covid info


Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въвеждане на извънредните мерки за спиране на разпространението на вируса COVID-19, Търговско-промишлена палата - Стара Загора Ви предоставя информация за възможността всички предоставяни услуги да се заявяват и ползват по електронен път или дистанционно.

I. За дейности предоставяни от Търговски регистър и членство да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

1. За издаване на сертификати за произход, заверка инвойс и заверка подпис:

  • Изпращайте всички документи на имейл office@chambersz.com, като посочите телефон за връзка
  • Наш служител ще се свърже с вас за одобрение на подадените документи и уговаряне на получаването на заверените документи.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ДРУГИТЕ УСЛУГИ

Планът за инвестиции за Европа предсрочно надхвърля целта за инвестиции от 500 милиарда евро
Четвъртък, 02 юли 2020 г., 15:10
EK
  • От юли 2015 г. насам Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) мобилизира допълнителни инвестиции от 514 милиарда евро в целия ЕС, като по този начин постигна целта си половин година преди приключването на инициативата.
  • ЕФСИ - финансовият стълб на Плана за инвестиции за Европа, несъмнено оказа въздействие върху икономиката на ЕС и доказва своята многофункционалност в отговор на пандемията на коронавирус.
  • През последните пет години стотици и хиляди предприятия и проекти се възползваха от него, благодарение на което Европа става по-социална, по-екологична, по-новаторска и по- конкурентоспособна.

Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) изпълниха ангажимента си да мобилизират 500 милиарда евро инвестиции в рамките на Плана за инвестиции за Европа.

 
Публикувани са документи, свързани с подготовката на новата Програма Развитие на регионите за периода 2021 - 2027 г.
Четвъртък, 02 юли 2020 г., 09:47

Региони в растежУправляващият орган на Оперативна програма Региони в растеж (ОПРР) публикува документи, свързани с подготовката за изпълнение на новата Програма Развитие на регионите за периода 2021 - 2027 г. Изготвени са Общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие, както и Пакет документи за изпълнение на интегриран териториален подход за развитие на регионите за планиране от ниво 2.

Тези документи представят общата визия за изпълнение на приоритетите на новата програма и следва да послужат на заинтересованите страни на местно ниво за стартиране на процеса на идентифициране на потенциални партньори и проектни идеи за новия програмен период, като се отчитат текущите промени в провеждането на регионалната политика и планиране за период след 2020 г.

 
Европейската комисия започна инициативата Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколение
Сряда, 01 юли 2020 г., 13:45

EKДнес Европейската комисия предприема действия, за да предостави на младите хора всички възможности да разгърнат пълния си потенциал за изграждане на бъдещето на ЕС и да са успешни в условията на зеления и цифровия преход. Пандемията от коронавирус открои още повече трудностите, които младите хора често срещат при навлизането си на пазара на труда. Трябва да действаме бързо. Сега е моментът да насочим вниманието си към следващото поколение.

Комисията използва тази възможност, за да заложи зеления и цифровия преход дълбоко в ДНК на политиките на ЕС за младежта и заетостта. Чрез инструмента NexGenerationEU и бъдещия бюджет на ЕС Комисията вече предложи значителни възможности за финансиране от ЕС за младежката заетост. Сега е ред на държавите членки да отредят приоритет на тези инвестиции. Най-малко 22 милиарда евро следва да бъдат изразходвани за подкрепа на младежката заетост.

 
Европейската комисия инвестира над 300 000 евро в развитието на 13 регионални центъра в България
Вторник, 30 юни 2020 г., 15:22

Europe DirectЕвропейската комисия търси партньорски организации, които да управляват 13 информационни центъра Европа директно, като кандидатстват за безвъзмездна помощ до 15 октомври 2020 г. В процедурата могат да се включат публични органи (например община или местен/регионален орган на друго равнище), както и асоциации на местни органи, организации с нестопанска цел, социални партньори или учебни заведения. Физически лица не се допускат за участие.

Центровете Европа директно работят в България от 2008г. насам. Те са част от европейската мрежа от информационни центрове EUROPE DIRECT, която се управлява от Генерална дирекция Комуникации на Европейската комисия. В държавите членки местната мрежа се управлява от съответното Представителство на Европейската комисия.

Основната им задача е да общуват с местните общности относно ролята и дейностите на Европейския съюз като използват разнообразни комуникационни инструменти - събития, социални мрежи, публикации в медиите, електронни бюлетини, уебсайтове и др.

 
Европейската комисия одобрява българска схема за 102 милиона евро за подкрепа на средни компании, засегнати от епидемията от коронавирус
Понеделник, 29 юни 2020 г., 16:11

EKЕвропейската комисия одобри българска схема в размер на 200 милиона лева (приблизително 102 милиона евро) за подкрепа на средни компании, засегнати от епидемията от коронавирус. Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г.

Публичната подкрепа ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (87 милиона евро). Тя ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства в размер до 75 000 евро на компания и ще бъде достъпна за компании, които работят във всички сектори, с изключение на първичното производство и преработката на селскостопански продукти, рибарството, аквакултурите, горското стопанство и финансовия и хазартния сектор. Целта на схемата е да отговори на нуждите от ликвидност на средни предприятия и да им помогне да продължат дейността си по време на и след епидемията. Очаква се мярката да бъде от полза за около 1500 средни компании.

 
Зелен пакт: Въгледобивните и други въглеродноинтензивни региони и Комисията стартират европейската платформа за справедлив преход
Понеделник, 29 юни 2020 г., 13:15

EKНа 29 юни, понеделник, ще стартира платформата за справедлив преход, която ще съдейства на държавите членки да изготвят своите териториални планове за справедлив преход и да получат финансиране по Механизма за справедлив преход с бюджет от над 150 милиарда евро. Тази онлайн платформа ще осигурява техническа и консултантска подкрепа за публични и частни заинтересовани страни във въгледобивните и други въглеродно интензивни региони, както и лесен достъп до информация за възможностите за финансиране и източниците на техническа помощ.

Платформата ще гарантира, че предложените 40 милиарда евро (по постоянни цени от 2018 г.) в рамките на Фонда за справедлив преход ще бъдат насочени към подходящи проекти и че никой регион няма да бъде пренебрегнат.

 
Близо 50 предложения бяха разгледани по време на юнското заседание на Общинския съвет Стара Загора
Четвъртък, 25 юни 2020 г., 13:20

община Стара ЗагораОбщинският съвет в Стара Загора прие с 49 гласа за Правилник за предоставяне на на финансова помощ в полза на физически лица на територията на община Стара Загора. Средства могат да се предоставят на хора, които са в затруднено материално положение, в случай на нужда, при екстремна ситуация, поставяща в риск здравето или оцеляването на нуждаещия се, както и сигурността, и образователните потребности на деца.

Помощите се предоставят от кмета на Община Стара Загора, на основание решение на Общински съвет Стара Загора, взето след проучване на случая и становище от Постоянната комисия по социална политика при Общински съвет Стара Загора. Съветниците гласуваха на първо четене Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на Община Стара Загора.

 
Музикантите на Стара Загора: Тук сме! - три концерта на открито
Четвъртък, 25 юни 2020 г., 11:03

Стара ЗагораЗаради пандемията COVID-19 културният живот по света и в България спря за почти 3 месеца. Музиканти, артисти и хора на изкуството, на практика прекратиха своите обществени изяви. В последно време публиката постепенно се завръща в театъра, концертните зали и галериите. По време на тази културна пауза едни от най-засегнати бяха музикантите. Те нямаха възможността да практикуват своята професия, а голяма част от тях от останаха без доходи. По обективни причини много от хората свързани с това изкуство все още не са се върнали към работата си.

Тази ситуация провокира Творческия колектив от Стара Загора На улицата, да отправи към музиканти от града на липите интересна покана. Колективът им предлага една инициатива с некомерсиална цел - да участват в концерт на улицата без да получат възнаграждения. Всички поканени музиканти приемат без да се замислят.

 
Обява на Община Стара Загора за публичен търг с явно наддаване, за учредяване право на строеж в поземлен имот
Сряда, 24 юни 2020 г., 16:28

Община Стара ЗагораНа 22.07.2020 г. от 10:00 часа ще се проведе публичен търг с явно наддаване, за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.515.679 по КККР на гр. Ст. Загора, с площ 828 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Ст. Загора, за изграждане на сграда със застроена площ 523.14 кв. м, разгъната застроена площ /без сутерени/-3083.59 кв. м и разгъната застроена площ /със сутерени/ 4652.01 кв. м, включваща две подземни нива, партер, три надземни нива и терасовиден етаж.

  • Начална тръжна цена -  1 520 000 лева без ДДС
  • Депозит за участие - 300 000 лева
  • Стъпка на наддаване - 150 000 лева
 
Представиха идейните проекти за изграждане на многофункционална спортна зала в парк „Артилерийски“
Сряда, 24 юни 2020 г., 16:14

многофункционална спортна зала в парк „Артилерийски“Идейното предложение на колектив в състав проф. Валери Иванов, арх. Калоян Колев, инж. Цветан Георгиев и инж. Николай Милев, събра най-висока оценка в обявения по реда на Закона за обществените поръчки открит конкурс за идеен проект за изграждане на многофункционална спортна зала в Стара Загора.

Πроектните решения трябваше да предложат създаване на устойчива, функционално пригодна и модерна архитектурна среда с пластично фасадно решение, уникален архитектурен образ и интериор, както и задължително интегриране на спортната зала с парка и с околното застрояване - като обем, градоустройствено решение и вписване на сградата в денивелацията на терена, съобщи председателят на експертното жури проф. д-р инж. Иван Марков. На днешното заседание стана ясно и кои са участниците в него, оценките, които са получили, както и класирането им, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.

 
През юли ще бъде публикуван Наръчник за зелени мерки и да се проведе обществено обсъждане по него
Четвъртък, 02 юли 2020 г., 10:12

Програма за развитие на селските райониДо 1 юни 2020 г. договорените средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 -2020 г.) са 80,1%, а 69% са по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020г.). Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към Народното събрание. Това сочат данните във връзка с текущото състояние и напредъка при реализацията на двете програми.

По ПРСР 2014-2020г. изплатените средства възлизат на 45.2 %. По правилото N + 3 и прогнозата, и плана за разплащането, ще се стигне до един значително по-висок процент. По ПМДР 2014-2020г. разплатените средства достигат 25 %. Очакваме до края на годината стойността на изплатения финансов ресурс към бенефициенти да е близо 45 %, посочи още министър Танева.

 
Развитие на регионите ще е името на новата оперативна програма за регионално развитие. 10 големи и 40 средни общини в страната ще са директни бенефициенти по програмата
Сряда, 01 юли 2020 г., 13:53

Развитие на регионитеРазвитие на регионите ще бъде името на новата оперативна програма за регионална политика, която ще се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в следващия програмен период 2021-2027 г. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова, която взе участие в Заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България и кметовете на десетте най-големи български общини.

Все още не е ясен точният бюджет на програмата, но се очаква да надхвърли 3,1 млрд.лв., които ще се използват за постигането на балансирано регионално развитие на страната по три приоритетни оси, включващи интегрирано градско развитие, интегрирано регионално развитие и техническа помощ.

 
Мярката 60/40 продължава до 30 септември 2020 г. БТПП изрази несъгласие с предложеното увеличение на сроковете за проверка на документите
Сряда, 01 юли 2020 г., 10:49

Мярката 60/40Главният секретар на Българската търговско-промишлена палата Васил Тодоров взе участие в заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което беше разгледан проект на постановление на Министерския съвет по мярката 60/40. Тя ще действа със срок до 30 септември т.г., като ще включва по-широк спектър от дейности и по този начин ще попаднат повече компании под обхвата ѝ. Средствата ще се изплащат за не повече от 3 месеца, като работодателите трябва да запазят заетостта за срок до 3 месеца след изтичането на мярката.

Палатата изрази несъгласие с предложеното увеличение на сроковете за проверка на документите, предвид сложната ситуация, пред която са изправени компаниите и необходимостта по-бързо да получат финансов ресурс.

 
Бюджетът на ДОО за 2020 г. предвижда близо 440 милиона лева повече за планираното осъвременяване и за увеличенията на пенсиите от 1 юли т.г.
Вторник, 30 юни 2020 г., 11:57

НОИСъс Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2020 г. бяха утвърдени разходи за пенсии за над 10,5 милиарда лева, като за планираното осъвременяване и за увеличенията на пенсиите и добавките към тях са предвидени общо 439,5 милиона лева допълнителни средства спрямо Закона за бюджета на ДОО за миналата година.

Над 2 милиона и 90 хиляди пенсионери ще получат увеличение на размерите на получаваните от тях пенсии и/или добавки, считано от 1 юли 2020 г. Осъвременяването на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2019 г., ще се извърши с 6,7 на сто по т.нар. швейцарско правило. Със Закона за бюджета на ДОО за 2020 г. е определен нов минимален размер от 250 лв. на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Поради това, увеличение от 1 юли т.г. ще има и при другите пенсии за трудова дейност, приравнени на минималния размер за съответния вид пенсия. Максималният размер на пенсиите или сбора от пенсиите, без добавките към тях, се запазва на ниво 1200 лв.

 
Кръгла маса: Подобряване взаимодействието между местната власт и гражданското общество при разработване на политики на местно ниво
Понеделник, 29 юни 2020 г., 16:00

Кръгла масаОбщина Стара Загора изпълнява съвместно с Общини Бургас, Сливен и Ямбол, в качеството им на членове на Сдружение на Общините от Югоизточен Регион (СОЮР) - проект Прилагане на модели и политики за насърчаване на гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно ниво, финансиран по Оперативна програма Добро управление 2014-2020 г.

В рамките на проекта бяха извършени проучване и анализ на нивото на гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики на територията на градски ареали в общините от СОЮР. Бяха създадени регионални карти, включваща информация за предмета на дейност и основни интереси на неправителствените организации и тяхната обществена активност.

 
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Тракийски университет - Стара Загора
Петък, 26 юни 2020 г., 16:52

Тракийски университетМинистърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Тракийски университет - Стара Загора, където беше организирана работна среща с ректорското ръководство, деканите, ръководството на общ. Стара Загора в лицето на кмета Живко Тодоров, ресорния зам.-кмет Иванка Сотирова, Областния управител Гергана Микова и Стефан Шоселов и Мария Бойчева от ръководството на Клуба на работодателя.

Целта на работната среща бе свързана с разкритите 8 нови специалности и тяхното бъдещо развитие, което е обусловено от нуждите на бизнеса, на местната и държавна власт, съобщиха от пресцентъра на Университета.

Срещата беше открита от ректора на висшето учебно заведение доц. д-р Добри Ярков, който каза: Тракийският университет откри 8 нови специалности, от които 4 са в IT-сектора. На 24-ти юни Академичният съвет прие учебните планове на три нови бакалавърски програми - софтуерно инженерство, информационни технологии компютърни системи и комуникации, информационни технологии в икономиката и управлението. На 30 юни пристига акредитационната комисия за специалността помощник фармацевт.

 
Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов изпълнява проекти, насочени към модернизиране на обучението
Четвъртък, 25 юни 2020 г., 11:52

Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов - Стара ЗагораГодини наред учители по професионална подготовка от Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов Стара Загора участват в разработването на учебни планове и програми в професионални направления Компютърни науки и Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, по които се обучават учениците от всички професионални гимназии в страната.

Дирекция Професионално образование и обучение на МОН оценява експертността и опита на учителите и включва преподаватели да участват и в разработването на учебни планове и програми за обучението чрез работа (дуално обучение). 

 
Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти
Сряда, 24 юни 2020 г., 16:33

Община Стара ЗагораОбщина Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, който ще се проведе на 23 юли 2020 г. от 10 часа в зала №1 на сградата на Общината.

Специфични условия:

1. За обект № 1 - през имота минава канална мрежа на БТК ЕАД.

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12.00 часа на 21.07.2020 г., в Център за услуги и информация - работно място № 5 и № 6, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/ за всеки обект, внесени в касата на Общината.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б. с/ка на община Стара Загора: УниКредит Булбанк АД, ВIС код: UNCR BGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 21.07.2020 г.

 
9% ДДС за ресторантьори, книгоиздатели и търговци на бебешки стоки от 1 юли
Сряда, 24 юни 2020 г., 16:24

EKОт 1 юли започва да се прилага намалената ставка на данък добавена стойност от 9 % за книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени. Ставката от девет на сто е временна и ще е в сила до 31 декември 2021 г., се посочва в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС).

От промяната на Закона за ДДС ще се възползват вече не само хотелиерите, а и издателите и разпространителите на книги и учебници, в това число електронни издания. Измененията обхващат също и търговците на детски продукти - храни за бебета и малки деца, пелени и подобни хигиенни артикули, които са изчерпателно изброени в новия Закон за ДДС.

Данъчната ставка е намалена и за предоставящите ресторантьорски и кетъринг услуги, които предлагат храна и съответно обслужване за консумация на място.

 
Софтуерите за управление на продажбите (СУПТО) се въвеждат до 31.12.2020 г. Проект за промени в Наредба Н-18 е публикуван за обществено обсъждане
Сряда, 24 юни 2020 г., 10:43

НАПУдължаване на срока, в който ползвателите на софтуер за управление на продажбите (СУПТО) да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 до края на 2020 г., се предлага в проект за изменение и допълнение на нормативния акт, публикуван за обществено обсъждане в сайта на Министерството на финансите- https://www.minfin.bg/bg/legislation11/290Досегашният срок 31.07.2020 г. не може да бъде спазен без значителни затруднения и се предлага удължаването му, е посочено в мотивите към проекта.

Множество други изменения ще бъдат направени в наредбата в резултат на интензивни дискусии между екипите на Министерството на финансите, НАП и работодателски, браншови и професионални организации.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |