Събития Фирми, базирани в Агробиохим, оставени без пътища, ток, вода и други комуникации (видео)

Фирми, базирани в Агробиохим, оставени без пътища, ток, вода и други комуникации (видео)

Четвъртък, 07 ноември 2013 г., 17:15
Размер на буквите

Фирми, базирани в Агробиохим, оставени без пътища, ток, вода и други комуникации (видео)Ръководителите на 12 фирми, чиито бази се намират на площадката на бившия завод Агробиохим в Стара Загора, заведоха искова молба в съда. Предприемачите искат да бъде обявена за недействителна сделка за покупко-продажба на второстепенни улици, извършена през 2008 г. между дружеството в несъстоятелност Агробиохим и Идица ЕООД.

Година по-рано е одобрена кадастрална карта, според която територията е урбанизирана с начин на трайно ползване за химическа и каучукова промишленост. Според адвокатите на ищците, пътната инфраструктура не може да бъде собственост на физически или юридически лица. Продажбата е извършена в нарушение на чл. 717 и от Търговския закон - без търг, се казва в исковата молба. Не е посочено конкретно предназначение на продаваните имоти. Сделката е за продажбата на поземлени имоти, а не за второстепенни улици и за инфраструктурата под и над тях, които реално са придобити от частната фирма.

Светлозар Терзиев

В Закона за устройство на територията е казано, че улиците не могат да бъдат частна собственост. В нашите нотариални актове, които сме получили, е записано, че имотите ни граничат с второстепенни улици. В тази връзка има и утвърдена от Община Стара Загора кадастрална карта на района на бившия Агробиохим, където съответните територии са определени като второстепенни улици, обясни управителят на Зара газ ООД Светлозар Терзиев.

Синдиците ги продават като поземлен имот и сега те са частна собственост на Идица ЕООД. В тази връзка сме убедени и считаме, че продажбата им е в нарушение на Закона за устройство на територията и сделката трябва да бъде разтрогната, заяви управителят на Зара газ.

Улицата, която граничи със собствеността на Зара газ ООД и на Панхим ООД се поддържа от самите дружества, а не от собственика на фирма Идица Иван Марков. Нещо повече - той иска такси за изграждане на всички комуникации, които преминават през неговия терен.

Ако някой поиска строително разрешение, за да прекара кабел от мрежата на ЕВН България, примерно до трафопоста на Панхим ООД, неизбежно трябва да се вземе разрешение от собственика на улицата. Той от своя страна ще иска такса. От други собственици на фирми знам, че са плащали по 10 хиляди лева за правота да прекарат кабел под една улица, каза още Светлозар Терзиев.

Джери Шлайдер

Част от подстанцията, която захранва десетки промишлени предприятия с електричество, е собственост на Идица ЕООД и фирмата събира такса за ползването на отвеждащите до дружествата кабели.

Въпросът за инфраструктурата и комуналните услуги - доставките на вода, ток, телефони..., е много важен за всяка фирма. Нашият завод е голям консуматор на електричество, на природен газ и на питейна вода. Пътищата би трябвало да са обществени. Но заради сегашния статут на улиците на площадката на бившия завод Агробиохим, за нас е проблем да доставяме суровини и да предлагаме продукцията си, каза изпълнителният директор на Панхим ООД Джери Шлайдер.

Проблемът е особено голям с електричеството. Токът често спира и тъй като работим с екструдери - машини, които са с постоянен цикъл на действие, това означава много загуби на време, на финансови средства и на работни часове. Всичко това оскъпява продукцията, но крие и други опасности. Освен това ние плащаме на фирмата, която е собственик на улиците, правото да ползваме подземните кабели и това е един допълнителен разход от около 10% над сметката за електрическа енергия. И ние плащаме защото някой някога е направил грешката в този индустриален район на Агробиохим. Някой е продал пътищата вместо да бъдат запазени като обществени. Същият е и проблемът с водата и с природния газ. Нищо не може да се направи без да се платят такси и то много сериозни, което е голям проблем за всяка от фирмите тук. По този начин не можем да бъдем конкурентоспособни, обясни Джери Шлайдер.

Всичко това води до загуби за собствениците на фирми на площадката на бившия азотно-торов завод Агробиохим и възпрепятства бъдещи инвестиции. На тази площадка над 100 юридически лица са закупили терени. Някои от тях имат персонал от стотици души. Неизползваема стои територия над 2000 дка и въпреки че имаше сериозен интерес от чуждестранни инвеститори, които имаха намерения да вложат половин милиард евро, но като разбраха как стои въпросът с достъпа до всички комуникации, се отказаха, добави управителят на Зара газ ООД.

Собствениците на фирми, които са базирани тук, търпим големи щети от честите аварии в ел. захранването, които се калкулират в цената на продукцията и това ни прави неконкурентоспособни. Ето един от случаите, в които представителите на държавата, в лицето на синдиците, извършат противодържавна дейност като ограничават интереса на предприемачите да правят инвестиции, категоричен е Светлозар Терзиев.

Инвестициите в Панхим ООД са огромни. Вложени са много милиони евро през последните 12 години. Те са базирани на възможности, които да бъдат подсигурени от необходимите и непрекъснато развиващи се комунални услуги. Липсата им поставя Панхим в ситуация да не може да изпълнява планираните доставки. Това е голяма опасност за нас, защото отсъствието на комуникации възпрепятства нашето развитие и бъдещи инвестиции. Застрашена е политиката ни да разширяваме производството и да разкриваме нови работни места. За да преодолеем тези затруднения ние правим повече разходи и това оскъпяват продукцията ни, обясни още Джери Шлайдер, изпълнителен директор на дружеството.

Собственикът на фирма Идица разруши водоснабдителната мрежа и по този начин е остави без достъп до питейна вода голяма част от терените и сградите на територията на площадката, съобщи собственикът на Кремък ЕООД Митко Йорданов. Миналата година му се е наложило да прекара 10 метра подземен ел. кабел и е платил на Идица 10 хиляди лева, затова, че преминава през имота й. Исканите нереално високи такси са принудили Йорданов да инвестира над 100 хиляди лева, за да си осигури ел. захранване в притежаваните от него терени.

След редица проведени преговори със собственика на фирма Идица, които са останали без резултат, засегнатите от него предприемачи са се обърнали към съда. Предложихме на собственика да му заплатим направените разходи по сделката и да дарим уличната инфраструктура на общината, но той поиска петорно по-висока цена, която нито можем да съберем, нито да платим. Сделката за улиците е от 2008 г., но през 2012 г. положението стана нетърпимо и решихме да си търсим правата по съдебен път, разказа Светлозар Терзиев.

Преди години, когато синдикът е разпродавал активите на дружеството в несъстоятелност, са допуснати грешки и е позволено по някакъв начин на една фирма да закупи инфраструктурата. Считам, че тогава е трябвало Общината да се намеси, защото е редно тя да стопанисва и да се грижи за терени, които са за публично ползване, каза зам.-кметът на Стара Загора Йордан Николов. Той уточни, че в момента кметската администрация няма законова възможност за реакция, защото собствеността е частна, а собственикът иска доста висока цена. Всичко е в ръцете на съда. Ако сделката бъде развалена със сигурно ще искаме да притежаваме инфраструктурата, добави Йордан Николов.

Считам, че няма основание за разваляне на сделката, а и не е в интерес на собствениците на фирми на площадката на бившия Агробиохим, защото тя ще се върне в несъстоятелността, каза в телефонен разговор Кирил Карагьозов - синдик на дружеството в несъстоятелност.

Заводските улици са продадени като поземлени терени, защото площадката на Агробиохим няма план за регулация и в този смисъл, според Кирил Карагьозов, не може да става въпрос за нарушение на Закона за устройство на територията. При разпродажбата на активите синдиците са предложили първо на Община Стара Загора да закупи имота, който днес става предмет на съдебен спор. Такива са и законовите изисквания. Оказано е и съдействие за изготвянето на регулационен план. Ние помогнахме за изготвянето на плана и ако той беше приет, тогава щяха да се оформят тези улици и да се пристъпи към отчуждаване. Общината трябваше да го приеме. Тя ако е имала интерес щеше да го направи, каза още синдикът.

Според специалисти, регулационният план на площадката на Агробиохим не е бил приет преди години, защото при наличието на такъв общината трябва да пристъпи към принудително отчуждаване на спорния имот, което струва пари и я ангажира в рамките на 3 години да асфалтира всички улици и да ги поддържа.

Според кмета на Стара Загора Живко Тодоров днес право да инициира изготвянето на регулационен план за целия терен има единствено собственикът на улиците. За да се намеси Общината, трябва да има собственост на площадката на бившия азотно-торов завод. Затова предложихме нещо нестандартно на собствениците - ако ни дарят имот там, ще имаме основание да инициираме изготвянето на регулационен план. Тогава ще отчуждим улиците и те ще станат достъпни за всички, заяви кметът Живко Тодоров.

Исковата молба е внесена в началото на 2013 г. в Районен съд - Стара Загора, но в края на май е изпратена за разглеждане по компетентност в Търговско отделение на Окръжен съд - Стара Загора. Размяната на книжата между засегнатите в процеса страни е приключила на 10 октомври и предстои насрочване на първото открито заседание. Това съобщи председателят на Окръжен съд - Стара Загора Тоньо Тонев.

* * *

Становище на EVN България по отношение на подстанцията, намираща се на територията на бившия завод Агробиохим

При приватизацията на завод Агробиохим - Стара Загора част от подстанцията, намираща се на територията на завода, както и прилежащата вътрешна електрическа мрежа средно напрежение, са преминали в собственост на частна фирма. Друга част от подстанцията (електрическа уредба високо напрежение) е останала собственост на НЕК ЕАД.

За да може ЕVN България Електроразпределение да извършва лицензионните си задължения и да осигурява електрозахранване за обекти на клиенти, находящи се на територията на бившия завод, дружеството е сключило договор за достъп през чуждо съоръжение с фирмата собственик за възмездно ползване на съоръжения средно напрежение, като дружеството заплаща на собственика цена за достъп. От своя страна фирмата собственик е длъжна да осигурява необходимата правилна и навременна експлоатация, както и поддръжка на съоръженията. С цел решаването на казуса със собствеността на съоръженията EVN България Електроразпределение работи по проектирането и изграждането на собствена нова подстанция в района.

Продажбата на електроенергия от EVN България на фирмите, находящи се на територията на бившия завод Агробиохим, се осъществява по съответните регулирани от ДКЕВР цени (за фирми на регулирания пазар на електроенергия).

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |