Събития Обновяването на учебните планове и програми гарантира по-добра подготовка за трудовия пазар

Обновяването на учебните планове и програми гарантира по-добра подготовка за трудовия пазар

Понеделник, 16 септември 2013 г., 13:39
Размер на буквите

Проф. Иван Георгиев: Повишаване заетост чрез икономически растежВ Тракийски университет - Стара Загора се проведе работна среща по дейност 1 на проект BG051PO001-3.1.07-0014, финансиран от схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда по оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

В нея участваха деканът на Стопански факултет и ръководител на проекта проф. д-р Иван Георгиев, зам.-ректорът на Тракийски университет проф. Иван Въшин и около 60 представители на бизнеса, държавни институции, работодателските организации, студенти.

Експертите, които са ангажирани в изпълнението на проекта проф. д-р Юлияна Яркова и проф. д-р Румен Отузбиров направиха презентация на резултатите от проведените срещи и на направените анкети с работодатели и специалисти.
По време на дискусията бяха направени много изказвания от работодатели и представители на академичния състав на Стопански факултет.

Изпълнението на проекта в Стопански факултет на Тракийски университет - Стара Загора започна май 2013 г. Общата стойност на проекта е 262 762 лева. Дейностите ще бъдат изпълнени за 23 месеца.  
Главната цел на проекта е да допринесе за повишаване на качеството на обучението и за подготовка на икономисти от нов тип, конкурентни на трудовия пазар, отговарящи на потребностите на бизнеса и практиката в Старозагорски регион и страната.

Ключовите дейности ще бъдат изпълнени за 23 месеца. Те са:

  • Идентифициране на потребностите и изискванията на бизнеса, областни и общински администрации, НПО и др. по отношение на обучението в Стопански факултет (СФ);
  • Разработване на нови и актуализиране на съществуващите учебните планове и програми по специалностите в СФ;
  • Включване на работодатели и специалисти от практиката в образователния и в научно-изследователския процес, в апробирането на обновените учебни планове и програми;
  • Чрез средствата за масово осведомяване ще се даде гласност на заложените в проекта цели и ще се популяризират резултатите от него, постигнати чрез сътрудничество с работодатели и специалисти от практиката.
  • Оборудване на лекционни зали за прилагане на инерактивни методи на обучение чрез съвременни ИКТ

Вече е свършена основната работа по дейност 1. на проекта: Идентифициране на потребностите и изискванията на пазара на труда по отношение на специалностите в Стопански факултет. В следствие на това са направени предложения за актуализиране на действащите учебни планове и програми и за разработване на нови такива за специалностите в СФ (ОКС Бакалавър, ОКС Магистър, ОНС Доктор). Предложенията са съобразени с потребностите на работодателите от региона, както и предложения за най-ефективните форми за качествена практическа подготовка на студентите.

Проведени са 34 срещи и са направени анкети с работодатели и специалисти от практиката. Анкетата включва 26 въпроса и с отговори са се ангажирали представители на различни по структура предприятия - както микро и малки фирми, така също и средни и големи. Отговорите им дават ориентир за решаване на ключовите проблеми. Сред тях са: трудностите при намиране на специалисти икономисти и търсенето на икономисти, завършили специалностите във факултета на Тракийския университет; готовност и форма за приемане на студенти на практики и стажове; готовност за участие под различни форми в учебната и в научно-изследователската дейност, включително чрез сключване на договор за сътрудничество; критерии за подбор на специалисти-икономисти; оценка на действащите учебни планове и програми; препоръки за усъвършенстване на учебното съдържание и за подобряване на практическата подготовка.
Проявеното активно отношение от страна на работодателите дава възможност на ръководството на Стопанския факултет да приеме програма за обновяване на учебните планове и програми на бъдещите икономисти, за да имат те по-добра практическа подготовка и да бъдат пригодни и конкурентни на трудовия пазар.

 

Обновяването на учебните планове и програми гарантира по-добра подготовка за трудовия пазар

Обновяването на учебните планове и програми гарантира по-добра подготовка за трудовия пазар

Обновяването на учебните планове и програми гарантира по-добра подготовка за трудовия пазар

Обновяването на учебните планове и програми гарантира по-добра подготовка за трудовия пазар

Обновяването на учебните планове и програми гарантира по-добра подготовка за трудовия пазар

Стопански факултет на Тракийски университет - Стара Загора представи нов проект

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |