Изкуство и култура

Специализирани дейности

Размер на буквите

ЦЕНТЪР ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Центърът по енергийна ефективност подпомага предприятията за повишаване на тяхната конкурентоспособност, като им съдейства за прилагане на стандарти, свързани с енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).


Центърът по енергийна ефективност:

 • Съдейства за извършването на енергийни обследвания и експертизи;
 • Съдейства за разработване на проекти по ЕЕ и ВЕИ за малки и средни предприятия;
 • Оказва експертно съдействие за трансфер на технологии, знания и опит в областта на ЕЕ и ВЕИ;
 • Оказва съдействие за осигуряване на средства за съфинансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ от национални, европейски и други международни програми и фондове;
 • Организира и провежда обучения и семинари по темите за ЕЕ и ВЕИ;
 • Създава и поддържа информационни бази данни:
  - на нормативни документи във връзка с въпросите за ЕЕ и ВЕИ;
  - на консултанти по ЕЕ и ВЕИ;
  - на източници за финансиране на проекти в областта на ЕЕ и ВЕИ.

ЕКОЦЕНТЪР
Екоцентърът е създаден през 2007 г. в рамките на проект Партньорство за екополитика, с финансовата подкрепа на програма ФАР. Екоцентърът работи като фокусна точка за информиране, координиране и сътрудничество по всички екологични проблеми на региона.
Изпълнява следните дейности:

 • Приема сигнали от граждани за екологични проблеми и явления и информира гражданите и институциите за екологичната обстановка в региона;
 • Организира посещения от граждани и експерти на места с екологични проблеми;
 • Събира, обработва и анализира данни, предоставени от РИОСВ, РИОКОЗ, общини и други източници, за екологичната обстановка в региона;
 • Инициира и организира публични дискусии и работни срещи за изготвяне на анализ и оценка на околната среда на различни обекти;
 • Разработва и разпространява информационни бюлетини;
 • Разработва и съдейства за подготовката на проекти с екологична насоченост.

 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА БТПП – КЛОН СТАРА ЗАГОРА
Центърът има лиценз № 200212019 от 26.07.2002 г., издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерски съвет.
Организира квалификационни обучения по 106 специалности в 64 професии и провежда специализирани семинари за безработни и заети лица. Центърът администрира собствена он-лайн система за електронно обучение. Той работи по изпълнението на национални и международни проекти, които имат за цел: да съдействат на предприемачите при намиране на квалифицирана работна ръка; да осигурят достъп до професионални обучения; да улесняват адаптирането на мениджъри, служители и работници към бързо променящата се икономическа среда и да стимулират трудовата заетост.

 

ЦЕНТЪР ПО КАЧЕСТВО
Центърът по качество предоставя информация и консултации в областта на системи за управление на качеството, сертификация на фирми и продукти, оценяване на съответствието на технически продукти, СЕ-маркиране и др. Центърът разполага с богати бази данни (национални и международни) и осъществява връзка с консултантски и сертифициращи организации. Той организира специализирани обучения в областта на качеството, сертификацията и стандартизацията.

 

ЦЕНТЪР ЗА ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ
Центърът за търговска медиация за решаване на търговски спорове чрез извънсъдебния способ – медиация, е първият, който е създаден в България. Той предоставя медиаторски услуги за успешно и бързо решаване на търговски спорове, като в процеса се запазват добри търговски отношения между спорещите страни. Центърът популяризира медиацията, сътрудничи си и обменя опит със сродни регионални, национални и международни организации.
Към центъра са акредитирани 12 медиатори, които имат регистрация в Единния регистър на медиаторите в България.


ИЗДАТЕЛСКИ И МЕДИЕН ЦЕНТЪР
Търговско-промишлена палата – Стара Загора е издател на Икономически годишник на регион Стара Загора, а също и на брошури и книги, чиято цел е да предоставят актуална и полезна информация за икономиката на региона, европейските политики и законодателство; възможностите за бизнес и за инвестиции; професионалното обучение и др.
Палатата изработва периодични бюлетини с информация за: програми и проекти; източници за финансиране; бизнес форуми; бизнес партньорства и с информация от региона. Поддържа Икономически интернет портал на регион Стара Загора. В него се публикуват актуални икономически новини от Стара Загора и страната. Сайтът предлага разнообразна информация и полезни връзки към други ресурси в интернет.
Палатата е продуцент на икономическо предаване „Инициатива“, излъчвано по Телевизия Стара Загора, което е ориентирано към представяне на добри практики и полезни за бизнеса инициативи.

ТПП – Стара Загора е инициатор за създаването на регионален клуб „Здраве и безопасност”. Целта му е да съдейства на фирмите за постигането на необходимите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.
ТПП – Стара Загора е един от инициаторите и учредителите на Фондация Обществен дарителски фонд – Стара Загора, която организира и осъществява различни дарителски кампании за финансиране на социални проекти от обществена значимост за града. Фондът се превърна и в ефективен инструмент за съдействие на бизнеса при изпълнение на корпоративната му социална отговорност и за решаване на регионални социални проблеми.
 
Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |