Събития Всички големи предприятия ще се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на четири години

Всички големи предприятия ще се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на четири години

Сряда, 21 януари 2015 г., 13:13
Размер на буквите

Всички големи предприятия енергийно обследване веднъж четири годиниПравителството одобри проект на закон за енергийната ефективност. Той е разработен във връзка с транспонирането на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Със законопроекта се регламентира начинът за определяне на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

За подпомагане изпълнението на националната цел се въвежда и цел за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия, която ще се разпредели като индивидуални цели между:

  • крайните снабдители, доставчиците от последна инстанция, търговците с издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, които продават електрическа енергия на крайни клиенти повече от 75 GWh годишно;
  • топлопреносните предприятия и доставчиците на топлинна енергия, които продават топлинна енергия на крайни клиенти повече от 75 GWh годишно;
  • крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни клиенти повече от 8 млн. нормални кубически метра годишно;
  • търговците с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 хил. тона течни горива годишно – с изключение на горивата за транспортни цели;
  • търговците с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил. тона твърди горива годишно.

Въвежда се задължение във всички отоплявани и/или охлаждани сгради, държавна собственост, ежегодно да се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 3% от общата им разгъната застроена площ. Регламентира се изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години. Със законопроекта се предвижда издаване на сертификат за отделни части в дадена сграда, в случай че тези части имат различно предназначение.

В проектозакона е регламентирано също, че срокът на валидност на удостоверенията за вписване в публичните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, се увеличава от 3 на 5 години. Очаква се тази промяна да съдейства за намаляване на административната тежест пред бизнеса.

Предвидена е възможност за изпълнение на индивидуалните цели задължените лица да правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или в други финансови посредници, с които да се финансират мерки за повишаване на енергийната ефективност. Размерът на вноските се определя по специална методика, разработена от изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и утвърдена от министъра на енергетиката.

За въвеждането на разпоредби от Директива 2012/27/ЕС със законопроекта се предлагат също изменения и допълнения в Закона за енергетиката. Те са насочени към гарантиране на ефективни и адекватни мерки за защита на правата на потребителите на енергийни услуги.

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |