Европейската комисия публикува насоки относно свободното движение на нелични данни
Сряда, 29 май 2019 г., 16:40

EKДнес Европейската комисия публикува нови насоки относно взаимодействието на свободното движение на нелични данни с нормите на ЕС за защита на данните. По силата на вписващия се в стратегията за цифров единен пазар нов регламент за свободното движение на нелични данни, който започна да се прилага в държавите членки, данните ще могат да бъдат съхранявани и обработвани навсякъде в ЕС без неоснователни ограничения. С днешните насоки се цели да се помогне на потребителите и в частност на малките и средните предприятия да разберат взаимодействието между новите разпоредби и Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) — особено когато масивите се състоят както от лични, така и от нелични данни.

По този повод заместник-председателят на Комисията по въпросите на цифровия единен пазар Андрус Ансип заяви: „Очаква се до 2025 г. делът на основаната на данни икономика на ЕС-27 да бъде 5,4 % от БВП на Съюза, което се равнява на 544 млрд. евро. От друга страна, ако движението на данните не е свободно, този огромен потенциал няма да може да бъде разгърнат. Като премахваме наложените ограничения пред локализирането на данните, ние позволяваме на повече хора и дружества да се възползват в максимална степен от данните и възможностите, които те предлагат. С днешните насоки ще се изясни как свободното движение на нелични данни си взаимодейства с нашите строги норми за защита на личните данни.“

 
Работна среща в Тракийски университет за развитие на научни и търговски отношения с Китай
Сряда, 29 май 2019 г., 15:44

3 290519На 28 май в Тракийски университет се проведе работна среща за представяне на дейността и възможностите на Центъра насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ). На срещата присъстваха Васил Гелев, директор на ЦНСССКЦИЕ, студенти от Аграрен университет - Пловдив, работещи в Центъра за електронна търговия към ЦНСССКЦИЕ, Олег Стоилов, председател на ТПП - Стара Загора и експерти от Палатата. Домакините от Тракийски университет бяха представени от проф. дхн Веселина Гаджева,зам.-ректор по научна и международна дейност, доц. д-р Таня Танева, главен секретар, от декана на Стопански факултет проф. д-р Надка Костадинова, зам.-декана по административна и стопанска дейност на Аграрен факултет проф. д-р Веселин Радев и студенти от Аграрен и Стопански факултети. На срещата присъстваха и представители на старозагорски фирми, работещи в агросектора и преработвателната промишленост, с интерес към развитие на търговията с Китай.

Доц. Танева приветства гостите и участниците в срещата.

 
Информационни семинари за Националните стандарти и примерни вътрешни правила за работодатели и на процедура за сертифициране
Вторник, 28 май 2019 г., 08:17

KЗДКомисията за защита от дискриминация разработи национални стандарти и примерни вътрешни правила за работодатели и на процедура за сертифициране. Тези документи са част от дейностите на проект „Противодействие на дискриминацията на пазара на труда“ по Договор БФП № BG05MOP001-3.017-00001-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, който се изпълнява от Комисията за защита от дискриминация.

Общата цел на проекта е систематизирането на практиките за равни възможности и недискриминация с цел насърчаване, институционализиране и сертифициране на политиките по равенство и недискриминация на работното място.

Комисията за защита от дискриминация отправя покана към представителите на бизнеса и на други заинтересовани организации да вземат участие в обучителен семинар. На него ще бъдат промотирани стандартите и процедурата по сертифициране за работодатели осъществяващи дейността си на територията на Югоизточен район за планиране (ЮИРП), включващ територията областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас.

 
Семинарно обучение за енергийни консултанти от регистъра по чл. 60 от ЗЕЕ по разработените методически указания, както и на представители на предприятия, включително МСП
Понеделник, 27 май 2019 г., 16:18

АУЕРАгенцията за устойчиво енергийно развитие отправя покана към представителите на бизнеза за участие в семинарно обучение, насочено към енергийни консултанти от регистъра по чл. 60 от ЗЕЕ по разработените методически указания, както и на представители на предприятия, вкл. МСП.

Обучението се реализира по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“ Приоритетна ос 3. BG16RFOP002-3 „Енергийна и ресурсна ефективност” Инвестиционен приоритет 3.1. „Енергийни технологии и енергийна ефективност“ Бюджетна линия BG16RFOP002-3.003  - Договор № BG16RFOP002-3.003-0001-C01/02.05.2018 г. В рамките на обучението участниците ще получат ценна информация относно европейския принцип „Енергийна ефективност на първо място“, който е във фокуса на политиките за европейски Енергиен съюз с неговите три стълба – сигурна, чиста и конкурентоспособна енергия, и пет измерения – енергийна сигурност; вътрешен енергиен пазар; енергийна ефективност, декарбонизация; научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.

 
Покана: Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме експертиза и ноу-хау.
Четвъртък, 16 май 2019 г., 16:19

Информационен бизнес форумЕвропейската банка за възстановяване и развитие, Европейският консултантски център по инвестиционните въпроси и Европейският съюз канят представители на бизнеса на Информационен бизнес форум, който ще се състои на 4 юни 2019 г. от 13:00 часа в зала Петко Р. Славейков в сградата на Община Стара Загора.

Ще се запознаете с възможностите, които дава програмата “Подкрепа за малкия бизнес” на Европейската банка за възстановяване и развитие за осигуряване на консултантска помощ в почти всички сфери на промяна, които биха гарантирали растеж и развитие на компанията ви.

Ще имате шанса да чуете от първо лице какви са стъпките за кандидатстване и колко време отнема одобрението на проект по програмата. Ще получите практически съвети за успех при кандидатстването.

Форумът ще бъде открит от представители на Министерството на икономиката и община Стара Загора, които са партньори на ЕБВР в организацията на събитието. Целта на срещата е да се помогне за реализиране на идеите ви.

 
Връчиха наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“ на празника на духовността
Петък, 24 май 2019 г., 12:43

24 майБлизо 2000 ученици и студенти се включиха в празничното шествие по повод 24 май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост в Стара Загора. Трите лъча се събраха на обновения площад пред Общината, където се проведе церемонията.

На тържественото честване присъстваха кметът Живко Тодоров и зам.-кметът Иванка Сотирова, общински съветници, представители на обществени организации. Да споделят празника тук бяха Емил Христов, зам.-председател на Народното събрание и депутати, областният управител Гергана Микова и заместниците й Петя Чакърова, и Димитър Драчев. Просветни и културни дейци, както и много граждани също дойдоха на площада.

Начало на честването дадоха мажоретките от Центъра за подкрепа за личностно развитие с танцови изпълнения.

Точно в 10.00 часа на площада прозвуча Химна на Стара Загора. Последва и хорово изпълнение на любимия за всички българи „Върви, народе възродени“. Към небето полетяха балони с буквите от българската азбука. Прозвуча емблематичното стихотворение „Аз съм българче“ изпълнено от второкласничката Искра Кирчева. Стихове за България прочетоха и ученици от Второ основно училище.

 
Проекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“
Четвъртък, 23 май 2019 г., 07:56

енергийна ефективностПроекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“. Бюджетът е увеличен двойно в сравнение с предишния програмен период, когато бенефициентите разполагаха с 15,6 млн. евро, съобщи Министерството на енергетиката. С предвидените средства ще бъдат финансирани дейности за улично осветление, оползотворяване на геотермална и хидро- енергия, енергийна ефективност в сградите и други. През настоящия програмен период бенефициенти могат да бъдат и представители на бизнеса, които биха желали да подобрят ефективността на техните производства, посочват от ведомството на Теменужка Петкова.

Намаляване на въглеродната интензивност

Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. Благодарение на стратегическото партньорство между Министерството на енергетиката и Дирекцията за водни ресурси и енергия на Кралство Норвегия и Националния енергиен орган на Исландия, програмата се развива успешно в България, в резултат на което бюджетът ѝ е увеличен двойно през настоящия програмен период.

 
Стартира 90-дневният срок за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ „Белене“
Сряда, 22 май 2019 г., 10:09

АЕЦПроцедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ „Белене“ е публикувана, днес – 22 май 2019 г., в брой С176 в Официален вестник на Европейския съюз. Срокът за получаване на заявления за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор е до 90-ия ден, считано от датата на публикуване на поканата в Официален вестник на ЕС. Индикативният срок за приключване на процедурата е 12 месеца от днешна дата.

Припомняме, че с Решение на Народното събрание на Република България от 7 юни 2018 г. и Решение № 447 от 29 юни 2018 г. на Министерския съвет бяха възобновени действията по търсене на възможност за реализация на проекта за АЕЦ „Белене“, съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип. Заявление за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор, съответно интерес за придобиване на миноритарно акционерно участие в проектната компания, могат да подават български или чуждестранни юридически лица, както и обединения от такива.

Повече информация за процедурата 

https://me.government.bg/bg/theme-news/startira-procedurata-za-izbor-na-strategicheski-investitor-po-proekta-aec-belene-2706-m0-a0-1.html

 
Министър Танева: Около 70 хил. дка са засегнатите площи от градушки от началото на 2019 г.
Вторник, 21 май 2019 г., 14:37

ТаневаОколо 70 хил. дка са напълно пропадналите площи, засегнати от градушки от началото на годината до момента. Това обяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева в град Свищов. Тя уточни, че е направена необходимата организация и в районите, в които метеорологичната обстановка позволява, комисии от Областните дирекции по земеделие вече извършват обследване. „Площите, които се заявяват за подпомагане по кампанията за директните плащания, която тече в момента, са около 38 млн. дка за цялата страна. Към момента са подадени 107 хил. заявления“, допълни тя.

Десислава Танева заяви, че земеделските производители, чиито площи са пострадали на 100 %, ще бъдат обезщетени чрез държавната помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи, в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия. Компенсацията е по-добра, когато площите са застраховани.

Десислава Танева отбеляза, че е проведено заседание на УС на ДФЗ миналата седмина, на което е решено средствата за помощта да бъдат с бюджет 4 млн. лв. Министър Танева съобщи, че вече са изплатени обработените протоколи за миналата година. Практиката показва, че обезщетенията, които се плащат по тази помощ, не са надхвърлили 2,5 млн. лева и те са напълно достатъчни.

 
Планът „Юнкер“ носи почти 400 млрд. евро инвестиции. България остава на трето място по инвестиции отнесени към БВП
Понеделник, 20 май 2019 г., 15:53

EKЕвропейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) – фондът „Юнкер“ – се очаква да мобилизира 398,6 млрд. евро в инвестиции, стана ясно след последната среща на съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Към май 2019г., сделките одобрени в рамките на фонда „Юнкер“, възлизат на 73,8 млрд. евро финансиране и покриват всички 28 държави членки. Около 949 000 стартиращи фирми, малки и средни предприятия (МСП) се очаква да се възползват от подобрения достъп до финансиране.

Понастоящем, първите 5 държави по инвестиции отнесени към БВП, са Гърция, Естония, България, Португалия и Латвия. Европейската инвестиционна банка е одобрила 54,3 млрд. евро за финансиране на инфраструктура и иновационни проекти, които трябва да генерират 249,7 млрд. евро допълнителни инвестиции, докато Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от ЕИБ е одобрил 19,5 млрд. евро чрез споразумения с посреднически банки и фондове за финансиране на МСП, които пък се очаква да генерират 148,9 млрд. евро допълнително.

  • Повече за плана „Юнкер“ ще откриете на страницата тук
 
Стартира реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на квартал „Самара 1“ в Стара Загора
Понеделник, 20 май 2019 г., 15:33

канализационна мрежаНа 23 май, от 12.00 часа, ще бъде положена първата копка на първия етап от проекта за реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на квартал „Самара 1“ в Стара Загора.

Общата дължина на предвидената за изграждане канализационна мрежа е 2124.09 м. Тя ще се изпълнява до голяма степен в трасето на съществуваща канализация в експлоатация. Предвижда се изграждане на ревизионни шахти, дъждоприемни шахти, сградни канализационни отклонения към всички имоти, както и създаване на нов дъждопреливник и отливен канал, който се зауства в река Бедечка.

Общата дължина на предвидената за изграждане водоснабдителна мрежа е 1119.50 м, с надземни пожарни хидранти и сградни водопроводни отклонения към всички имоти.

Близо 2 млн. и 400 хил. лева е финансирането по програма ПУДООС, а собствените средства на Община Стара Загора по рехабилитацията на ВиК мрежата са в размер на над 64 хил. лева.

Изпълнител на строително – монтажните работи е „Грома холд“ ЕООД.

 
Представяне на ENRICH - мрежа на изследователските и иновационни центрове и хъбове в Европа, Бразилия и САЩ, 06.06.2019 г., София
Сряда, 29 май 2019 г., 14:57

ENRICHБългарската търговско-промишлена палата отправя покана за участие в информационен ден за представяне на Европейската мрежа на изследователските и иновационни центрове и хъбове  ENRICH, организирани съвместно с Института за технологичен трансфер и иновации и Съвета по иновации при БТПП. Събитието ще се проведе в сградата на БТПП на ул „Искър” 9, гр. София, ет.1, зала А, на 6 юни 2019 г. от 9.00 часа.

Основната цел на тази мрежа е да насърчи и улесни сътрудничеството в областта на научните изследвания, технологиите и предприемачеството между ЕС и САЩ от една страна, и между ЕС и Бразилия от друга страна, чрез подкрепа на иноваторите в процеса на създаване на иновации и комерсиализацията им.

Мрежата е създадена и се администрира от Регионален център за информация и научно развитие, град Будапеща, Унгария. Негови представители ще запознаят участниците с основните цели, услугите, членството и начините за използване на тази партньорска платформа.

При интерес за участие в събитието, моля в срок до 5 юни /сряда/ да потвърдите като изпратите следната информация: име на участник, организация и контакти на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Участието в срещата е безплатно. Работен език - английски.

 
Годишен партньорски форум на Българо-швейцарската търговска камара: Иновативни управленски практики на швейцарски фирми в България
Вторник, 28 май 2019 г., 10:44

БШТКБългаро-швейцарската търговска камара (БШТК) следва вече добре установената традиция да организира Годишен партньорски форум, който насърчава изграждането и развитието на бизнес отношения между български и швейцарски компании. Форумът се превърна в традиционна годишна среща на членовете на БШТК и партньори като предоставя възможност за обмен на полезни практики и опит, съдейства за създаване на партньорства и контакти.

Основна цел на тазгодишния Форум е да представи иновативни управленски практики на швейцарски компании в България, като насърчава швейцарските ценности в бизнес отношенията. Форумът ще събере представители на фирми-членове на БШТК, фирми от Партньорската платформа на Камарата, както и компании, участващи в проект ДОМИНО.

  • Форумът Иновативни управленски практики на швейцарски фирми в България е организиран от БШТК в партньорство с АББ Севлиево, АББ Груп, Бизнес сдружение Севлиево XXI век и с подкрепата на УниКредит Булбанк.

    Четвъртък, 20 юни 2019 г., 13.00 - 20.00 часа, Севлиево, сградата на АББ Севлиево и хотел Севлиево Плаза
 
Бизнесът в Стара Загора ще получи подкрепа от ЕБВР. Представители на ЕБВР и Министерството на икономиката разясняват възможностите за растеж и повишаване на конкурентоспособността
Понеделник, 27 май 2019 г., 12:49

Искаш бизнесът ти да растеЕвропейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство с Министерството на икономиката и община Стара Загора организира информационен бизнес форум на тема „Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме експерти и ноу-хау.“ Той ще се състои в зала „П. Р. Славейков“, в сградата на Община Стара Загора.

Целта на събитието е да запознае представители на местния бизнес с възможностите, които дава програмата “Подкрепа за малкия бизнес” на ЕБВР. За участие са поканени представители на всички малки и средни компании от Стара Загора и региона. Целта на форума е те да се запознаят с възможностите, които дава програмата "Подкрепа за малкия бизнес" на ЕБВР. Чрез нея фирмите могат да получат експертна помощ за развитие и растеж в различни области като стратегия, маркетинг, финансов мениджмънт, енергийна ефективност и др.

„За година и половина програмата е подкрепила реализацията на 40 проекта, още около 20 компании подготвят документите си за кандидатстване.

 
Инер Уил клуб Стара Загора заедно с приятели ще проведе концерт-хепънинг под наслов „ЗАЕДНО СРEЩУ ДРОГАТА”
Четвъртък, 23 май 2019 г., 12:37
1Koncert HapaningKoнцepт-xeпънинг пoд нacлoв „Oбeдинeниeтo e cилa, нeĸa зacтaнeм зaeднo cpeщy дpoгaтa” щe ce cъcтoи нa 29 мaй19:00 чaca нa Aнтичeн ĸoмплeĸc „Aвгycтa Tpaянa“.
Toй ce opгaнизиpa oт Инер Уил ĸлyб Cтapa Зaгopa, c пoдĸpeпaтa нa Oбщинa Cтapa Зaгopa, Oбщecтвeн дapитeлcĸи фoнд и peдицa фиpми и лицa, ĸoитo зacтaвaт зaд ĸayзaтa.
B ĸoнцepтa щe взeмaт специално участие една от най-популярните български групи CкaндaУ. Рапърите Зипo & Cлaш, Пело, звездната школа за хип-хоп танци Тhе Ѕсаrу Ѕhаdоwzzz, бaлeтнa шĸoлa „Πa дe Kpe“, yчeници oт HУMCИ „Xpиcтинa Mopфoвa“, хип-хоп групата Umami Dance Crew и други изпълнители ще предадат своето послание на младите хора от града на липите и ще застанат Зaeднo cpeщy дpoгaтa

 

Boдeщ щe бъдe Ивaн Динeв – Уcтaтa. 

Вход свободен.

Koнцepтът e в нaвeчepиeтo нa Meждyнapoдния дeн нa дeтeтo – 1 юни и e чacт oт нaдгpaждaнeтo и paзшиpявaнeтo нa минaл пpoeĸт нa ĸлyбa - „Oбeдинeни cpeщy дpoгaтa”.

 
5 партии ще имат депутати в бъдещия Европейски парламент
Понеделник, 27 май 2019 г., 06:03

избориОфициалните данни на Централната избирателна комисия от изборите за Европейски парламент - обявени в 7 часа на 27 май, при обработени 61% от протоколите - показват, че партия ГЕРБ печели вота с 30,8%. БСП за България получава 25,0%. На трето място отново остава Движение за права и свободи - с 13,7%. Евродепутати ще имат също и ВМРО (8,1%) и коалиция Демократична България (6,9% от гласовете).

Ако разпределението на гласове се запази без съществени промени и след обработката на всички секционни протоколи, 17-те мандата на България в Европейския парламент се резпределят по следния начин:

  • ГЕРБ - 6 места
  • БСП за България - 5 места
  • ДПС - 3 места
  • ВМРО - 2 място
  • Демократична България - 1 място.

Прогнозата за разпределението на местата е по данни на Европейския парламент.

 
С първа копка дадоха началото на рехабилитацията на ВиК мрежата на кв. „Самара 1“ в Стара Загора
Четвъртък, 23 май 2019 г., 13:27

кв. СамараС водосвет за здраве, отслужен от Старозагорския митрополит Киприан, бе положена първата копка на проекта за реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на квартал „Самара 1“ в Стара Загора. Символичното начало бе дадено на кръстовището на ул. „Трета опълченска“ и „Виктор Юго“ в квартала.

„Срокът за работа на фирмата-изпълнител е 150 дни и включва рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа от ул. „Родопи“ до ул. „Трета опълченска“. След ремонта на подземната инфраструктура ще извършим асфалтиране и подмяна на тротоари и бордюри, за да има удобство за гражданите“, каза ресорният зам.-кмет на Стара Загора инж. Янчо Калоянов днес. Той посочи, че общата дължина на предвидената за изграждане канализационна мрежа е 2124.09 м, като ще се изпълнява до голяма степен в трасето на съществуваща канализация в експлоатация. Предвижда се и изграждане на ревизионни шахти, дъждоприемни шахти, сградни канализационни отклонения към всички имоти, както и създаване на нов дъждопреливник и отливен канал. Общата дължина на предвидената за изграждане водоснабдителна мрежа е 1119.50 м, с надземни пожарни хидранти и сградни водопроводни отклонения към всички имоти.

 
Лоялни отношения при веригата за доставки на храни: Комисията предлага да се увеличи прозрачността при ценообразуването
Четвъртък, 23 май 2019 г., 07:50

EKСлед като забрани нелоялните търговски практики и подобри сътрудничеството между производителите, днес Комисията представя третия елемент за постигане на по-лоялни практики при веригата за доставки на храни чрез въвеждането на по-голяма прозрачност при обявяването на цените по протежение на цялата верига.

Европейската комисия внесе предложение, с което се изисква на всеки етап от веригата за доставки на храни, през който преминават продуктите на хранително-вкусовата промишленост, да се обявяват най-важните ценообразуващи елементи.

Разликите между покупните и продажбените цени могат да предоставят информация за междинните разходи (като транспорт, застраховане, складиране и т.н.) между продавача и купувача. По-голямата прозрачност ще позволи да се взимат по-добри делови решения и ще подхранва доверието в лоялното ценообразуване на всеки етап на веригата за доставки на храни.

Наличието на актуална и лесно достъпна информация за пазарната конюнктура също е от ключово значение за добрата конкурентоспособност на световния пазар.

Комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви:

 
Музей на водоснабдяването и канализацията в Стара Загора отвори врати в Стара Загора
Вторник, 21 май 2019 г., 16:52

музейЗам.-областният управител Димитър Драчев присъства днес на откриването на Музей на водоснабдяването и канализацията в Стара Загора. Музейната експозиция се намира на територията на Градската пречиствателна станция за отпадни води. С помощта на макет на урбанизирана територия и на интерактивна 3D визуализация в музея е представено функционирането на водоснабдителната и канализационната система по пътя на водата. По този начин посетителите могат да се запознаят с дейностите, които изпълнява ВиК операторът при предоставяне на услугите – къде и как се добива водата, как се транспортира тя до населените места, кои са основните елементи на една водоснабдителна и канализационна система и какво представлява един цялостен план на ВиК мрежата в градска среда.

Музеят е направен по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020“.

На откриването присъстваха още Иванка Виденова, директор Дирекция „ВиК“ в МРРБ, инж. Еньо Енев, зам.-директор на „ВиК“ ЕООД-Стара Загора, инж. Пеньо Пейков, главен инженер на дружеството, служители и представители на Асоциациите по ВиК от страната.

 
Европейската комисия приветства окончателното приемане от Съвета на нови правила за пластмасовите изделия за еднократна употреба с цел намаляване на пластмасовите отпадъци в моретата
Вторник, 21 май 2019 г., 14:33

EKДнес Съветът на Европейския съюз прие амбициозните мерки, предложени от Комисията за борба с морските отпадъци, произхождащи от 10-те пластмасови продукта за еднократна употреба, които най-често се срещат по европейските плажове, както и изоставени риболовни уреди и разградими при окисляване пластмаси.

Правилата за пластмасовите изделия за еднократна употреба и риболовните уреди предвиждат да се прилагат различни мерки по отношение на различните продукти и поставят ЕС начело на глобалната борба с морските отпадъци. Когато има леснодостъпни алтернативи на приемливи цени, пластмасовите изделия за еднократна употреба — например прибори за хранене, чинии или сламки — ще бъдат елиминирани от пазара. За други продукти целта е да се ограничи тяхната употреба чрез намаляване на потреблението им на национално равнище, да се въведат изисквания за проектирането и етикетирането, както и задължения производителите да управляват отпадъците и да почистват околната среда.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, заяви:

 
Еразъм+: повратен момент в живота на 5 милиона европейски студенти
Понеделник, 20 май 2019 г., 15:40

EKАктуални данни от две нови публикувани днес от Европейската комисия независими проучвания показват, че програмата Еразъм+ помага на студентите да успяват по- добре в личния си и професионален живот и че стимулира капацитета на университетите да иновират.

Мащабните проучвания, при които бяха получени близо 77 000 отговора от студенти и служители във висши учебни заведения и над 500 – от организации, измерват и оценяват въздействието на програмата Еразъм+ върху основните ползващи се от нея групи. Резултатите дават информация за това как програмата на ЕС помага за подготвянето на младите европейци за новата епоха на цифрови технологии и за изграждането на успешна бъдеща кариера. Еразъм+ способства и за подобряването на иновативния капацитет на университетите, техния международен облик и способността им да реагират на нуждите на пазара на труда.

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: „Забележително е как Еразъм+ помага на младите хора да реализират потенциала си на съвременния пазар на труда и в условията на многолико общество.

 
Откриха официално новия АГ комплекс на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ в Стара Загора
Понеделник, 20 май 2019 г., 15:29

АГ„Старозагорските бебета ще идват на бял свят в нова обстановка, в модерни условия, под грижите на най-добрите специалисти“. Това каза ресорният зам.-кмет на Стара Загора Иванка Сотирова малко преди официално да бъде прерязана лентата на пребазирания АГ комплекс на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“. Тя поздрави акушеро-гинекологичния екип на болницата за професионализма и подари на завеждащия отделението доц. Николай Лазаров икона с лика на Св. Богородица. Церемонията започна с тържествен водосвет.

„За мен е удоволствие да присъствам на откриването на новата база на Клиниката по акушерство и гинекология и Клиниката по неонатология. Нашето министерство има принос към това, което днес виждаме. Всичко е плод на общата работа между държава, Община и ръководство на болница“, сподели с присъстващите министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. „Няма да забравя преди една година писмото, което получихме – то беше притеснително за състоянието на цялата болница и за АГ комплекса, но ето, че сега сме тук. Гордея се, че финансовото състояние на Университетска болница е с положителна оценка, както и че имаме повод да сме в пребазирания и обновен АГ комплекс“, каза още министърът. Той определи, че приоритет пред Министерството на здравеопазването е майчината и детската грижа. 

 
<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следваща > Край >>

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |