Избори 2011 Програма на Живко Тодоров, кандидат за кмет на община Стара Загора, издигнат от партия ГЕРБ

Програма на Живко Тодоров, кандидат за кмет на община Стара Загора, издигнат от партия ГЕРБ

Понеделник, 10 октомври 2011 г., 15:17
Размер на буквите
Живко Тодоров

Живко Тодоров - кандидатът за кмет на община Стара Загора, издигнат от Политическа партия ГЕРБ, представи пред обществеността акцентите в своята управленска програма. Тя е под мотото: Ускоряване на работата по проекти и привличане на повече средства от европейските програми. Изпълнение на важни за града проекти.

 

I. Важни за Стара Загора проекти

 • Изпълнение на проект за кв. Железник - над 8 млн. лева
 • Изпълнение на проект за интегриран градски транспорт - 28 млн. лева
 • Изпълнение на проект за превръщане на културно-исторически паметници в туристическа атракция - 4 млн. лева
 • Проект за ново оборудване на Онкологичен диспансер - 6,8 млн. лева
 • Изграждане на регионално депо за отпадъци - 52 млн. лева
 • Довършване на канализацията в кв. Кольо Ганчев, изграждане на канализация в АПК, довършване на канализацията в с. Богомилово - 15 млн. лева
 • Дигитализация на неолитните жилища.

II. Инфраструктура и градска среда

 • Продължение на ул. Христо Ботев в западна посока до ул. Капитан Петко Войвода
 • Довършване на продължението на ул. Капитан Петко Войвода и изграждане на кръгово движение при магазин Била
 • Поставяне на маркировка по улиците и рехабилитация на пътната настилка, при изградена подземна инфраструктура
 • Изграждане на велоалеи и маршрути за хора в неравностойно положение
 • Ремонт на тротоарите и обособяване на места за паркиране
 • Подобряване на пешеходния и автомобилния достъп до историческите и археологическите забележителности с изявен туристически интерес
 • Подобряване на осветлението на Стара Загора - изграждане на осветление в крайните квартали и междублоковите пространства, осветяване на обществените сгради и храмовете в централната градска част
 • Озеленяване и облагородяване на междублокови пространства и детски площадки, изграждане на спортни площадки във всички квартали на Стара Загора
 • Придобиване на нови общински жилища срещу отстъпено право на строеж
 • Ремонт на детски градини и училища
 • Осветяване на ключови пешеходни пътеки, по-сигурни и достъпни улици.

III. Транспорт

 • Осигуряване на условия за спазване на предимството на обществения градски транспорт по ул. Ген. Гурко. Преразглеждане на отварянето й за моторни превозни средства (МПС).
 • Обновяване на тролейбусния парк
 • Изграждане на нови паркоместа в централната градска част
 • Разширяване обхвата на зелената зона
 • Монтиране на антипаркинг колчета по тротоарите
 • Въвеждане на SMS паркиране
 • Осветяване на ключови пешеходни пътеки, за по-сигурни и достъпни улици
 • Въвеждане на автоматична система за таксуване на пътниците в градския транспорт
 • Въвеждане на кръгово движение на кръстовища, на които това е възможно
 • Изграждане на паркинги извън централната градска част около спирките на градския транспорт
 • Освобождаване на паркоместата от спрените от движение автомобили и МПС.

IV. Икономика на знанието

 • Активен диалог и институционализиране на партньорството между общината, училищата и бизнеса в Стара Загора
 • Изготвяне на образователни приоритети и възможности за придобиване на квалификация на старозагорци в области, съобразени с изискванията на бизнеса и спецификата на заетостта в общината и региона
 • Подкрепа за развитието на Тракийския университет в Стара Загора.

V. Технологично развитие

 • Изработване на програма за привличане на IT компании в Стара Загора и за поставяне на града на технологичната карта на Европа
 • Стимулиране на младите хора да придобиват технологични знания и квалификация, които им отварят възможности за заетост в Интернет икономиката
 • Подкрепа за изграждане на технологична инфраструктура, която да позволи на инвеститори да създават IT компании в община Стара Загора
 • Създаване на банка кадри с хора подготвени да работят в технологичния сектор и във фирми заети в Интернет икономиката
 • Изготвяне на програма за представяне на Стара Загора като добро място за инвестиции в сферата на IT услугите.

VI. Сигурност и обществен ред

 • Въвеждане на видеонаблюдение на ключови кръстовища и места в Стара Загора
 • Създаване на нов модел за функциониране на общинска полиция
 • Подобряване на осветлението на парковете и междублоковите пространства
 • Подобряване на контрола по наредбата за обществения ред
 • Преструктуриране на звено Инспекторат.

VII. Екология

 • Довършване на газификацията на града
 • Изграждане на депо за отпадъци
 • Започване на процедура по изграждане на завод за отпадъци
 • Подобряване на почистването на Стара Загора
 • Подобряване на условията в градския транспорт
 • Озеленяване на паркове, междублокови пространства, провеждане на акции за залесяване в града.

VIII. Спорт

 • Приоритет върху масовия спорт в Стара Загора. Изграждане на общински спортни площадки за футбол, баскетбол, фитнес на открито и др.
 • Изграждане на спортни комплекси на база на публично-частно партньорство
 • Ремонтиране на училищните дворове
 • Оптимизиране на спортния календар на община Стара Загора
 • Отделяне на повече средства за спортните клубове - по наредбата за критериите и условията за финансово подпомагане
 • Ремонт на спортните бази и оптимизиране на разходите им.

IX. Култура

 • Подобряване на културния календар на община Стара Загора съвместно с културните институции и бизнеса на Стара Загора
 • Привличане на средства за ремонти и реконструкция на сградния фонд
 • Подобряване на облика на античните обекти на Стара Загора и неолитните жилища
 • Подобряване на условията в Регионалния исторически музей и на работата на Туристическия информационен център
 • Подкрепа от община Стара Загора за културните институти на града
 • Подобряване на сградния фонд на читалищата.

X. Бюджет, финанси и инвестиции

 • Повишаване на събираемостта на местните данъци, такси и глоби
 • Стриктен контрол при изразходването на публични средства
 • Провеждане на широко обществено обсъждане преди приемане на бюджета на община Стара Загора
 • Привличане на инвеститори за създаване на нови работни места
 • Провеждане на обществено обсъждане за бъдещето на летище Стара Загора и предприемане на конкретни действия за неговото развитие
 • Разработване на конкретни проекти за съвместно инвестиране между община Стара Загора и бизнеса.

XI. Общинска собственост

 • Актуализиране на стратегията за управление на общинската собственост
 • Нов подход и повече прозрачност в управлението на общинската собственост
 • Развитие на публично-частното партньорство при разпореждане с общинската собственост
 • Използване възможностите на европейското финансиране за обновяване на общинската собственост
 • Ограничаване отдаването на общински обекти и терени за безвъзмездно ползване.

XII. Социална политика

 • Запазване подкрепата на община Стара Загора за хората с нисък социален статус - военноинвалиди, военнопострадали, пенсионери, ученици, студенти, хора със специфични потребности
 • Осигуряване на временна заетост в община Стара Загора
 • Ремонт и модернизиране на обекти от социалната инфраструктура на община Стара Загора
 • Участие на община Стара Загора в проекти за подкрепа на деинституционализацията на социалните институции и социално включване
 • Осигуряване на адекватна инфраструктура за хората със специфични потребности.

XIII. Администрация

 • Удължено работно време на администрацията в един ден от седмицата
 • Промяна в структурата на общинската администрация
 • Въвеждане на качествен контрол на документооборота, подобряване на електронните услуги, предлагани от община Стара Загора
 • Реформа на звено Инспекторат
 • Поставяне на професионализма като основен критерий при назначенията в администрацията.

XIV. За селата

 • Отделяне на повече средства за селата и въвеждане на нов подход в разпределението им
 • Подобряване на контрола по изпълнение на ремонтните дейности
 • Подобряване на публичния транспорт
 • Ремонт на общинския сграден фонд
 • Ремонти на инфраструктурата.

XV. За младите хора

 • Изграждане на кариерен център, съвместно с бизнеса, за улесняване на контакта между младите специалисти и работодателите
 • Подкрепа за Младежки общински съвет и младежките организации в общината
 • Създаване на добри условия за спорт чрез изграждане на нови спортни площадки
 • Подкрепа за организирането на младежки фестивали и събития
 • Създаване на WI-FI зони в парковете на града
 • Изготвяне и провеждане на програми за толерантност, против насилието
 • Провеждане на антидискриминационна политика
 • Създаване на Младежки информационен център
 • Организиране съвместно с младежки неправителствени организации на обучения, младежки обмени, дискусии
 • Борба със зависимостите при младите хора.

XVI. Международна дейност
Възстановяване на контактите на Стара Загора с побратимените градове и партньори
Създаване на нови партньорства и побратимяване на община Стара Загора с нови градове
Активно участие в Националното сдружение на общините
Рекламиране на Стара Загора като възможност за културен и СПА туризъм
Активно сътрудничество с международни организации - Комитета на регионите и др.

XVII. За гражданското общество

 • Редовни консултации на администрацията с браншовите организации и с неправителствения сектор
 • Създаване на консултативни съвети към кмета по ключови въпроси като култура, спорт, бизнес среда, социални дейности, градоустройство и др.
 • Премахване на електронното устройство за спиране на достъпа до кабинета на кмета. Редовни приемни дни.
 • Постоянен контакт с медиите и отчетност за работата на администрацията пред обществеността
 • Периодични посещения в кварталите и селата на Стара Загора от кмета и ръководството на общината.
 
Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Статии с подобно съдържание

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |