Анкетно проучване за работодатели
1. Наименование на фирмата (задължително)
Адрес на фирмата (задължително)
ЕИК (задължително) *
2. Контакти
Мобилен телефон (задължително)
Email Address *
3. Предмет на дейност на фирмата съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД) *
4. Броят на заетите лица във вашата фирма е: *
АНКЕТА
Въпросите са отворени и отговаряте в свободен текст.
1. Каква е структурата на работещите във Вашата фирма по образователено ниво: *
2. Кои са основните длъжности във Вашата фирма, изискващи специалисти със средно образование (моля с кодове по НКПД)?
Код по НКПД
Длъжност
Код по НКПД
Длъжност
Код по НКПД
Длъжност
Код по НКПД
Длъжност
3. Кои са основните длъжности във Вашата фирма, изискващи специалисти с висше образование (моля с кодове по НКПД)?
Код по НКПД
Длъжност
Код по НКПД
Длъжност
Код по НКПД
Длъжност
Код по НКПД
Длъжност
. Какъв процент от вашите работници са с образование, несъответстващо на изискванията за длъжността, която заемат?
а/ % работни места за специалисти със средно образование заети от лица с висше образование
б/ % работни места за специалисти с висше образование заети от лица със средно образование
5. Имате ли незаети длъжности във вашата компания към настоящия момент?
6. Ако отговорът на въпрос 5 е „а“,то от колко работещи със средно образование още се нуждаете във Вашата фирма и с какво придобито специално образование? Отбележете общия брой на необходимите специалисти и след това броя им по длъжности (кодове пo НКПД)
Код по НКПД
Длъжност
Брой
Код по НКПД
Длъжност
Брой
7. Ако отговорът на въпрос 5 е „б“, то от колко работещи с висше образование още се нуждаете във Вашата фирма и с каква специализация? Отбележете общия брой на специалистите и след това броя им по длъжности (моля с кодове по НКПД).
Код по НКПД
Длъжност
Брой
Код по НКПД
Длъжност
Брой
8. Колко работещи още със средно образование смятате, че ще са необходими след 5 години да работят във вашата фирма и по какви специалности? Отбележете общия брой на специалистите и след това броя им по специалности(моля с кодове по НКПД).
Код по НКПД
Длъжност
Брой
Код по НКПД
Длъжност
Брой
9. Колко работещи с висше образование ще са ви необходими след 5 години за попълване на вакантни места във вашата фирма и с какви специалности? Отбележете общия брой на специалистите и след това броя им по длъжности(моля с кодове по НКПД).
Код по НКПД
Длъжност
Брой
Код по НКПД
Длъжност
Брой
10. Поддържа ли Вашата фирма контакти с институции за професионално образование и обучение?
11. Ако отговора на въпрос 10 е „да“, моля отговорете имате ли готовност като работодател да участвате в: (Може да се посочи повече от 1 отговор)
Посочете за кои специалности *
12. Имате ли готовност като работодател да участвате в разработването на учебни планове и програми за специалности от висшето образование свързани с предмета на дейност на вашата фирма? *
13. Въвеждането на дуалната система на обучение, „едно учебно място - едно работно място“ без активното участие на работодателите не може да се реализира. Има ли готовност вашата фирма да предостави условия за учебна практика на ученици и студенти? *
14. За какъв брой ученици годишно може да организира обучение и стажуване във Вашата фирма и по какви специалности? (Моля, посочете) *
Посочете за кои специалности *
15. Вашата фирма има ли нагласата при необходимост да съдейства за внедряване на иновативните технологии и научни продукти от висшите училища в бизнеса, както и на работодателите, които имат идеи и проекти за създаване на такива?
16. Какво е вашето мнение за нивото на теоретическата и практическа подготовка на новоназначените млади специалисти със средно образование във вашата фирма?
Теоретическа подготовка
Практическа подготовка
17. Какво е вашето мнение за нивото на теоретическата и практическа подготовка на новоназначените млади специалисти с висше образование във вашата фирма?
Теоретическа подготовка
Практическа подготовка
18. Каква е Вашата оценка за съответствието между предлаганото професионално образование по професии/специалности и потребностите на регионалния и местния пазар на труда?
19. Считате ли за необходимо да бъдат извършени промени в списъка на професиите, по които се извършва професионално образование и обучение?
Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |