Събития 281,4 млн. евро за нови проекти в областта на околната среда и климата

281,4 млн. евро за нови проекти в областта на околната среда и климата

Сряда, 03 юли 2013 г., 13:45
Размер на буквите

281,4 млн. евро за нови проекти в областта на околната среда и климатаЕвропейската комисия одобри финансирането за 248 нови проекта по програма LIFE+, която е фондът на Европейския съюз за околната среда. Проектите обхващат дейности в областта на опазването на природата, изменението на климата, политиката в областта на околната среда и информацията и комуникацията по екологични въпроси във всички страни от Съюза. Общите инвестиции са на стойност 556,4 млн. евро, от които 281,4 млн. евро ще бъдат предоставени от ЕС.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „По програма LIFE+ продължава да се предоставя жизненоважно финансиране за новаторски проекти. Чрез тези нови проекти ще се допринесе значително за опазването, съхраняването и увеличаването на природния капитал на Европа. Те ще са в подкрепа на целта за превръщане на ЕС в ресурсно ефективна, по-екологична и по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика.“

Комисарят по действията в областта на климата Кони Хедегор заяви: „Радвам се да видя и тази година, че с все по-голям дял от проектите по програма LIFE се подпомагат действията в областта на климата. Искаме да подобрим това още повече – в новата програма LIFE за периода 2014 – 2020 г. са предвидени над 850 млн. евро за подобни действия. Така средствата, изразходвани за действия в областта на климата, ще се увеличат приблизително 3 пъти.“

Комисията получи 1159 предложения в отговор на последната покана с краен срок през септември 2012 г., информира пресцентърът на Европейската комисия.

Чрез проектите по LIFE+ Природа и биологично разнообразие се подобрява природозащитният статус на видове и местообитания, застрашени от изчезване. От 258 получени предложения Комисията избра за финансиране 92 проекта на партньорства между природозащитни организации, държавни органи и други организации. Проектите ще се ръководят от получателите на средства в 24 държави членки и общите инвестиции в тях са на стойност 247,4 млн. евро, от които ЕС ще предостави около 139,3 млн. евро. Повечето от тях (82) са по категория „Природа“ и с тях се подпомага прилагането на директивите за птиците и/или местообитанията и на мрежата Натура 2000. Останалите 10 са пилотни схеми по по-общи въпроси на биологичното разнообразие (проекти по категория „Биологично разнообразие“ на LIFE+).

Проектите по LIFE+ Политика и управление в областта на околната среда са пилотни проекти, подпомагащи разработването на новаторски идеи, технологии, методи и инструменти, свързани с политиките. От 743-те получени предложения Комисията избра за финансиране 146 проекта на широк кръг организации от публичния и частния сектор. Избраните проекти ще се ръководят от получателите на средства в 18 държави членки и общите инвестиции в тях са на стойност 298,5 млн. евро, от които ЕС ще предостави около 136,8 млн. евро.
По този компонент на програмата Комисията ще предостави над 34,6 млн. евро за 29 проекта, които са пряко насочени към борбата с изменението на климата. Техният общ бюджет е 81,1 млн. евро. Освен това много други проекти, които са посветени на други аспекти, също ще окажат непряко въздействие върху емисиите на парникови газове.
Сред останалите важни области са водите, отпадъците и природните ресурси, химическите вещества, градската среда, почвите и качеството на въздуха.
Чрез проектите по LIFE+ Информация и комуникации се разпространява информация и се популяризират въпроси, свързани с околната среда. От 158-те получени предложения Комисията избра 10 проекта на  широк кръг природозащитни организации от публичния и частния сектор и/или екологични организации. Проектите ще се реализират в девет държави членки и са на обща стойност от 10,5 млн. евро, от които ЕС ще предостави около 5,2 млн. евро.
Четири от проектите са свързани с повишаване на осведомеността по въпроси, свързани с природата и биоразнообразието, а шест проекта са насочени към други екологични въпроси като изменение на климата, ресурсна ефективност и предотвратяване на крайбрежното замърсяване.

На 27 юни 2013 г. в Брюксел беше постигнато неофициално споразумение относно следващия период на финансиране за програма LIFE (2014 – 2020 г.). Сред промените са специален раздел, посветен на смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него, и нова категория за финансиране на „интегрирани проекти“. Това би трябвало да подпомогне прилагането на законодателството в областта на околната среда и да направи възможно реализирането на проекти с по-големи мащаби чрез мобилизиране на допълнително финансиране от европейски, национални и частни източници. Необходимо е официално одобрение от Парламента и Съвета, за да се превърне споразумението в закон.
LIFE+ е европейският финансов инструмент за околната среда с общ бюджет от 2,14 млрд. евро за периода 2007 – 2013 г. Всяка година Комисията публикува по една покана за представяне на предложения за проекти по LIFE+.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |