Събития Население на област Стара Загора към 31.12.2014 година

Население на област Стара Загора към 31.12.2014 година

Четвъртък, 23 април 2015 г., 11:38
Размер на буквите

logoБрой и структури на населението:
Към 31 декември 2014 г. населението на област Стара Загора е 325 963 души, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на 5-о място по брой на населението - непосредствено след област Бургас (414 184) и преди област Благоевград (315 577).
1. Население на област Стара Загора към 31.12. по години

                                                                                                                                      

Години

Население към 31.12

2004

362090

2005

360203

2006

358342

2007

355626

2008

353494

2009 350925

                     2010                    

347412

2011

331135

2012

329832

2013

328104

2014

325963


Мъжете са 158 588 (48.7%), а жените
- 167 375 (51.3%), или на 1 000 мъже в областта се падат 1 055 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 51 години. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2014 г. лицата на 65 и повече навършени години са 68 484, или 21.0% от населението на областта. В сравнение с 2013 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2006 г. увеличението е с 2.9 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.4% от всички жени в област Стара Загора, а на мъжете - 17.4% от всички мъже. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Опан (46.8%), Братя Даскалови (31.9%) и Чирпан (25.9%). Общо в 8 общини на областта този дял е над 20%. Най-нисък е делът на възрастното население в общините Гурково - 17.7%, Стара Загора - 18.7% и Николаево - 19.1%.

Към 31.12.2014 г. децата до 15 години са 46 817, или 14.4% от общия брой на населението наобластта, като спрямо 2013 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2006 г. - с 0.7 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Николаево - 26.0%, а най-нисък - в община Опан - 8.9%.

Към 31.12.2014 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Стара Загора е 54.7%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2006 и 2013 г. този коефициент е бил съответно 46.5 и 53.5%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в област Стара Загора достига 43.7 години в края на 2014 година. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е с 4.2 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В градовете средната възраст на населението е 42.5 години, а в селата - 46.7 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2014 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст се запазват както през 2013 г. - до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора към 31.12.2014 г. е 193 528 души, или 59.4% от населението на областта, като мъжете са 102 172, а жените - 91 356. Броят на трудоспособното население намалява с 3 256 души, или с 1.7% през 2014 г. спрямо предходната година.

Към края на 2014 г. над трудоспособна възраст са 82 321 души, или 25.2%, а под трудоспособна възраст - 50 114 души, или 15.4% от населението на областта.


2. Население под, във и над трудоспособна възраст в област Стара Загора

 

 

Години

Възрастови   групи

под   трудоспособна възраст

в   трудоспособна възраст

над   трудоспособна възраст

2001 16.4

58.4

25.2

2002

16.1

59.1

24.8

2003

15.7

59.8

24.5

2004

15.4

60.5

24.1

2005

15.1

61.3

23.7

2006

14.8

61.7

23.5

2007

14.8

61.9

23.3

2008

14.7

62.1

23.2

2009

14.8

62.0

23.2

2010

15.0

61.4

23.6

2011

14.7

60.0

25.3

2012

14.8

60.2

25.0

2013

15.1

60.0

24.9

2014

15.4

59.4

25.2

 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). Към 31.12.2014 г. в област Стара Загора това съотношение е 60. За сравнение, през 2001 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 117 млади хора.

Териториално разпределение на населението

В съответствие с административно-териториалното устройство на България област Стара Загора е разделена на 11 общини и 77 кметства. Към края на 2014 г. населените места в областта са 206, от които 11 са градове и 195 - села. В 5 населени места няма население. В 19, или в 9.2% от населените места живеят от 1 до 50 души.

В градовете живеят 234 617, или 72.0%, а в селата - 91 346, или 28.0% от населението на област Стара Загора. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.

С население над 10 хил. души са шест общини в област Стара Загора, в които живеят 90.7% от населението на областта.

Най-малка по брой на населението е община Опан, в която живеят 2 703 души, или 0.8% от населението на областта, а най-голяма е община Стара Загора - 159 346 души (48.9%).

 

3.  Население в област Стара Загора към 31.12.2014 г.  по общини и местоживеене

 

Общини

Общо

В градовете

В селата

Братя   Даскалови

8232

-

8232

Гурково

5008

2705

2303

Гълъбово

12668

7957

4711

Казанлък

70422

50471

19951

Мъглиж

9916

3172

6744

Николаево

4449

2750

1699

Опан

2703

-

2703

Павел баня

13713

2621

11092

Раднево

19099

12322

6777

Стара Загора

159346

137729

21617

Чирпан

20407

14890

5517

 

Методологични бележки
Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационната система „Демография” в Националния статистически институт. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, вътрешна миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН - ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

Източник на данните за външната миграция са: Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението Образец ЕСГРАОН - ТДС: адресна карта за промяна на настоящ адрес; Националната агенция за приходите; Национален осигурителен институт; Министерство на вътрешните работи; Оценки на емиграционните потоци.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области и статистически райони) по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години. Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |