Членове на ТПП

Устав на Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Размер на буквите

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – СТАРА ЗАГОРА

Наименование

Чл.1. (1) Настоящият устав регламентира структурата и дейността на сдружение с наименование Търговско-промишлена Палата – Стара Загора (съкратено ТПП – Стара Загора), наричанo по-нататък Палатата.

(2) Наименованието на сдружението на английски език е Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora (съкратено CCI – Stara Zagora).

Самоопределение

Чл. 2. (1) Палатата е доброволно, независимо сдружение.

(2) Палатата осъществява дейността си в обществена полза, в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. (1) Седалището на Палатата е в гр. Стара Загора.

(2) Адрес на управление: 6000 Стара Загора, ул. Г. С. Раковски, 66. Управителният съвет може да променя адреса на управление.

КЛОНОВЕ И УЧАСТИЕ В ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 4. (1) Палатата може да открива свои клонове и представителства в страната и в чужбина.

(2) Към Палатата могат да се създават съвети, клубове или други звена, които обединяват членовете си на функционален, териториален, професионален или друг принцип.

(3) Палатата е част от единната система на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и търговско-промишлените палати/камари в страната.

(4)  Палатата може да членува в други организации за постигане на целите си.

СРОК

Чл. 5. Палатата е учредена за неопределен срок.

ЦЕЛИ

Чл. 6. (1) Палатата има за свои основни обществено полезни цели:

1.    Развитие и утвърждаване на гражданското общество, науката, техниката и технологиите;

2.    Подпомагане личностната реализация.

(2) Палатата ще работи за постигането на основните си цели, като обединява усилията на своите членове за постигането на следните специфични подцели:

1.   Подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в региона;

2.   Развитие и промоция на регионалната и националната икономика;

3.   Утвърждаване на лоялни и коректни пазарни отношения;

4.   Представителство и защита на интересите на своите членове и на фирмите от региона;

5.   Повишаване на конкурентоспособността на своите членове;

6.   Повишаване на квалификацията на работещите;

7.   Съдействие за обмен на научни знания, трансфер на иновации и нови технологии;

8.   Съдействие за интелигентното използване и производство на енергия;

9.   Съдействие за повишаване на корпоративната социална отговорност на бизнеса;

10.    Развитие на предприемачеството със специално внимание към малките и средните предприятия;

11.    Популяризиране на дейността и успехите на своите членове и на фирмите от региона;

12.    Подобряване на екологичното състояние на региона;

13.    Развитие и промоция на туристическия потенциал на региона.

(3) За осъществяване на целите си Палатата сътрудничи с органите на местно и регионално самоуправление, с държавни, общински и неправителствени институции и организации, с БТПП и другите регионални търговско-промишлени палати /камари/ от единната система, с други организации на бизнеса, с чуждестранни и международни  органи и организации, с регионални и национални медии.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. (1) За изпълнение на своите цели Палатата осъществява следните дейности:

1.    Проучва, обобщава, съгласува и представя мнения, предложения и инициативи по нови и промяна на съществуващи нормативни актове, програми, стратегии и др. документи, регламентиращи стопанската и обществената дейност и ги предоставя на компетентните органи на местни, регионални, държавни или международни институции самостоятелно или чрез Българска търговско-промишлена палата и/или други партньорски организации.

2.    Участва в съвети, комисии и други органи за сътрудничество и икономическо развитие на регионално, национално и международно ниво.

3.    По договореност с Българска търговско-промишлена палата, Палатата:

3.1.  Регистрира юридически и физически лица в Единния доброволен търговски  регистър на БТПП и съдейства за поддържането му;

3.2.  Регистрира юридически лица в международната организация GS1, отговаряща за приложението на стандартите GS1 на територията на Р България;

3.3.  Издава и заверява свидетелства, удостоверения, сертификати и др. документи за:

(а) произход на стоки;

(б) наличие на форсмажорни обстоятелства за неизпълнение или неточно изпълнение на договори;

(в) други обстоятелства във връзка с производството и търговията.

4. Издава сертификати за състоянието на членовете си на български и английски език.

(2) Палатата извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност:

1. Извършва информационни и консултантски услуги и предоставя специализирано съдействие на фирми, организации и лица в следните области:

1.1.       Национални, европейски и други международни политики и законодателство;

1.2.       Национални, европейски и други международни програми и финансови инструменти;

1.3.       Разработване и управление на проекти;

1.4.       Фирмено управление и бизнес развитие;

1.5.       Търговско, производствено, технологично, научно и проектно коопериране;

1.6.       Трансфер на иновации и технологии;

1.7.       Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;

1.8.       Екология и устойчиво развитие;

1.9.       Качество, стандартизация и сертификация;

1.10.       Интелектуална собственост;

1.11.       Участие във форуми и изложения в България и в чужбина;

1.12.       Договорноправни отношения, митническа и данъчна политика, маркетинг;

1.13.       Специализирани обучения и преквалификация;

1.14.       Извънсъдебно решаване на търговски спорове (арбитраж, медиация);

1.15.       Преводи и легализация на документи;

1.16.       Медийни инструменти, издателска дейност и реклама.

2. Учредява и участва в търговски дружества и сдружения, които съдействат за изпълнени на целите и предмета й на дейност.

3. Разработва и развива собствени информационни и медийни системи и продукти.

4. Извършва и други стопански дейности които са свързани с целите и подцелите на Палатата и могат да способстват за тяхното постигане.

(3) Приходите от всички, осъществявани от Палатата дейности се използват за постигане на определените в устава цели и подцели.

ПАЛАТАТА – ЧАСТ ОТ ЕДИННАТА СИСТЕМА НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНИТЕ ПАЛАТИ/КАМАРИ В СТРАНАТА

Чл. 8. (1) Взаимоотношенията между Палатата, БТПП и/или другите регионални търговско-промишлени палати/камари от единната системата се регламентират с двустранни и/или многостранни договори.

(2) Палатата, БТПП и/или другите регионални търговско-промишлени палати/камари могат да образуват съвместни органи и фондове за финансиране на целеви програми и дейности.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. Членуването в Палатата е доброволно.

Чл. 10 (1) Членовете на Палатата са:

1.    Преки;

2.    Асоциирани;

3.    Почетни.

(2) Преки членове на Палатата могат да бъдат:

1.    Физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред;

2.    Сдружения и фондации, регистрирани по съответния ред и подпомагащи дейността на палатата;

3.    Общини;

4.    Физически лица, които сътрудничат на Палатата, подпомагат и популяризират нейната дейност.

(3) Асоциирани членове на Палатата са физически и юридически лица, вписани от Палатата в Единния доброволен търговски  регистър на БТПП.

(4) Почетни членове на Палатата могат да бъдат физически и юридически лица от страната и чужбина с особена значимост в обществения и/или стопанския живот и съдействат за реализиране на целите на Палатата.

Чл. 11. Държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации не могат да бъдат членове на Палатата.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 12. (1) Членовете на Палатата, лично или чрез законните си представители имат право:

1.    Да бъдат информирани за дейността на Палатата;

2.    Да участват в дейността на Палатата;

3.    Да участват в работата на съвети, клубове и други звена към Палатата.

4.    Да посочват членуването си в Палатата в свои документи.

(2) Преките членове на Палатата, освен правата по ал. 1 имат и следните допълнителни права:

1.    Да ползват с предимство, безплатно или при преференциални условия услугите на Палатата, в съответствие с тарифата на дейностите на Палтата, приета от Управителния съвет;

2.    Да участват с право на глас в Общото събрание на Палатата;

3.    Да бъдат избирани в управителните и контролните органи на Палатата;

4.    Да бъдат представяни с предоставената от тях и/или друга публична информация в публичните регистри, електронните и печатни информационни издания на Палатата. Ако не желаят, те трябва да заявят това писмено.

Чл. 13 (1) Всеки член на Палатата е длъжен:

1.    Да приема и спазва Устава на Палатата;

2.    Да съдейства за осъществяване целите на Палатата;

3.    Да спазва Кодекса по етика в стопанската дейност на БТПП.

(2) Преките членове са длъжни:

1.    Да предоставят необходимата информация за своята дейност за попълване в регистрите на Палатата, вкл. информация за фактически извършвания от него предмет на дейност и актуални данни за фирмата, като се задължава своевременно да информира за настъпили съществени промени в предоставената информация;

2.    Да заплащат определения членски внос, както и да предоставят средства за изпълнение на целеви програми и други инициативи, за които предварително са дали съгласието си.

(3) Асоциираните членове заплащат еднократен членски внос при вписване в Единния доброволен търговски регистър на БТПП.

(4) Почетните членове не плащат членски внос, имат всички права и задължения по Устава, но нямат право на глас в Общото събрание.

ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ПЛАТАТА

Чл. 14. (1) Преките членове се приемат за членове на Палатата въз основа на писмено заявление до Председателя, в което кандидатът:

1. Заявява, че приема Устава на Палатата;

2. Декларира, че ще спазва Кодекса по етика в стопанската дейност на БТПП;

3. Предоставя информация по Чл. 13, ал. 2, т.1.

(2) Членственото правоотношение възниква след положителна резолюция на Председателя и заплащането на членския внос и продължава 12-месеца от датата на плащането на членския внос, освен ако не възникне събитие по чл. 15.

(3) Асоциирани членове на Палатата се приемат въз основа на заявление до Председателя. Членственото правоотношение възниква след резолюцията на Председателя и след заплащането на еднократен членски внос.

(4) Ако на кандидат за член му бъде отказано приемане, мотивираният отказ се изпраща на кандидата в срок до един месец от депозирането на Заявлението за членство.

(5) При отказ за членство, отхвърленият кандидат може да кандидатства отново най-рано след една година от датата на получаване на отказа.

(6) При отказ за членство, внесеният членски внос се възстановява на отхвърления кандидат веднага след отказа.

(7) Отказът на Председателя да удовлетвори заявлението за членство може да се обжалва пред Управителния съвет в 1-месечен срок от узнаването.

(8) Почетни членове на Палатата се приемат по предложение на Председателя или член на Управителния съвет, със съгласието на физическото или юридическото лице. Членственото правоотношение възниква след решение на Управителния съвет.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 15. Членството се прекратява с:

1.    Едностранно волеизявление от страна на напускащия член до Управителния съвет;

2.    Прекратяването на юридическото лице и при смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице;

3.    Изключване;

4.    Отпадане (самоизключване) при неплащане на членския внос в определения срок.

Чл. 16 (1) Решението за изключване по т.3 на предходния член е крайна мярка, взема се от Управителния съвет при виновно поведение на член на Палатата и влиза в сила веднага.

(2) Причините за изключване могат да бъдат:

1. Грубо нарушаване на Устава;

2. Грубо нарушаване на Кодекса по етика в стопанската дейност на БТПП;

3. Поведение, факти и/или обстоятелства, уронващи авторитета и престижа на Палатата.

(3) Мотивираното решение на Управителния съвет за изключване се изпраща до изключения Член в срок до две седмици от вземане на решението.

(4) Решението за изключване може да се обжалва в едномесечен срок пред Общото събрание, което разглежда жалбата и се произнася на първото си следващо заседание.

(5) Изключен Член може да бъде приет най-рано две години след изключването му, по реда за приемане на членове.

Чл. 17. (1) Отпадането (самоизключването) на Член поради неплащане на членски внос в определения срок се осъществява автоматично, ако един месец след отправяне на писмено предупреждение от страна на Палатата не е извършено съответното плащане.

Чл. 18. При прекратяване на членството, Членът напуснал палатата не получава компенсации и направения членски вноски остава в полза на Палатата.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19. Органи на управление на Палатата са:

1.      Общо събрание;

2.      Управителен съвет;

3.      Председател.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. (1) Върховен орган на Палатата е Общото събрание, в което участват преките членове – лично или чрез упълномощен представител. Едно лице може да представлява не повече от трима Члена на заседание на Общото събрание чрез изрично писмено пълномощно.

(2) Преупълномощаване не се допуска.

(3) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

Чл. 21. (1) Редовно Общо събрание се свиква най-малко веднъж в годината от Управителния съвет.

(2) Извънредно общо събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на една трета от редовните. В последния случай Управителният съвет разглежда на свое заседание постъпилото искане за свикване на Общото събрание на Палатата в едномесечен срок от подаването му и предприема необходимите действия за свикване на събранието във възможно най-кратък срок.

(3) Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Палатата по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(4) Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на мястото за обявление в сградата на Палатата, публикува се на интернет страницата на Палатата и се изпраща по електронна поща на членовете на Палатата най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа данни за мястото, датата, часа и дневния ред на събранието, както и данни по чия инициатива то се свиква.

(5) Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко половината от членовете.

(6) При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.

Чл. 22. (1) Правомощия на Общото събрание:

1.    Изменя и допълва Устава на Палатата;

2.    Приема отчета на Управителния и Контролния съвети за дейността на Палатата;

3.    Определя броя, избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвети;

4.    Приема бюджет и програма за дейността на Палатата;

5.    Отменя решения на другите органи на Палатата, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

6.    Взема решения за преобразуване и прекратяване на Палатата;

7.    Взема и други решения, предвидени в Устава.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване с обикновено мнозинство, а по т. т. 1 и 6 с мнозинство две трети от присъстващите.

(3) Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председател на заседанието, избран от Общото събрание, който подписва съставения протокол от заседанието на Общото събрание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 23. (1) Управителният съвет се състои най-малко от трима члена, избрани измежду преките членове на сдружението за срок от пет години. Юридическо лице – член на Управителния съвет, определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

(2) Председателят и членовете на Контролния съвет могат да участвуват в работата на Управителния съвет със съвещателен глас.

(3) Управителният съвет се свиква от Председателя на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(4) Извънредно заседание на Управителния съвет може да бъде свикано от Председателя или по искане на 1/3 от членовете на Управителния съвет в седемдневен срок от получаването на искането.

(5) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя и са редовни, ако присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете му.

(6) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от заседанието.

Чл. 24. (1) Правомощия на Управителният съвет:

1.    Представлява Палатата;

2.    Избира от своя състав Председател и Заместник-председател на Палатата;

3.    Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и се отчита пред него;

4.    Определя реда и организира извършването на дейността на Палатата, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;

5.    Приема правилници за дейността на Палатата;

6.    Одобрява финансови и оперативни програми за дейността на Палатата;

7.    Подготвя и внася в Общото събрание финансов отчет и отчет за дейността на Палатата;

8.    Разработва и предлага за одобрение пред Общото събрание проект за бюджет и проект за програма за дейността на Палатата;

9.    Определя размера на членския внос и цените на услугите;

10.     Разпорежда се с имуществото на Палатата при спазване изискванията на устава;

11.     Взема решения за изключване на членове на Палатата;

12.     Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства;

13.     Взема решения за участие в други организации;

14.     Утвърждава щатното разписание на Палатата;

15.     Определя адреса на Палатата;

16.     Извършва  ликвидацията на Палатата или определя лице, което да извърши  тази дейност (ликвидатор);

17.     Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правомощията на друг орган;

18.     Изпълнява други функции, предоставени му от Общото събрание;

19.     Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

(2) Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и с мнозинство от присъствуващите, а по т. 4, 10 и 16 на предходната алинея, решенията се приемат с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взема решение и неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки  и възражения за това от всичките му членове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 25. (1) Председателят:

1.    Упражнява представителна власт в обема, определен му от Управителния съвет;

2.    Организира, ръководи и контролира в съответствие с Устава изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

3.    Ръководи заседанията на Управителния съвет;

4.    Утвърждава приемането на нови членове на Палатата;

5.    Съгласува взаимоотношенията между Палатата, Българската Търговско-промишлена палата и регионалните търговско-промишлени палати/камари от единната система;

6.    Сключва трудови договори със служителите на Палатата;

7.    Взема решения по текущи финансови и организационни въпроси.

(2) При отсъствие на Председателя, той упълномощава за изпълнението на своите функции Заместник-председателя.

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Чл. 26. (1) Контролен орган на Палатата е Контролният съвет.

(2) Контролният съвет се състои най-малко от три физически лица. За членове на Контролния съвет могат да бъдат избирани и лица, които не са членове на Общото събрание.

(3) Контролният съвет:

1.    Избира Председател между членовете си;

2.    Контролира организационната дейност на Палатата, съобразно настоящия Устав и решенията на органите за управление;

3.    Контролира финансово-счетоводната дейност на Палатата, в съответствие с утвърдения бюджет и нормативните актове;

4.    Представя свое становище пред Управителния съвет и Общото събрание по отчетите на Председателя и Управителния съвет;

5.    Отчита своята дейност пред Общото събрание;

6.    Представя становище по възражения на членове на Палатата срещу решения на органите за управление.

ОПЕРАТИВНИ ОРГАНИ

Чл. 27. (1) За изпълнения на целите, задачите и програмата на Палатата и решенията на органите на управление, се създават оперативни органи.

(2) Конкретната структура на оперативните органи се приема от Управителния съвет, който утвърждава щатна таблица и длъжностни характеристики.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 28. Имуществото на Палатата се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, права на интелектуална собственост, ценни книжа, дялови участия, други права и задължения.

Чл. 29. (1) Средствата за осъществяването на дейността на Палатата се набират от:

1.    Членски внос;

2.    Дарения;

3.    Дивиденти;

4.    Приходи от основната дейност на Палатата;

5.    Приходи от допълнителна стопанска дейност;

6.    Финансирания от национални и международни проекти и програми;

7.    Други позволени от закона източници.

(2) Финансовата дейност на Палатата се извършва в съответствие с бюджетна рамка, утвърдена от Общото събрание, законите на страната и изискванията на съответните финансиращи програми.

(3) Палатата може да образува самостоятелни или съвместни целеви фондове.

(4) Палатата отговаря за поетите задължения с имуществото си. Тя не отговаря за задълженията на своите членове и на дружествата, в които има участия, както и членовете и предприятията й не отговарят за задълженията на Палатата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 30. (1) Палатата се прекратяват по решение на Общото събрание или в други, предвидени от Закона случаи.

(2) При прекратяването, Управителният съвет или определено от него лице извършват ликвидация, като се прилагат действуващите законови разпоредби.

(3) Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се разпределя в съответствие с изискванията на Закона.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. (1) Палатата има кръгъл печат с емблемата и наименованието й на български или английски език.

(2) Емблемата на Палатата е изпълнена в син цвят на бял фон,

на български език:                                                         на английски език:

 

(3) Знамето на Палатата е бяло, в средата на което е емблемата на Палатата на български език и син надпис: ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – СТАРА ЗАГОРА.

(4) Емблемата и наименованието на Палатата на български и английски език се използват в документите, информационните, рекламните, електронните и печатните издания на Палата. Те могат да се използват и от членовете на Палатата в информационно-рекламните им материали.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. Настоящият Устав е приет от Общото събрание, състояло се на 04.06.2009 г. и отменя досегашния Устав на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, приет на Общото събрание проведено на 17.07.2001 г.

 
Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |