други източници, да бъдат подготвяни за повторна употреба и рециклиране. Това ще става чрез модерна сепарираща инсталация, изградена от ДЗЗД Консорциум Екологичен център – Стара Загора, Пловдив, която вече работи. Там ще се третират смесени битови отпадъци, генерирани на територията на общината. Засега, останалите след сепариране отпадъци, ще бъдат транспортирани до съществуващото Общинско депо за неопасни отпадъци в местността Мандра баир. След завършването на Регионалния център за управление на отпадъците - Стара Загора , те ще бъдат извозвани там.
На 07.05.2015 г. от 11.00 ч., кметът Живко Тодоров ще демонстрира пред журналисти работата на сепариращата инсталация, която се намира в кв. Индустриален.
Фирмата е избрана чрез процедура, проведена по реда на Закона за обществените поръчки и с нея е сключен договор за предоставяне на услуги по предварително третиране. Консорциумът осигурява предаването на сепарираните отпадъци за последващо оползотворяване (вкл. рециклиране и термично оползотворяване) на съответните предприятия, лицензирани за такава дейност. По договора изпълнителят се задължава да отсортира минимум 30% отпадъци за последващо оползотворяване, спрямо входа от общото тегловно количество смесен битов отпадък за годишен период, доставен от община Стара Загора. За изпълнение на услугата по предварително третиране, чрез сепариране, Община Стара Загора ще заплаща на изпълнителя възнаграждение, определено по цена на тон сепариран отпадък, който не е предназначен за депониране към съответното депо на Община Стара Загора.
Специалисти от Община Стара Загора ще осъществяват пряк контрол върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. За неизпълнение на условията му, са предвидени санкции и неустойки. Договорът е сключен за срок от 60 месеца, който включва и времето за изграждане и пускане в експлоатация на сепариращата линия.
Инсталацията включва зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и автомобилна везна за отчитане на теглото; зона за разтоварване на постъпващите отпадъци; основна зона за осъществяване на дейността по предварително третиране на отпадъците и складова зона.
Съоръженията и техническото оборудване (транспортни ленти, магнитни сепаратори и пр.) са инсталирани в основната зона, където се осъществява дейността по сепариране. От приемната зона, чрез транспортьори, материалите достигат до хоризонтален лентов транспортьор за сепариране, разположен в кабина за сепариране, където се извършва основната дейност по сепарирането на отпадъка. В помещението, което е затворено, с естествено и изкуствено осветление и климатизация, работят по 19-20 работници на смяна. От двете страни на преминаващия транспортьор за сепариране са обособени места за работещите, които ръчно отделят и разделят по видове оползотворимите отпадъци. Общо на обекта работят около 50 души.
Отделените суровини ще бъдат отвеждани до хидравлична преса за балиране или за насипно съхранение. Пресата за балиране оформя бали, които се транспортират до зоната за съхранение.
В резултат на сепарирането се отделят минимум следните рециклируеми отпадъци от общия поток смесени отпадъци: хартия, велпапе, PVC- бутилки, пластмаса, алуминий, желязо и стъкло.
Целта на сепарирането е да се намалят количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, да се снижат разходите по експлоатация на общинското депо, както и намаляване на вредното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда. Важен резултат от дейността на сепариращата инсталация е намаляването на заплащаните отчисления за обезвреждане на отпадъците на депа, както и оползотворяването на редица суровини от потока битови отпадъци.IMG 1723IMG 1637
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |