Събития Сиела Здравеопазване - нов правно-информационен и професионален справочник

Сиела Здравеопазване - нов правно-информационен и професионален справочник

Понеделник, 17 ноември 2014 г., 00:15
Размер на буквите

Сиела Здравеопазване - нов правно-информационен и професионален справочникСиела Здравеопазване е единственият по рода си правно-информационен и професионален справочник, който е източник на актуална и удобно систематизирана информация. Уникален софтуер консултант, в който ще намерите всички правни норми и изисквания, регулиращи обществените отношения в сферата на здравеопазването между държавни органи, медицински специалисти, пациенти и други лица.

Сиела Здравеопазване съдържа:

 • НОРМАТИВНА УРЕДБА - Конституция на Република България, кодекси, закони, постановления правилници, наредби, медицински стандарти, методики, инструкции, рамкови договори, тарифи, други. Структурата съдържа цялата актуална, необходима част от българското законодателство, която регулира обществените отношения в здравеопазването.
 • МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АКТОВЕ - договори, спогодби, конвенции и други, за сътрудничество в областта на здравеопазването, между Република България и други държави.
 • ЕВРОЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - актове от вторичното право на ЕС: регламенти, директиви, решения, препоръки и други.
 • ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ - заповеди, инструкции, важни методически указания, ръководства, писма, разяснения, критерии, правила, методи, доклади, планове, устави, етични кодекси, методики, правилници и др., издавани от Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция по лекарствата, Изпълнителна агенция по трансплантация, Изпълнителна агенция "Медицински одит", Министерство на финансите, Национална агенция за приходите и съсловните организации.
 • ПРОЦЕДУРИ – актуални и последователни юридически описания на изискванията, етапите и действията по осъществяване на процедурите в здравеопазването.
 • БЛАНКИ – актуален формуляр за всяка ситуация. Всички необходими бланки за всяко лице, работещо в сферата на здравеопазването.
 • ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ - национални програми, концепции, стратегии, планове за действие към стратегиите, насоки, които целят развитие и подобрения при организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. Съдържат идентифицираните проблеми и поставените цели, конкретните дейности по изпълнението на стратегическите цели, сроковете за изпълнение, отговорните институции, необходимите финансови средства и др.
 • КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ - авторски материали на известни експерти, доказани професионалисти в областта.
 • ПОЛЕЗНИ КАЛКУЛАТОРИ – изчислителни бланки с вградени контроли, с които медицинските лица бързо и лесно могат да изчислят ИТМ, термин, изчислителен график, платежно нареждане здравно осигуряване, календар работни и почивни дни и др.
 • ТЕМАТИЧЕН КЛАСИФИКАТОР - съдържа следните подструктури, които представляват обособени справочници по различните специалности:

Клинична лаборатория; Кардиология, Нервни болести, Хирургия, Кардиохирургия, Съдова хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Козметична (естетична) хирургия, Педиатрия, Превенция, Обща медицинска практика, Урология, Нефрология, Микробиология, Вирусология, Ендокринология и болести на обмяната, Лъчелечение, Нуклеарна медицина, Трансплантация на тъкани, органи и клетки, Клинична хематология, трансфузионна хематология, Анестезия и интензивно лечение, Гръдна хирургия, Пневмология и фтизиатрия, Клинична патология, Инфекциозни болести, Ортопедия и травматология, Кожни и венерически болести, Психиатрия, Гастроентерология, Образна диагностика, Вътрешни болести, Ревматология, Медицинска онкология, Физикална и рехабилитационна медицина, Акушерство и гинекология, Неонатология, Ушно-носно-гърлени болести, Очни болести, Неврохирургия, Медицинска генетика, Клинична токсикология, Диализно лечение, Медицинска паразитология, Професионални болести, Клинична имунология, Спешна медицина, Клинична алергология, Орална хирургия, Дентална медицина, Ортодонтия, Фармация.

В Тематичния класификатор можете да намерите и следната информация:

Публикации от медицински специалисти. Отправни точки за оценка на трайно намалената работоспособност на вида и степента на увреждане в проценти за различните заболявания. Европейски ръководства. Клинични пътеки. Специализирани и високоспецализирани медицински дейности по специалности. Многообразие от различни изисквания, методи, процедури и алгоритми относно дейността на медицинските специалисти. Информация относно условията за сключване на договор по КП, диагностично – лечебен алгоритъм за различните заболявания, изисквания за задължителната медицинска апаратура и оборудване в лечебните заведения, документиране на дейностите, необходими специалисти за изпълнение на КП. Максимално допустими отклонения при различните изследвания на показатели на биологични материали. Специфични изисквания за съхранение на биологични материали, различни методи и показатели. Примерни схеми за антибиотична профилактика в хирургията. Спешни медицински дейности. Случаи подлежащи на специфична регистрация, съобщаване и отчет. Медицински процедури, вид и честота на профилактичните прегледи и изследвания, специализирани изследвания, аналитични принципи, физико-технически изисквания. Имунизационен календар на Република България, специфични изисквания към биопродуктите и минимални интервали и съвместимости между тях. Изисквания към технологията на вземане на проби от продукти и стоки със значение за здравето на човека. Рентгенови диагностични изследвания. Национални референтни диагностични нива на доза на пациента при рентгенови диагностични изследвания и на активност на въведения радиофармацевтик при нуклеарномедицински изследвания. Алгоритми за подбор на реципиенти при трансплантация на органи. Заболяванията, за чието лечение Министерството на здравеопазването финансира дейностите по вземане и присаждане на тъкани и клетки. Списък на заболяванията, подлежащи на диспансерно наблюдение. Списък на лекарствени продукти, съдържащи опиеви агонисти и агонисти-антагонисти. Профилактични прегледи при бременни. Изисквания при изследване на новородени. Биологични агенти. Ред за вземане на проби от производствената среда. Специализирани изследвания. Лични предпазни средства и дейностите, които изискват те да се използват. Списък на професионалните болести. Дентална дейност и специализирана дентална помощ. Позитивен лекарствен списък. Различни списъци и справочни материали.

 • СПИСЪЦИ И РЕГИСТРИ
 • ЛЕКАРИ – регистър на всички лекари на районните колегии по области.
 • ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – регистър на всички лекари по дентална медицина на районните колегии по области.
 • ЛЕКАРСТВА - Кратки характеристики на разрешените за употреба лекарствени продукти
 • ТЪРГОВЦИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ – регистри на вносители, производители, търговци на едро с активни вещества, медицински изделия и лекарствени продукти.
 • ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ - регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове по области.
 • БИОЦИДНИ ПРЕПАРАТИ – регистър на биоцидните препарати, за които е издадено разрешение за пускане на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
 • ТРУДОВА МЕДИЦИНА - регистър на службите по трудова медицина.
 • РЕЧНИЦИ - Речник на юридическите термини в здравеопазването; Речник на кодовете на МКБ 10; Речник на добавките в храните.
 • СПРАВОЧНИК, който съдържа богата справочна и статистическа информация, подбрана от различни източници, относно регистрираните заболявания в страната, структурата на населението, полезни линкове на български и международни организации и др.
 • АКЦЕНТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО – важни новини относно измененията и прилагането на нормативните актове, други промени и актуализации на продукта, новопубликувани статии, новини от сферата на здравеопазването.

Сиела Здравеопазване

СИЕЛА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ - ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Сиела Здравеопазване съдържа два вида професионална информация – правна и медицинска. Правната част е в пълен, удобен, актуален и функционален вид. В професионалната медицинска част, продуктът ни цели, постигане на изключително висока добавена стойност, която да оказва значителен благотворен ефект върху информираността на различните медицински специалисти и висок принос за развитие на отрасъл здравеопазване. Ние искаме да привлечем вас, неговите потребители, като активни участници и ползватели на правна и професионална, специализирана, медицинска, електронна библиотека. Подобно партньорство би имало значителна полза относно информираността на всички медицински специалисти. Едно търсене в електронната библиотека улеснява достъпа до съществена, специализирана информация за осигуряване на надеждно и качествено здравеопазване.

Предоставяме възможност за публикации на медицинска тематика, на нашите клиенти – дисертации и други научни трудове, статии, коментари, доклади, анализи, проучвания, открития, изследвания, новости и нови методи и техники, които да бъдат общодостъпни за всяко медицинско лице.

За повече информация относно съдържанието и публикуването на авторски материали: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Емилия Спасова – Ръководител Сиела Здравеопазване 
Телефон: 02 90 300 34; 0897 623 931 

Чрез правно - консултантската си функция и публикации от изявени специалисти в своята област, Сиела Здравеопазване е незаменим професионален източник на информация, използвана в практиката на всички медицински лица. Ние се стремим да насърчим споделянето на опита и добрите практики между професионалисти. Нека заедно да продължим развитието на Здравеопазването в България.

Сиела Здравеопазване разполага и с редица ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:

 • Бързо и удобно търсене по релевантност на зададената фраза, за да получите най-адекватните резултати веднага.
 • Избор и сравнение на редакция на нормативен акт, за да следите актуалното законодателство, но и да имате достъп до предишните редакции на всеки нормативен акт. Така сте информирани за всяка промяна.
 • Изчислителни модули, с които без затруднение ще автоматизирате процесите.
 • Хипервръзки и препратки между документите, което ви спестява много време и реално ви подсигурява целия набор от свързани документи, за да изпълните дадена процедура или да решите казуса си.
 • Възможност за следене на измененията на актовете. С този инструмент вие сами слагате аларма към интересен за вас конкретен закон, алинея, точка или подзаконов акт.
 • Експорт на документи в PDF и Word формат е един безценен и лесен метод за редактиране, цитиране или просто за копиране на нужна информация в малък обем.
 • Бланки – всички необходими образци и формуляри са с опции за попълване, разпечатване, редактиране и подписване с електронен подпис - за да обменяте важна информация по електронен път.
 • Линкове към Интернет, с които имате бърз достъп до много специализирани източници, което ви спестява търсенето на случаен принцип и ви предпазва от възможността да пропуснете нещо важно.

Всички функционалности в продукта са съобразени с вашите потребности, защото ние знаем, че вие сте професионалисти във вашата област и искаме да споделим и нашият професионален опит.

Сиела Здравеопазване е един нов продукт и разработчиците от Сиела уточняват, че с радост ще чуят вашите коментари и предложения за развитието, както на съдържанието, така и на функционалностите, за да бъде продуктът максимално полезен. Ако не откривате нещо, което смятате, че е важно винаги можете да ни потърсите: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; или да се обърнете към представителя на Сиела в Стара Загора – фирма АКТИМ – тел. 042 602 013.

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |