Събития Започва изграждането на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Стара Загора

Започва изграждането на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Стара Загора

Сряда, 12 март 2014 г., 18:14
Размер на буквите

Започва изграждането на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Стара ЗагораКметът на община Стара Загора Живко Тодоров ще подпише на 14 март 2014 г. договора за изграждане на Регионално депо за отпадъци. Договорът е за изпълнение на Обект 1 от проекта Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Бенефициент е Община Стара Загора.

Партньори в проекта са общините Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица, Чирпан и СНЦ Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора. Обект 1 от проекта включва Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците.

Стойността на договора е 32,5 млн. лева с ДДС. За изпълнител, чрез открита процедура за обществена поръчка, е избрана фирма Иринополис ДЗЗД от София. Дейностите по изпълнението трябва да приключат до средата на 2015 г.

Изграждането на Регионален център за управление на отпадъците включва като подобекти Регионално депо за неопасни отпадъци, Общински център за рециклиране и Инсталация за сепариране и закрито компостиране.

Дейностите по строителството на Регионално депо за неопасни отпадъци включват - изграждане на електропровод за захранване на площадката, на захранващ водопровод, колектор за отвеждане на пречистени отпадъчни води до точка на заустване, довеждащ път, изграждане на клетка с полезен обем 1,2 млн. m3 , вътрешни площадкови инсталации и съпътстващата инфраструктура, електронна везна, административни и технически сгради, охранителни канавки включително за мерки за мониторинг и защита на околната среда – пречиствателна станция за инфилтрат, пречиствателни съоръжения за битово-фекални води, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци и др., както и система за улавяне на газовете.

Технологията на Инсталацията за сепариране и закрито компостиране включва механично и биологично третиране на смесени битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци и растителни отпадъци, разделно събрани при обслужване на обществени паркове и градини (дървесни и „зелени" отпадъци) в регион Стара Загора.

Проектът Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора се осъществява по договор № DIR 5112122-С007 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.

  • Стойност на проекта: 52 017 747,21 лева
  • Европейско съфинансиране: 42 004 330,87 лева
  • Национално съфинансиране: 7 412 528,98 лева
  • Собствено съфинансиране: 2 600 887,36 лева.

Цел на проекта: Постигане високо ниво на опазване на околната среда в регион Стара Загора, в съответствие с националното и европейско законодателство в областта на управление на отпадъците. Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините от целевия регион Стара Загора. Ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в региона.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |